نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده فنی شهید منتظری، دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی، مشهد، ایران

3 استادیار بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

10.30468/jsums.2024.7649.2975

چکیده

زمینه و هدف: بیماری آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل می‌باشد که یک اختلال عصبی کشنده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر است.
مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع تجربی آزمایشگاهی است،50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن20±250گرم تهیه شد. موش‌ها به هفت گروه شامل کنترل سالم، کنترل آلزایمری، تمرین استقامتی تناوبی، مکمل جینکوبیلوبا، مکمل جینکوبیلوبا + تمرین، شوک جراحی و دارونما تقسیم شدند. برای القای بیماری آلزایمر در گروه‌های بیمار محلول آمیلوئیدبتا در دو طرف بطن مغز موش‌ها تزریق شد. برای درمان به مدت هشت هفته گروه‌های تمرینی 5 روز در هفته بر روی تردمیل دویدند و گروه‌های دارای مکمل از محلول جینکوبیلوبا دریافت کردند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، بافت هیپوکامپ استخراج شد و سطح BDNF به‌وسیله کیت مخصوص اندازه‌گیری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح معناداری (0/05> P) از نرم‌افزار spss نسخه 22 استفاده شد. برای مقایسه اختلاف میانگین بین گروه‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و برای یافتن محل اختلاف بین گروه‌ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
یافته­ها: در مقایسه بین گروه‌ها سطح BDNF در گروه تمرین + مکمل نسبت به گروه‌های کنترل سالم، کنترل آلزایمر، گروه شوک جراحی و دارونما بالاتر بود، در گروه‌های تمرین و مکمل به‌تنهایی افزایشی مشاهده نگردید و در گروه‌های شوک جراحی و دارونما نیز سطح فاکتور کاهش یافت.
نتیجه‌گیری: تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا به‌طور همزمان می‌تواند یک‌راه درمانی مؤثر برای افزایش سطح BDNF برای کندکردن روند بیماری آلزایمر باشد.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=zlvfGtsAAAAJ&view_op=list_works&citft=1&email_for_op=fatemeparsifar6769@gmail.com&authuser=1&gmla=AH70aAWQ4d37wwS6GKsuYKXb0vHLQn4cK_2NyOUwrra3T5rKRcCWTS88xDlHjhh1ELfkIOmow78kmNzP5Z3qwrjuIgoTPsj69QAle2woIarFPvi4hEfDW8voFrQ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/preferences/

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=Majid+Vahidian-Rezazadeh+&btnG=

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Majid+Vahidian-Rezazadeh+

https://scholar.google.com/citations?user=eiF8rKsAAAAJ&hl=en

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hossein%20nakhaei

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks of Periodic Endurance Training and Ginkgo Biloba Supplementation on Brain-Derived Neurotrophic Factor of Hippocampal Tissue in Alzheimer’s Experimental Model

نویسندگان [English]

 • fatemhe parsifar 1
 • Majid Vahidian-Rezazadeh 2
 • Mohsen Saravani 3
 • Hossien Nakhaie 4

1 Master's student in exercise physiology, Faculty of Educational Sciences, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran

2 Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Montazeri Technical College of Mashhad, Technical and Vocational University, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

4 Assistant Professor of Exercise Physiology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Alzheimer's disease is the most common form of dementia, which is a fatal neurological disorder. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of endurance training and Ginkgo biloba supplementation on the neurotrophic factor derived (BDNF) level from the hippocampus brain in the Alzheimer's experimental model.
Materials and Methods: This research was of laboratory type. 50 male Wistar rats weighing 250±20 grams were prepared and divided into seven groups including healthy control, Alzheimer's control, intermittent endurance exercise, Ginkgobiloba supplement, Ginkgobiloba supplement+exercise, shock Surgery, and placebo. To induce Alzheimer's disease in the patient groups, amyloid-beta solution was injected into both sides of the ventricles of the rats' brains. For eight weeks, the exercise groups ran on a treadmill 5 days a week, and the supplemented groups received Ginkgo biloba solution. 24 hours after the last exercise session, the hippocampus tissue was extracted and the BDNF protein level was measured using ELISA method.SPSS software version 22 was used to analyze the data at a significant level (P<0.05).
Results: In the comparison between the groups, the level of BDNF factor was higher in the training+supplement group than in the healthy control, Alzheimer's control, surgical shock, and placebo groups, no increase was observed in the training and supplement alone groups, and the level of the factor was also decreased in the surgical shock and placebo groups.
Conclusion: Intermittent endurance exercise and Ginkgo Biloba supplement consumption at the same time can be an effective treatment to increase the level of BDNF to slow down the process of Alzheimer's disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intermittent endurance training
 • ginkgo biloba . supplementation
 • brain-derived neurotrophic factor . Alzheimer's
 1. Paknia S, Sharif MAS, Heidarianpour A. The Effect of Resistance Training Along with Hawthorn Supplementation on Some Indices of Oxidative Stress in Alzheimer's Male Rats. male rats. Journal of Sport Biosciences. 2022; 14 (3): 81-94. https://doi.org/10.22059/jsb.2022.347813.1550
 2. Azevedo CV, Hashiguchi D, Campos HC, Figueiredo EV, Otaviano SFS, Penitente AR, et al. The effects of resistance exercise on cognitive function, amyloidogenesis, and neuroinflammation in Alzheimer’s disease. Frontiers in Neuroscience. 2023;17. https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1131214
 3. Xue B, Waseem SMA, Zhu Z, Alshahrani MA, Nazam N, Anjum F, et al. Brain-Derived Neurotrophic Factor: A Connecting Link Between Nutrition, Lifestyle, and Alzheimer’s Disease. Frontiers in Neuroscience. 2022;16:925991. https://doi.org/10.3389/fnins.2022.925991
 4. Chortane OG, Hammami R, Amara S, Chortane SG, Suzuki K, Oliveira R, et al. Effects of multicomponent exercise training program on biochemical and motor functions in patients with Alzheimer’s dementia. Sustainability. 2022;14(7):4112. https://doi.org/10.3390/su14074112
 5. Zieneldien T, Kim J, Cao C. The multifaceted role of neuroprotective plants in Alzheimer’s Disease treatment. Geriatrics. 2022;7(2):24. https://doi.org/10.3390/geriatrics7020024
 6. Li D, Ma J, Wei B, Gao S, Lang Y, Wan X. Effectiveness and safety of ginkgo biloba preparations in the treatment of Alzheimer's disease: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Aging Neuroscience. 2023 https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1124710.
 7. Palimariciuc M, Balmus I-M, Gireadă B, Ciobica A, Chiriță R, Iordache A-C, et al. The Quest for Neurodegenerative Disease Treatment—Focusing on Alzheimer’s Disease Personalised Diets. Current Issues in Molecular Biology. 2023;45(2):1519-35 https://doi.org/10.3390/cimb45020098.
 8. Nasrolahi A, Javaherforooshzadeh F, Jafarzadeh-Gharehziaaddin M, Mahmoudi J, Asl KD, Shabani Z. Therapeutic potential of neurotrophic factors in Alzheimer’s Disease. Molecular Biology Reports. 2022:1-13. https://doi.org/10.1007/s11033-021-06968-9
 9. Gliwińska A, Czubilińska-Łada J, Więckiewicz G, Świętochowska E, Badeński A, Dworak M, et al. The Role of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in Diagnosis and Treatment of Epilepsy, Depression, Schizophrenia, Anorexia Nervosa and Alzheimer’s Disease as Highly Drug-Resistant Diseases: A Narrative Review. Brain Sciences. 2023;13(2):163. https://doi.org/10.3390/brainsci13020163
 10. Sadeghinejad M, Soltani Z, Afzalpour ME, Khaksari M, Pourranjbar M. What is the combined effect of intense intermittent exercise and Ginkgo biloba plant on the brain neurotrophic factors levels, and learning and memory in young rats? Pharmacological Reports. 2019;71(3):503-8 https://doi.org/10.1016/j.pharep.2019.02.006
 11. Eslimi Esfahani, D., Oryan, S., Hatami, M. Effect of Marshmallow extract on improving passive avoidance memory disorders in male Wistar rats. Journal of Animal Research (Iranian Journal of Biology), 2018; 31(1): 14-24. (Persian). DOI: 1001.1.23832614.1397.31.1.2.8
 12. Yaghoubi A. The Effects of Aerobic Training and Omega-3 Intake on Aβ42, Neprilysin, and γ-Secretase in the Hippocampus of Male Rats Alzheimer’s model. Tehran, Iran: Islamic Azad University. 2021. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-427829/v1
 13. Medhat E, Rashed L, Abdelgwad M, Aboulhoda BE, Khalifa MM, El-Din SS. Exercise enhances the effectiveness of vitamin D therapy in rats with Alzheimer’s disease: emphasis on oxidative stress and inflammation. Metabolic brain disease. 2020;35:111-20. https://doi.org/10.1007/s11011-019-00504-2
 14. Hasanvand B, Farhadi A. Effect of combined exercise and Ginkgo biloba supplementation for 8 weeks on brain-derived neurotrophic factor level in depressed older men. Iranian Journal of Ageing. 2021;16(2):234-47. (Persian) 32598/sija.16.2.2805.1
 15. Bakir F, ÇEVİK ÖS, KELOĞLAN SM, Şahin L. Effect of caffeine supplementation during treadmill exercise on hippocampal genes expression levels in adolescent rats. The European Research Journal. 2023;9(2):348-58 https://doi.org/10.18621/eurj.1241667.
 16. Afshani M, Nasiri E, Khalili M. The effect of sprint interval training with short repetitions on hippocampal Brain-derived neurotrophic factor levels, learning and spatial memory in adult Wistar rats. KAUMS Journal (FEYZ). 2023;27(1):761-9 .(Persian) DOI:48307/FMSJ.2023.27.1.12
 17. Shahidi S, Ghahremanitamadon F, AslS S, Komaki A, Afshar S, Hashemi-Firouzi N. Electrophysiological, behavioral and molecular study of vitamin E and Ginkgo biloba in a rat model of Alzheimer’s disease. Res J Pharmacogn. 2021;8(1):39-51 DOI: 10.22127/RJP.2020.250269.1630
 18. Mai G, Fan X. The Preventive and Therapeutic Prospects of Physical Activity on Alzheimer’s Disease and the Potential Underlying Mechanisms. 2023;5(2):1055
 19. Shamsipour S, Sharifi G, Taghian F. Impact of interval training with probiotic (L. plantarum/Bifidobacterium bifidum) on passive avoidance test, ChAT and BDNF in the hippocampus of rats with Alzheimer’s disease. Neuroscience letters. 2021;756:135949. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2021.135949
 20. Campbell TS, Donoghue KM, Ghosh U, Nelson CM, Roth TL. Early life stress affects Bdnf regulation: a role for exercise interventions. International Journal of Molecular Sciences. 2022;23(19):11729. https://doi.org/10.3390/ijms231911729
 21. Vasconcelos-Filho FS, da Rocha-E-Silva RC, Martins JE, Godinho WD, da Costa VV, Ribeiro JK, et al. Neuroprotector effect of daily 8-minutes of high-intensity interval training in rat Aβ1-42 Alzheimer disease model. Current Alzheimer Research. 2020;17(14):1320-33. https://doi.org/10.2174/1567205018666210218161856