نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

2 Msc in pediatric nursing, Yasuj University of Medical Science, Yasuj, Iran.

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

4 کارشناس ارشد پرستاری، گروه فوریت های پزشکی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

5 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری‌ها یا آسیب‌های تهدیدکننده حیات ممکن است در مکان‌هایی رخ دهند که هیچ ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی وجود ندارد بنابراین ضروری است که افراد عادی به تمام دانش و مهارت‌های لازم برای ارائه BLS مجهز باشند. این مطالعه با هدف میزان آگاهی و عملکرد کارکنان غیردرمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر در مورد احیای قلبی ریوی پایه انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی می‌باشد. 119نفر به‌صورت سرشماری از کارکنان غیردرمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر با رضایت آگاهانه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق‌ساخته آگاهی و عملکرد درزمینه احیای قلبی ریوی بود. این پرسش‌نامه شامل 21 سؤال چهارگزینه‌ای بود. به پاسخ صحیح نمره 1 و به پاسخ غلط نمره صفر تعلق گرفت. اطلاعات با آزمون‌های آماری و نرم‌افزار SPSS نسخه 21 تجزیه‌وتحلیل شدند. 
یافته‌ها: از 119 نفر شرکت‌کننده در این پژوهش، جنس 76 نفر (55/4درصد) زن و میانگین سنی افراد 8/86 ±32/63سال بود. میانگین سطح آگاهی شرکت کنندگان (3/40±6/68) از 11و سطح عملکرد (1/25±3/54) از 10بود که نشان‌دهنده سطح آگاهی خوب و عملکرد ضعیف کارکنان می‌باشد. در این مطالعه افرادی که تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر داشتند و آموزش رسمی دیده‌اند از سطح آگاهی و عملکرد بالاتری برخوردار بودند (0/05 >P). همچنین میانگین نمره عملکرد زنان، بیشتر از مردان به‌دست آمده است (0/001 >P).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه مؤید آن است که میزان آگاهی کارکنان در سطح خوب و عملکرد آن‌ها در مواجهه با بیمار دچار ایست قلبی در محیط خارج بیمارستان، مناسب نیست.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?hl=fa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=Akram+Hemmatipour

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=vjIMhawAAAAJ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=Zahra+Safari

https://scholar.google.com/citations?user=BgYylDgAAAAJ&hl=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=Azam+Jahangirimehr

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=8ZHJfo0AAAAJ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=Mohammad+Nikzadian

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=Mohammad+Nikzadian

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=Rezvan+Feyzi

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation Awareness and Performance of Non-Medical Personnel of Shoushtar Faculty of Medical Sciences About Basic Cardiopulmonary Resuscitation In 2022: A Descriptive Study

نویسندگان [English]

  • akram hammtipour 1
  • Zahra Safari 2
  • Azam jahangirimehr 3
  • Mohamad Nikzadian 4
  • Rezvan Fezyei 5

1 Master of Nursing, Department of Nursing, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran

2 3. کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

3 Master of Biostatistics, Department of Health, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Shoushtar, Iran

4 Department of Medical Emergencies, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Shoushtar, Iran

5 Department of Epidemiology, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: This study aimed to assess the level of awareness and performance of non-medical personnel at Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Iran, regarding basic cardiopulmonary resuscitation.
Materials and Methods: A total of 119 non-medical personnel from Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Iran, participated in this study after obtaining their informed consent. Data was collected using a researcher-made questionnaire on awareness and performance in cardiopulmonary resuscitation. The questionnaire consisted of 21 multiple-choice questions. A correct answer was assigned a score of 1, while an incorrect answer received a score of zero. Data was analyzed using statistical tests in SPSS 21.
Results: Out of the 119 participants, 76 (55.4%) were women and their average age was 32.63 ± 8.86 years. The average level of awareness among the participants was 6.68 ± 3.40 out of 11, and the average performance level was 3.54 ± 1.25 out of 10, indicating a good level of awareness but poor performance. Participants with a master's degree or higher education and those who received formal training demonstrated higher levels of awareness and performance (P<0.05). Additionally, the mean performance score of women was higher than that of men (P<0.001).
Conclusion: The study findings confirmed that while the awareness of the personnel about cardiopulmonary resuscitation was good, their performance was unsatisfactory when it comes to managing a patient with cardiac arrest in a non-hospital setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiopulmonary resuscitation
  • awareness
  • performance