نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 پژوهشگر پسادکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اعتیاد به بازی‌های آنلاین یک نگرانی رو به رشد جهانی و مضر برای سلامت روان در بین نوجوانان است. پژوهش حاضر با هدف الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس وابستگی به هم‌سال منحرف با نقش میانجی شناخت­های ناسازگار و نارسایی­های مهارت‌ اجتماعی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش موردنظر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش­آموزان پسر دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل در مدارس دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1402 بود. از این جامعه، نمونه­ای به حجم 208 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به پرسش‌نامه­‌های اعتیاد به بازی‌های آنلاین باشول و همکاران (2018)، شناخت­های ناسازگار مای و همکاران (2012)، نارسایی­های مهارت‌ اجتماعی سیلورا و همکاران (2001) و وابستگی به هم‌سال منحرف فرگوسن و همکاران (1999) پاسخ دادند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای smart pls4 تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد وابستگی به هم‌سال منحرف بر اعتیاد به بازی‌های آنلاین اثر مستقیم و معنی‌داری دارد، همچنین اثر غیرمستقیم وابستگی به هم‌سال منحرف بر اعتیاد به بازی‌های آنلاین با میانجیگری شناخت­های ناسازگار و نارسایی­های مهارت‌ اجتماعی تأیید شد. مدل بر اساس شاخص­های نکویی برازش کفایت مناسبی داشت.
نتیجه‌گیری: از لحاظ کاربردی برگزاری مداخلات مؤثر ازجمله تکنیک­های بازسازی شناختی شناخت‌های ناسازگار، آموزش مهارت‌های اجتماعی توسط روان‌شناسان و مشاوران مدارس در راستای کاهش استفاده از بازی‌های آنلاین اعتیادآور در نوجوانان توصیه می‌گردد.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.co.uk/scholar?as_q=&num=10&btnG=Search+Scholar&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=%22Sajjad+Basharpoor%22&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&as_allsubj=all&hl=en

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?cmd=search&term=Sajjad+Basharpoor

https://scholar.google.co.uk/citations?hl=en&user=gi3ADLgAAAAJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34690120/

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Model of Structural Relationships Predicting Addiction to Online Games Based on Deviant Peer Affiliation with The Mediating Role of Maladaptive Cognitions and Social Skill Deficits

نویسندگان [English]

  • sajjad basharpoor 1
  • shirin ahmadi 2

1 Professor of psychology, Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Postdoctoral researcher of psychology, Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Introduction: Online gaming addiction is a growing global concern and is detrimental to mental health among adolescents. The present study was conducted aiming to predict the structural relationship model of online game addiction based on Deviant Peer Affiliation with the mediating role of maladaptive cognitions and social skill deficits.
Materials and Methods: The intended research was structural equation correlation. Its statistical population included all male students of the second year of high school students studying in the public schools of Ardabil city in the academic year of 2023.
A sample of 208 participants was selected using convenience sampling method who completed the questionnaires of addiction to online games.  The obtained data were analyzed using smart pls4 software.
Results: The results showed that Deviant Peer Affiliation has a direct and significant effect on addiction to online games, and the indirect effect of Deviant Peer Affiliation on addiction to online games was confirmed through the mediation of maladaptive cognitions and social skill deficits. The model had a good fit based on the goodness of fit indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction to online games
  • maladaptive cognitions
  • social skill deficits
  • Deviant Peer Affiliation
1].     Triberti S, Milani L, Villani D, Grumi S, Peracchia S, Curcio G, et al. What matters is when you play: Investigating the relationship between online video games addiction and time spent playing over specific day phases. Addictive Behaviors Reports. 2018;8:185-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.abrep.2018.06.003
[2].    González-Cabrera J, Basterra-González A, Ortega-Barón J, Caba-Machado V, Díaz-López A, Pontes HM, et al. Loot box purchases and their relationship with internet gaming disorder and online gambling disorder in adolescents: A prospective study. Computers in Human Behavior. 2023;143:107685. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107685
[3].    American Psychiatric Association D, Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5: American psychiatric association Washington, DC. 2013.
[4].    Purwaningsih E, Nurmala I. The impact of online game addiction on adolescent mental health: A systematic review and meta-analysis. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS). 2021;9(F):260-74.
[5].    Wang X, Yang J, Wang P, Zhang Y, Li B, Xie X, et al. Deviant peer affiliation and bullying perpetration in adolescents: The mediating role of moral disengagement and the moderating role of moral identity. The Journal of psychology. 2020;154(3):199-213. DOI: https://doi.org/10.1080/00223980.2019.1696733
[6].    Yoon D, Snyder SM, Yoon S. Child maltreatment types and adolescent substance use: The role of deviant peer affiliation. Child & Family Social Work. 2020;25(2):355-63. DOI: https://doi.org/10.1111/cfs.12691
[7].    Zhai B, Li D, Jia J, Liu Y, Sun W, Wang Y. Peer victimization and problematic internet use in adolescents: The mediating role of deviant peer affiliation and the moderating role of family functioning. Addictive Behaviors. 2019;96:43-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.04.016
[8].    Wang Q, Luo X, Hu W, Tu R, Zhao F. Psychological maltreatment and adolescent internet harassment perpetration: the mediating role of deviant peer affiliation and the moderating role of self-compassion. Child Abuse & Neglect. 2023;135:105947. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105947
[9].    Sarour EO, El Keshky MES. Deviant peer affiliation as a mediating variable in the relationship between family cohesion and adaptability and internet addiction among adolescents. Current Psychology. 2022:1-9. DOI: https://doi.org/10.1007/s12144-022-03270-0
[10].  Davis R. Een cognitief-gedragsmodel van pathologisch internetgebruik. Computers in menselijk gedrag. 2001;17:187-95.
[11].  Forrest CJ, King DL, Delfabbro PH. Maladaptive cognitions predict changes in problematic gaming in highly-engaged adults: A 12-month longitudinal study. Addictive Behaviors. 2017;65:125-30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.10.013
[12].  Gong X, Chen C, Lee MK. What drives problematic online gaming? The role of IT identity, maladaptive cognitions, and maladaptive emotions. Computers in Human Behavior. 2020;110:106386. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106386
[13].  Liu R-D, Hong W, Ding Y, Oei TP, Zhen R, Jiang S, et al. Psychological distress and problematic mobile phone use among adolescents: the mediating role of maladaptive cognitions and the moderating role of effortful control. Frontiers in Psychology. 2019;10:1589. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01589
[14].  Wang M, Xu Q, He N. Perceived interparental conflict and problematic social media use among Chinese adolescents: The mediating roles of self-esteem and maladaptive cognition toward social network sites. Addictive Behaviors. 2021;112:106601. DOI: https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106601
[15].  Zhou N, Ma S, Li X, Zhang J, Liang Y, Yu C, et al. Peer contagion processes for problematic internet use among Chinese college students: A process model involving peer pressure and maladaptive cognition. Computers in Human Behavior. 2019;90:276-83. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.016
[16].  Mun IB, Lee S. A longitudinal study of the impact of parental loneliness on adolescents' online game addiction: The mediating roles of adolescents’ social skill deficits and loneliness. Computers in Human Behavior. 2022;136:107375. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107375
[17].  Trepte S, Reinecke L, Juechems K. The social side of gaming: How playing online computer games creates online and offline social support. Computers in Human behavior. 2012;28(3):832-9.DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.12.003
[18].  Liu C-C, Chang I-C. Model of online game addiction: The role of computer-mediated communication motives. Telematics and Informatics. 2016;33(4):904-15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.02.002
[19].  Kowert R, Oldmeadow JA. (A) Social reputation: Exploring the relationship between online video game involvement and social competence. Computers in Human Behavior. 2013;29(4):1872-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.03.003
[20.   Chou W-J, Huang M-F, Chang Y-P, Chen Y-M, Hu H-F, Yen C-F. Social skills deficits and their association with Internet addiction and activities in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of behavioral addictions. 2016;6(1):42-50. DOI: https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.005
[21].  You S, Kim E, Lee D. Virtually real: Exploring avatar identification in game addiction among massively multiplayer online role-playing games (MMORPG) players. Games and Culture. 2017;12(1):56-71.
DOI: https://doi.org/10.1177/1555412015581087
[22].  Hoyle RH. The structural equation modeling approach: Basic concepts and fundamental issues. 1995.
[23].  Başol G, Kaya AB. Motives and consequences of online game addiction: A scale development study. Archives of Neuropsychiatry. 2018;55(3):225.DOI; https://doi.org/10.5152%2Fnpa.2017.17017
[24].  Kaya A, Türk N, Batmaz H, Griffiths MD. Online gaming addiction and basic psychological needs among adolescents: the mediating roles of meaning in life and responsibility. International Journal of Mental Health and Addiction. 2023:1-25.DOI:10.1007/s11469-022-00994-
[25].  Fergusson DM, Horwood LJ. Prospective childhood predictors of deviant peer affiliations in adolescence. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. 1999;40(4):581-92.DOI; https://doi.org/10.1111/1469-7610.00475
[26].  Wang L, Li M, Xu Y, Yu C. Predicting adolescent internet gaming addiction from perceived discrimination, deviant peer affiliation and maladaptive cognitions in the Chinese population: a two-year longitudinal study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(6):3505.DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19063505
[27].  Wang H, Zhou X, Lu C, Wu J, Deng X, Hong L. Problematic Internet use in high school students in Guangdong Province, China. PloS one. 2011;6(5):e19660.DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0019660
[28].  Mai Y, Hu J, Yan Z, Zhen S, Wang S, Zhang W. Structure and function of maladaptive cognitions in Pathological Internet Use among Chinese adolescents. Computers in human behavior. 2012;28(6):2376-86.DOI; https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.07.009
[29].  Silvera D, Martinussen M, Dahl TI. The Tromsø Social Intelligence Scale, a self‐report measure of social intelligence. Scandinavian journal of psychology. 2001;42(4):313-9.DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9450.00242
[30].  Davis RA. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in human behavior. 2001;17(2):187-95.DOI: https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00041-8
[31.   Argyle M. The Psychology of Interpersonal Behavior. Harmondsworth (MX), Penguin Books. 1973.
[32].  Campbell AJ, Cumming SR, Hughes I. Internet use by the socially fearful: addiction or therapy? CyberPsychology & Behavior. 2006;9(1):69-81.DOI: https://doi.org/10.1089/cpb.2006.9.69
[33].  Jessor R, Donovan JE, Costa FM. Beyond adolescence: Problem behaviour and young adult development: Cambridge University Press. 1994.
[34].  Stein GL, Supple AJ, Huq N, Dunbar AS, Prinstein MJ. A longitudinal examination of perceived discrimination and depressive symptoms in ethnic minority youth: The roles of attributional style, positive ethnic/racial affect, and emotional reactivity. Developmental psychology. 2016;52(2):259.DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0039902
[35].  Balsamo M, Carlucci L, Sergi MR, Klein Murdock K, Saggino A. The mediating role of early maladaptive schemas in the relation between co-rumination and depression in young adults. PloS one. 2015;10(10):e0140177.DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140177
[36].  de Lijster JM, Dieleman GC, Utens EM, Dierckx B, Wierenga M, Verhulst FC, et al. Social and academic functioning in adolescents with anxiety disorders: A systematic review. Journal of affective disorders. 2018;230:108-17.DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.01.008
[37].  Panayiotou G, Panteli M, Theodorou M. Predictors of loneliness in a sample of college men and women in cyprus: The role of anxiety and social skills. Psychology, Community & Health. 2016;5(1). DOI:https://doi.org/10.23668/psycharchives.2288