نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی کودکان استثنایی، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.30468/jsums.2024.7573.2924

چکیده

زمینه و هدف: سال­های­اولیه زندگی در مداخلات و پیشرفت کودکان اتیسم، اهمیت فراوانی دارد و بررسی نقش والدین در این زمینه ضروری به­ نظر می­رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی مداخلات زود­هنگام مدل دنور- والدین بر بهبود نیم­رخ تحولی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم انجام گرفته­است.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش طرح­های تک­آزمودنی نوع AB و جامعه آماری کودکان دارای اختلال طیف اتیسم در شهرستان ماهشهر بودند که از بین آنها 3 کودک اتیسم با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و والدین در 12 جلسه انفرادی و 1 ساعت در هفته، مداخلات زودهنگام مدل دنور- والدین را آموزش دیدند. ارزیابی در 7 مرحله با پرسش‌نامه سنین و مراحل رشد ویرایش سوم (ASQ3) انجام و برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، تحلیل دیداری با محاسبه درصد داده­های ناهمپوش (PND) و همپوش (POD) و مقایسه نمودارها استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج تحلیل دیداری نشان­ داد که استفاده از مداخلات زود­هنگام مدل دنور- والدین باعث افزایش نمرات در زیرمقیاس‌های نیم­رخ­ تحولی در آزمودنی­ها، با میزان 100 درصد داده­های ناهمپوش (PND) و0 درصد داده­های همپوش (POD) گردیده­است و روند افزایشی نمرات حوزه­های گوناگون رشد تا مرحله پیگیری ادامه داشته­است. 
نتیجه‌گیری: اجرای مداخلات زود­هنگام مدل دنور- والدین می­تواند منجر به بهبود حوزه­های تحولی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم گردد و والدین نقش برجسته­ای در­ این فرایند دارند بنابراین به‌نظر می­رسد که با واردن‌کردن و مشارکت فعال والدین در روند مداخلاتی، می­توان گامی مهم در راستای بهبود تأخیرهای تحولی در کودکان اتیسم برداشت.

تازه های تحقیق

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/collections/mybibliography/

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=search_authors&mauthors=parvin+Ehteshamzadeh&btnG=

https://account.ncbi.nlm.nih.gov/?back_url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://scholar.google.com/citations?user=6ED0kocAAAAJ&hl=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/

https://scholar.google.com/citations?user=WD1lozkAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=safarzadeh1152@gmail.com&schema=all

 

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Early Interventions of the Denver-Parent Model on Improving the Developmental Profile of Children with Autism Spectrum Disorder: A Case Study

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Sajedifar 1
 • Parvin Ehteshamzadeh 2
 • Alireza Heydarei 3
 • Sahar Safarzadeh 4

1 Ph.D. student of psychology of exceptional children, Department of Psychology, Ahvaz Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

3 Associate Professor Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

4 Assistant Professor Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The early years of life are very important in the interventions and progress of autistic children, and it seems necessary to examine the role of parents in this field. The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of early interventions of the Denver-parent model on improving the developmental profile of children with autism spectrum disorder.
Materials and Methods: The current research is applied with AB-type single-subject designs and the statistical population was autistic children in Mahshahr, 3 autistic children were selected by purposive sampling and parents, during 12 individual sessions and 1 hour per week, learned P-ESDM. The evaluation was done in 7 stages with the questionnaire of ASQ3 and descriptive statistics, visual analysis by calculating the percentage of non-overlapping and overlapping data, and comparing graphs were used to analyze the data.
Results: The results of the analysis showed that the use of early interventions of the Denver-Parent model increased the scores in the subscales of the developmental profile, with 100% PND and 0% POD, and the increasing trend of scores in various areas of growth continued until the follow-up stage.
Conclusion: The implementation of early interventions of the Denver-parent model can lead to the improvement of developmental areas in autistic children and parents have a prominent role in this process, so it seems that introducing and Active participation of parents in the intervention process can be an important step to improve developmental delays in autistic children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism
 • Early Interventions
 • Developmental Profile
 • Denver-Parent Model
 1. Lord C, Elsabbagh M, Baird G, Vanderweele JV. Autism spectrum disorder. 2018 ;11392(10146): 508–520. 1016/S0140-6736(18)31129-2
 2. Zeidan J, Fombonne E, Scorah  J, Ebrahim A , Durkin  M S, Saxena et al .Global prevalence of autism: A systematic review update. Autism Res. 2022;15(5): 778–790 10.1002/aur.2696
 3. Sato A, Murakami HK, Tanaka M, Katoh Y,Ikeda K. Influence of Prenatal Drug Exposure, Maternal Inflammation, and Parental Aging on the Development of Autism Spectrum Disorder. Front Psychiatry. 2022;13: 821455.3389/fpsyt.2022.821455
 4. Ryberg K H. Evidence for the Implementation of the Early Start Denver Model for Young Children With Autism Spectrum Disorder. Journal of the American Psychiatric. Nurses Association. 2015;21(5): 27-37 1177/1078390315608165      
 5. Samadi SA. Children with Autism, Education Guide for Parents and     Educators 5nd ed.  Duran publication. 2017. pp. 33-34, )Persian).
 6. Reichow B. Overview of meta-analyses on early intensive behavioral intervention for young children with autism spectrum Journal of Autism and Developmental Disorders. 2012;42: 512–520 10.1007/s10803-011-1218-9
 7. Dawson G, Bernier R. A quarter century of progress on the early detection and treatment of autism spectrum disorder. Development and 2013; 25(4): 1455–1472. DOI:10.1017/S0954579413000710
 8. Lord C, Vismara L, Winter J, Fitzpatrick A et al. Effects of a brief early start Denver model (ESDM)-based parent intervention on toddlers at risk for autism spectrum disorders: A randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 2012;51(10): 1052–106. 1016/j.jaac.2012.08.003
 9. Waddington H, Meer LV, Sigafoos J. Supporting parents in the use of the early start Denver model as an intervention program for their young children with autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities. 2019;67(1): 23-361080/20473869.2019.1585694
 10. Malucelli ER, Antoniuk SA, Carvalho NO. The effectiveness of early parental coaching in autism spectrum disorder. Jornal of J Pediatr. 2021;97(4):453-458. 1016/j.jped.2020.09.004
 11. Rogers SJ, Estes A, Vismara L, Munson J, Zierhut C, Greenson J et al. Enhancing low-intensity coaching in parent implemented Early Start Denver Model intervention for early autism: A randomized comparison treatment trial. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2019;49: 632–646 1007/s10803-018-3740-5
 12. Zhou B, Xu Q, Li H, Zhang Y, Wang Y, Rogers S J et al. Effects of parent-implemented Early Start Denver Model intervention on Chinese toddlers with autism spectrum disorder: A non-randomized controlled trial. Autism Research. 2018; 11(4): 654–666. 1002/aur.1917
 13. Estes A, Munson J, Rogers S J, Greenson J, Winter J, Dawson G. Long-term outcomes of early intervention in 6-year-old children with autism spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2015; 54: 580–587.1016/j.jaac.2015.04.005
 14. Zarafshan H, Mohammadi MR, Abolhassani F, Motevalian SA, Sepasi N, Sharifi V. Current Status of Health and Social Services for Children with Autism in Iran: Parents’ Perspectives. Iran Psychiatry. 2019;14(1): 76-83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6702275/
 15. An early start for your child with autism: using everyday activities to help kids connect, communication and learn. Translated by Zarafshan H. Mohammadi M R, Tehran: Sataish Hasti Publishing 1nd 2018; (Persian).
 16. SajediF, Vamghi R, Krasian A, Abbasi H, Lornejad HR, Delawar B. Standardization and validation of the developmental disorders screening tool of Age and Stage Questionnaire (ASQ) in Tehrani children. Journal of Faculty of Medicine, University of Tehran. 2013;70(7):436-446. (Persian).http://tumj.tums.ac.ir/article-1-97-en.html
 17. Lane JD, Gast DL. Visual analysis in single case experimental design studies: Brief review and Neuropsychological Rehabilitation. 2014; 242(3-4): 445-463. DOI: 10.1080/09602011.2013.815636  
 18. Noferesti A, Hassanabadi HRData analysis in single case experimental design studies. Rooyesh, 2019; 7(12): 291-306 https://frooyesh.ir/article-1-1567-en.html
 19. Vismara L, Rogers SJ. Can one hour per week of therapy lead to lasting changes in young children with autism? SAGE Publications and The National Autistic Society. 2009; 13(1): 93–115. doi: 1177/1362361307098516
 20. Vismara LA, McCormick CE, Wagner AL, Monlux K, Nadhan, A, Young G S. Telehealth parent training in the Early Start Denver Model: Results from a randomized controlled study. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 2016; 33: 67–79. doi:10.1177/1088357616651064
 21. Canoy, Jane P, Boholano, Helen B. Early Start DENVER Model: A Meta-Analysis. Journal of Education and Learning 2015;9(4): pp. 314-327. DOI: https://doi.org/10.11591/edulearn.v9i4.2494