نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی ویروس‌شناسی، مرکز تحقیقات بیمارهای عفونی و گرمسیری خلیج فارس، پژوهشکده سلامت. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد ویروس‌شناسی، مرکز تحقیقات بیمارهای عفونی و گرمسیری خلیج فارس، پژوهشکده سلامت. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 متخصص چشم‌پزشکی، گروه چشم‌پزشکی، مرکز تحقیقات چشم‌پزشکی عفونی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 دکتری تخصصی آمار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کراتوکونژونکتیویت اپیدمیک یک اختلال عفونی حاد چشمی است که اغلب با آدنوویروس انسانی نوع D8 (HAdV-D8) مرتبط می‌باشد.  E1Aو E1B آدنوویروسی به‌ترتیب از پروتئین‌های ضروری برای شروع عفونت آدنوویروسی و اتصال به p53 سلولی می‌باشند. این مطالعه با هدف تجزیه‌وتحلیل تنوع ژنومی در ژن‌های E1A و  HAdV-8 E1Bدر بیماران مبتلا به کراتوکونژونکتیویت آدنوویروسی انجام شده است.
مواد و روش‌ها: : نمونه‌ 5 بیمار مبتلا به کراتوکونژونکتیویت آدنوویروسی بر روی رده سلولی  A549 به مدت 48 تا 72 ساعت تا ظهور CPE ، کشت داده شد. ناحیه ژنی E1با روش PCR تکثیر شد و برای بررسی های موتاسیون ها توالی یابی شدند.
یافته‌ها: سویه اهواز در ژن‌های E1A و E1B بیشترین شباهت را به سویه‌های ژاپنی و آمریکایی HAdV-D8 و HAdV-D54 دارد. در ژن E1A، جهش مؤثری یافت نشد اما در ژن E1B، جابه‌جایی اسید آمینه سرین به فنیل آلانین رخ داد. موتاسیون‌ دیگری که باعث تبدیل CTG به GTG در E1B 55KD شد، فقط در دو نمونه‌ مشاهده گردید. تحلیل با ماتریکس BLOSUM62 مؤید آن بود که جابه‌جایی والین و لوسین محتمل‌تر از جابه‌جایی سرین و فنیل آلانینِ دارای خاصیت هیدروفوبیکی و وزن مولکولی بالاتر می‌باشد.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه، توالی ژن‌های E1A و E1B سویه HAdV-D8 حفاظت بالایی داشتند. بررسی این سویه‌ها و موتاسیون‌های در گردش آنها در جامعه بشری می‌تواند برای تعیین ظرفیت تکاملی ویروس و بیماریزایی آن مفید باشد.

تازه های تحقیق

•https:/scholar.google.com/citations?hl=en&user=Jj65H9UAAAAJ

•https:/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shahram+Jalilian

•https:/scholar.google.com/citations?hl=en&user=CIL6kikAAAAJ

•https:/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36531810/

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=YVxpLgQAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Azarakhsh+Azaran

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Manoochehr+Makvandi

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Azarakhsh+Azaran

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Manoochehr+Makvandi

https://scholar.google.com/citations?user=P5ZAOoMAAAAJ&hl=en

https://scholar.google.com/citations?user=DeNKqLEAAAAJ&hl=en

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gholamreza+Khataminia

•https:/scholar.google.com/citations?hl=en

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kambiz+Ahmadi-Angali

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Genomic Analysis of E1A and E1B Regions of Human Adenovirus Type 8 in Patients with Adenoviral Keratoconjunctivitis in Ahvaz City

نویسندگان [English]

 • Shahram Jalilian 1
 • Nahid Omidi 2
 • Azarakhsh Azaran 1
 • Manoochehr Makvandi 1
 • Gholamreza Khataminia 3
 • Kambiz Ahmadi Angali 4

1 PhD, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Health Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 MSc, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Health Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

3 MD, Department of Ophthalmology, Infectious Ophthalmologic Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

4 PhD, Department of Biostatistics and Epidemiology Division, Health School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Epidemic Keratoconjunctivitis is an acute ocular infectious disorder often associated with Human Adenovirus Type D8 (HAdV-D8). E1A and E1B are adenoviral proteins that play a crucial role in initiating adenoviral infection and binding to cellular p53. This study aimed to analyze genomic diversity in E1A and HAdV-D8 E1B genes in patients with adenoviral Keratoconjunctivitis.
Materials and Methods: Samples of 5 patients with adenoviral Keratoconjunctivitis were cultured on A549 cell line for 48 to 72 hours until the appearance of CPE. The E1 gene region was amplified by PCR and sequenced to investigate mutations.
Results: The Ahvaz strain showed the highest similarity to Japanese and American HAdV-D8 and HAdV-D54 strains in E1A and E1B genes. No significant mutation was found in the E1A gene. However, in the E1B gene, an amino acid substitution of serine to phenylalanine occurred. Another mutation converting CTG to GTG in E1B 55KD was observed only in two samples. The analysis with BLOSUM62 matrix confirmed that the replacement of valine with leucine is more likely than the substitution of serine and phenylalanine, which have hydrophobic properties and higher molecular weight.
Conclusion: In this study, E1A and E1B gene sequences of HAdV-D8 strain exhibited high conservation. Investigating these strains and their mutations in the human population could be valuable for determining the evolutionary capacity and pathogenicity of the virus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keratoconjunctivitis
 • Human Adenovirus
 • PCR
 • Phylogenetic Tree
 1. Shafiei K, Makvandi M, Teimoori A, Samarbafzadeh A, Khataminia G, Jalilian S, et al. Frequency of adenovirus serotype 8 in patients with Keratoconjunctivitis, in Ahvaz, Iran. Iranian Journal of Microbiology. 2019 Apr;11(2):129. doi.org/10.18502/ijm.v11i2.1074
 2. Ismail AM, Lee JS, Lee JY, Singh G, Dyer DW, Seto D, et al. Adenoviromics: mining the human adenovirus species D genome. Frontiers in microbiology. 2018 Sep 11;9:2178. doi.org/10.3389/fmicb.2018.02178
 3. Liu L, Qian Y, Han Z, Jia L, Dong H, Zhao L, et al. Genetic Evolution and Variation of Human Adenovirus Serotype 31 Epidemic Strains in Beijing, China, during 2010–2022. Viruses. 2023 May 25;15(6):1240. doi.org/10.3390/v15061240
 4. Omidi N, Azaran A, Makvandi M, Khataminia G, Angali KA, Jalilian S. Characterization of the conserved regions of E1A protein from human adenovirus for reinforcement of cytotoxic T lymphocytes responses to the all genogroups causes ocular manifestation through an in silico approach. Iranian Journal of Microbiology. 2022 Oct;14(5):746. doi.org/10.18502/ijm.v14i5.10971
 5. Jonas RA, Ung L, Rajaiya J, Chodosh J. Mystery eye: Human adenovirus and the enigma of epidemic keratoconjunctivitis. Progress in retinal and eye research. 2020 May 1;76:100826. doi.org/10.1016/j.preteyeres.2019.100826
 6. Seo JW, Lee SK, Hong IH, Choi SH, Lee JY, Kim HS, et al. Molecular Epidemiology of Adenoviral Keratoconjunctivitis in Korea. Annals of Laboratory Medicine. 2022 Nov 1;42(6):683-7. doi.org/10.3343/alm.2022.42.6.683
 7. Li J, Lu X, Jiang B, Du Y, Yang Y, Qian H, et al. Adenovirus-associated acute conjunctivitis in Beijing, China, 2011–2013. BMC infectious diseases. 2018 Dec;18:1-8. doi.org/10.1186/s12879-018-3014-z
 8. Kuo IC. Adenoviral keratoconjunctivitis: diagnosis, management, and prevention. Current Ophthalmology Reports. 2019 Jun 15;7:118-27. doi.org/10.1007/s40135-019-00207-y
 9. Wang J, Ning X, Xu Y, Wang R, Guo X, Xu J, et al. Etiological Study of Acute Conjunctivitis Caused by Human Adenovirus in Shanxi Province, China, between 2016 and 2019. Microbiology Spectrum. 2023 Jul 24:e00159-23. doi.org/10.1128/spectrum.00159-23
 10. Chandra N, Frängsmyr L, Imhof S, Caraballo R, Elofsson M, Arnberg N. Sialic acid-containing glycans as cellular receptors for ocular human adenoviruses: implications for tropism and treatment. Viruses. 2019 Apr 27;11(5):395. doi.org/10.3390/v11050395
 11. Liu X, Hong T, Parameswaran S, Ernst K, Marazzi I, Weirauch MT, et al. Human virus transcriptional regulators. Cell. 2020 Jul 9;182(1):24-37. doi.org/10.1016/j.cell.2020.06.023
 12. Costa R, Akkerman N, Graves D, Crisostomo L, Bachus S, Pelka P. Characterization of adenovirus 5 E1A exon 1 deletion mutants in the viral replicative cycle. Viruses. 2020 Feb 14;12(2):213. doi.org/10.3390/v12020213
 13. Price AM, Steinbock RT, Lauman R, Charman M, Hayer KE, Kumar N, et al. Novel viral splicing events and open reading frames revealed by long-read direct RNA sequencing of adenovirus transcripts. PLoS pathogens. 2022 Sep 12;18(9):e1010797. doi.org/10.1101/2019.12.13.876037
 14. Ip WH, Dobner T. Cell transformation by the adenovirus oncogenes E1 and E4. FEBS letters. 2020 Jun;594(12):1848-60. doi.org/10.1002/1873-3468.13717
 15. Tessier TM, Dodge MJ, MacNeil KM, Evans AM, Prusinkiewicz MA, Mymryk JS. Almost famous: Human adenoviruses (and what they have taught us about cancer). Tumour Virus Research. 2021 Dec 1;12:200225. doi.org/10.1016/j.tvr.2021.200225
 16. Yang L, Gu X, Yu J, Ge S, Fan X. Oncolytic virotherapy: From bench to bedside. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2021 Nov 26;9:790150. doi.org/10.3389/fcell.2021.790150
 17. Oliveira ER, Bouvier M. Immune evasion by adenoviruses: a window into host–virus adaptation. FEBS letters. 2019 Dec;593(24):3496-503. doi.org/10.1002/1873-3468.13682
 18. Nestić D, Božinović K, Pehar I, Wallace R, Parker AL, Majhen D. The revolving door of adenovirus cell entry: not all pathways are equal. Pharmaceutics. 2021 Sep 29;13(10):1585. doi.org/10.3390/pharmaceutics13101585
 19. Degenhardt K, Perez D, White E. Pathways used by adenovirus E1B 19K to inhibit apoptosis. Programmed Cell Death in Animals and Plants. 2021 Dec 24:241-51. doi.org/10.1201/9781003076889-18
 20. Hidalgo P, Ip WH, Dobner T, Gonzalez RA. The biology of the adenovirus E1B 55K protein. FEBS letters. 2019 Dec;593(24):3504-17. doi.org/10.1002/1873-3468.13694