نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 مربی پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 مربی مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 مربی مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

10.30468/jsums.2024.7640.2972

چکیده

زمینه و هدف: اضطراب یک مشکل شایع در بیماران سزارین است که می­تواند عواقب نامطلوبی داشته باشد. آرام‌بخشی بنسون می­تواند به‌عنوان یک روش طب مکمل برای کاهش اضطراب مفید باشد. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر آرام‌بخشی بنسون بر میزان اضطراب زنان باردار نخست‌زا متقاضی سزارین بود.
مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه‌تجربی از نوع مداخله‌ای در بین 132 زن باردار نخست‌زا که به مرکز آموزشی درمانی شهدای قاین برای سزارین انتخابی مراجعه کرده­بودند، در سال1400-1399 انجام شد. شرکت­کنندگان در مطالعه به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، به نمونه­ها آموزش آرام‌سازی بنسون از طریق هدفون داده شد. برای تعیین اضطراب، از پرسش‌نامه اشپیلبرگر استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه16 و آزمون‌های تی­زوجی، تی­مستقل و مربع کای تحلیل شدند. سطح معناداری  P<0.05درنظر گرفته شد.
یافته­ها: قبل از مداخله، بین متغیرهای جمعیت‌شناختی و زمینه­ای، میانگین متغیرهای، اضطراب آشکار، پنهان و کل در دو گروه، تفاوت معنی­دار وجود نداشت (P>0.05). پس از مداخله، مقایسه دو گروه نشان داد که میانگین نمرات، اضطراب آشکار، پنهان و کل در گروه مداخله به‌طور معناداری نسبت به گروه کنترل، کاهش داشته است (P<0.05). 
نتیجه‌گیری: علی‌رغم کاهش اضطراب در گروه مداخله، نتایج حاصله حاکی از آن بود که اضطراب کل و آشکار در گروه کنترل نیز پس از مداخله کاهش معنی­داری یافت. به‌نظر می­رسد که عواملی به غیر از تکنیک آرام‌سازی بنسون در این پژوهش مثل مطالعه مادران، شرکت در کلاس­های بارداری توانسته منجر به کاهش اضطراب در بین نمونه­های مورد پژوهش باشند.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=AdtVBo8AAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?cmd=search&term=Fatemeh+Mohalli

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=q_VwO9cAAAAJ

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=q_VwO9cAAAAJ

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xi5UUvoAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sadat+Katebi+M&cauthor_id=29806589

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ZymAaosAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ali+Dashtgard%5bAuthor%5d&sort

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=quhvLA8AAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=mina+ghalenovi%5bAuthor%5d

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Benson’s Relaxation Technique on Anxiety Before Cesarean Section of Primiparous Pregnant Mothers

نویسندگان [English]

 • fatemeh mohalli 1
 • Mohammad Alinejad Moghaddam 2
 • maryam sadat katebi 3
 • ali dashtgard 2
 • mina ghalenoei 4

1 Nursing PhD student, Department of Nursing, Qain School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

2 Nursing instructor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

3 Midwifery Instructor, Department of Midwifery, Qain School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

4 Midwifery Instructor, Department of Midwifery, Sabzevar Nursing and Midwifery Faculty, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction: Anxiety is a common problem in caesarean section patients that can have adverse consequences. Benson relaxation can be useful as a complementary medicine method to reduce anxiety.­ The aim of this study was to determine the effect of Benson's relaxation on the anxiety level of primiparous pregnant women applying for cesarean section.
Materials and Methods: This semi-experimental interventional study was conducted among 132 primiparous pregnant women who had beeb referred to the Shahada Qain Medical Training Center for elective cesarean section in 2021.­ The participants in the study were selected by available sampling method and were randomly divided into two intervention and control groups. In the intervention group, the samples were given relaxation training through headphones.­The Spielberger questionnaire was used to determine anxiety.­ Data were analyzed using SPSS ­software (version­ 16) and paired t-test, independent t-test and chi-square­. The significance level of P<0.05­was considered.
Results: Before the intervention, there was no significant difference between the demographic and background variables, the mean variables,­overt, hidden, and total anxiety in the two groups (P>0.05). ­After the intervention, the comparison of the two groups showed that the mean scores of overt, hidden and total anxiety in the intervention group significantly decreased compared to the control group (P<0.05).
Conclusion: Despite the reduction of anxiety in the intervention group, the results indicated that the total and obvious anxiety in the control group also decreased significantly after the intervention. ­It seems that factors other than Benson's relaxation technique in this research, such as studying mothers, participating in pregnancy classes have been able to reduce anxiety among the research samples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Relaxation Therapy
 • anxiety
 • Cesarean section
 • primiparity
 1. Nikooseresht M, Hajian P, Alipour N, Babamiri M, N. SK. The Effect of Pre- and Intraoperative Anxiety on Hemodynamic Changes after Spinal Anaesthesia in Cesarean Section. Avicenna Journal of Clinical Medicine. 2018;24(4):291-8.doi: 21859/ajcm.24.4.291. (Persian).
 2. Mirhosseini S, Rezaei M, Mirbagher Ajorpaz N. The Effect of Benson Relaxation Technique on General Health of Patients with Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial. J Res Dev Nurs Midw. 2021; 18(1):17-20.doi: 52547/jgbfnm.18.1.17. (Persian).
 3. Almedhesh SA, Elgzar WT, Ibrahim HA, Osman HA. The effect of virtual reality on anxiety, stress, and hemodynamic parameters during cesarean section: A randomized controlled clinical trial. Saudi Med J. 2022 Apr;43(4):360-369. doi: 10.15537/smj.2022.43.4.20210921
 4. Tang X, Lu Z, Hu D, Zhong X. Influencing factors for prenatal Stress, anxiety and depression in early pregnancy among women in Chongqing, China. J Affect Disord. 2019 Jun 15;253:292-302. doi: 10.1016/j.jad.2019.05.003
 5. Abidi SM, Abbas S, Abidi ST, Hussain N, Haresh S. Application of the Robson Classification in Assessing Cesarean Section Rates: An Audit of a Tertiary Care Hospital's Gynecology Department in Karachi, Pakistan. medRxiv. 2023: 2023-04. doi.org/10.1101/2023.04.30.23289336
 6. Adibi P, Kalani N, Razavi BM, Mehrpour S, Zarei T, Malekshoar M. Pharmacological and nonpharmacological methods of pain control in women undergoing caesarean section: a narrative review. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2022; 25(7):91-112. doi: 22038/IJOGI.2023.21816
 7. Weingarten S, Levy A, Berghella V. The effect of music on anxiety in women undergoing cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM. 2021; 3(5). doi.org/10.1016/j.ajogmf.2021.100435
 8. moradan s, agha amo s, mir mohammad khani m, porzand b. Maternal Complications of Cesarean Section, Comparison of Cesarean DeliverySecond with caesarean section more than twice. the iranian journal of obstetrics gynecology and infertility. 2017;19(38):7-12. magiran.com/p1649759. (Persian)
 9. Grabarz A, Ghesquière L, Debarge V, Ramdane N, Delporte V, Bodart S, Deruelle P, Subtil D, Garabedian C. Cesarean section complications according to degree of emergency during labour. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2021 Jan 1;256:320-5. doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.11.047
 10. Abbasijahromi A, Hojati H, Nikooei S, Jahromi HK, Dowlatkhah HR, Zarean V, Farzaneh M, Kalavani A. Compare the effect of aromatherapy using lavender and Damask rose essential oils on the level of anxiety and severity of pain following C-section: A double-blinded randomized clinical trial. J Complement Integr Med. 2020 Sep 23;17(3). doi: 10.1515/jcim-2019-0141
 11. Weingarten SJ, Levy AT, Berghella V. The effect of music on anxiety in women undergoing cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021 Sep;3(5):100435.doi: 10.1016/j.ajogmf.2021.100435
 12. Abadi F, Abadi F, Fereidouni Z, Amirkhani M, Karimi S, Najafi Kalyani M. Effect of Acupressure on Preoperative Cesarean Section Anxiety. J Acupunct Meridian Stud. 2018 Dec;11(6):361-366.doi: 10.1016/j.jams.2018.07.001
 13. Sharifipour f, Bakhteh a, Salary n. The effect of Salvia aroma on labor anxiety among primigravida and multigravida women: A randomized clinical trial Journal of Hayat Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2017;23(2):162-72.[ URL: http://hayat.tums.ac.ir/article-1-1859-en.html] (Persian)
 14. Babaie M, Farahani AV, Yousefiasl S, Farahani AS. The effect of Benson relaxation technique on the severity of symptoms and quality of life in children with irritable bowel syndrome (IBS): a quasi-experimental study. BMC Gastroenterol. 2022 Dec 29;22(1):547.doi: 10.1186/s12876-022-02631-0
 15. Ibrahim A, Koyuncu G, Koyuncu N, Suzer NE, Cakir OD, Karcioglu O. The effect of Benson relaxation method on anxiety in the emergency care. Medicine (Baltimore). 2019 May;98(21):e15452.doi: 10.1097/MD.0000000000015452
 16. Mirhosseini S, Mohammadi A, Rezaei M, Mirbagher Ajorpaz N. The Effect of Benson Relaxation Technique on the Fatigue Severity of Patients With MS. JCCNC 2019; 5 (3) :175-182.doi: 32598/JCCNC.5.3.175
 17. Abd Elgwad FM, Mourad MY, Mahmoud NM. Effect of Benson's Relaxation Therapy on Stress and Physiological Parameters among Women with Preeclampsia. Alexandria Scientific Nursing Journal. 2021 Jul 1;23(1):63-74.doi:21608/ASALEXU.2021.206055
 18. Kamel Sadek Abd El Rahman W, A Ahmed A, Mohamed El-Sayed Atwa A. Effect of Benson Relaxation Therapy on Post-Operative Pain and Stress among Nulliparus Women undergoing Cesarean Section. Egyptian Journal of Health Care. 2022; 13(3):2053-64.doi: 21608/EJHC.2022.283394
 19. Abarghoee SN, Mardani A, Baha R, Aghdam NF, Khajeh M, Eskandari F, Vaismoradi M. Effects of Benson Relaxation Technique and Music Therapy on the Anxiety of Primiparous Women Prior to Cesarean Section: A Randomized Controlled Trial. Anesthesiol Res Pract. 2022 Dec 23;2022:9986587.doi: 10.1155/2022/9986587
 20. Zenouzi A, Moghadam ZB, Babayanzad S, Asghari M, Rezaei E. The Effect of Benson Relaxation Technique on Stress, Anxiety, and Depression in Pregnant Women. Holist Nurs Pract. 2021 Aug 2.doi: 10.1097/HNP.0000000000000463
 21. Mohamady SH, Abd Elmoniem SO, Araby OA, Elrefaeys SR, Nageeb SM. Effect Of Benson Relaxation Technique On Reducing Pain And Stress Among Post Cesarean Section Mothers. Journal of Positive School Psychology. 2022 Aug 26;6(8):6820-48.
 22. Salmanzadeh A, Rahgoi A, Fallahi-Khoshknab M, Mohammadi-Shahbelaghi F, Rahgozar M. The Effect of Benson's relaxation on pre-operative anxiety in Cesarean section in Nulliparus Women. J Adv Pharm Edu Res 2018;8(S2):194-200.
 23. Shobeiri F, Taravati-Javad M, Soltani F, Karami M. Effects of Progressive Muscle Relaxation Counseling on Anxiety among Primigravida Women Referred to Health Care Centers in Hamadan. Journal of Education and Community Health. 2015;2(2):1-9. (Persian)
 24. Nazarinasab M, Motamedfar A, Najafian M, Tabibi H. Investigating the effects of relaxation therapy on decreasing anxiety in patients with elective caesarean section in Imam Khomeini Hospital, Ahvaz, Iran during 2016. Medical Studies/Studia Medyczne. 2018;34(2):107-111. [doi:10.5114/ms.2018.76869]
 25. Farhadi F, Farmahini Farahani M, Varvani Farahani P, Abedi A. Effect of Benson’s Relaxation Technique on the Anxiety of Patients With COVID-19.cmja. 2022;12(3):234-245. URL: http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-890-en.html. (Persian)