نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیک پزشکی و علوم پرتوی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی رادیوتراپی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 دانشجوی پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

10.30468/jsums.2024.7715.3020

چکیده

زمینه و هدف: در هر دوره زمانی خصوصاً در زمان گسترش بیماریهای تنفسی همچون بیماری کووید- 19 درخواست های سی تی اسکن با قدرت تفکیک بالا یا HRCT به طور تصاعدی افزایش می یابد. این موضوع باعث افزایش بارکاری و میزان مواجه پرتوی کارکنان در بخش های رادیولوژی می شود.

مواد و روش: مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر طی بررسی تعداد CT اسکن های انجام شده در بازه زمانی مختلف بین سال های 1398 تا شهریور 1402 در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.

یافته ها: بررسی و مقایسه نمودارها در سال های 1398 تا 1402 نشان داد که بیشترین میزان درخواست CT اسکن در این پنج سال مربوط به شهریور ماه سال 1400 و با تعداد 9677 درخواست در این ماه به ثبت رسیده که بیانگر شیوع زیاد ویروس کرونا در این ماه بوده است. بعد از شهریور ماه، مرداد ماه سال 1400 با تعداد 9394 درخواست رتبه دوم را دارد که تا حدودی این حقیقت را آشکار می نماید که سال 1400 از لحاظ گسترش پاندمی کرونا سالی بحرانی بوده است.

نتیجه گیری: گسترش بیماریهای تنفسی و افزایش درخواست های CT اسکن باعث افزایش میزان پرتوگیری کارکنان بخش های رادیولوژی می شود و از طرفی کمبود نیروی انسانی در این بخش ها باعث نزدیک شدن میزان پرتوگیری به حدود دوز قابل تحمل بدن و گاهاً عبور از این مقدار می شود که برای جلوگیری از بروز مشکلات جدی تر برای پرتوکاران در معرض خطر توصیه می شود تمهیدات لازم اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Establishing the Occupational Health of Radiography Personnel of Hospitals Affiliated to Sabzevar University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Ghahramani-Asl 1
  • Aida OmidBakhsh 2
  • parisa soleimanpor 3

1 Assistant Professor of Medical Physics, Department of Medical Physics and Radiological Sciences, Faculty of Paramedicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 BSc Student of Radiotherapy, Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 General Practitioner Student, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Background: The spread of the Covid-19 disease and the occurrence of respiratory symptoms in affected patients have increased requests for high resolution computed tomography (HRCT) imaging and have increased the workload and radiation exposure of employees in radiology departments.

Materials and Methods: The present descriptive-analytical study was conducted by examining the number of CT scans performed between 1398 and 1402 in the affiliated hospitals of Sabzevar University of Medical Sciences.

Results: According to the graphs comparing the years 1398 to 1402, it can be seen that the highest number of requests for CT scan in these five years is related to Shahrivar 1400 with the number of 9677 requests was registered in this month, which can indicate the high prevalence of the Corona virus in this month. After that, Mordad 1400 has the second rank with 9394 requests, which to some extent reveals the fact that 1400 was a critical year in terms of the spread of the Corona pandemic and in overall, the year 1400 was the worst year in terms of the spread of the Corona pandemic, which accounted for the highest spread of the virus.

Conclusion: The spread of respiratory diseases and the increase in requests for HRCT scans and the lack of manpower in these departments causes the amount of radiation exposure to reach the limits of the body's tolerable dose and sometimes exceed this amount, which it is recommended to take necessary measures to prevent more serious problems for radiology personnel at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ CT"؛
  • "؛ Occupational Exposure"؛
  • '؛ Occupational Health Radiographers"