نویسندگان

سبزوار، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دکتر سید علیرضا حسینی کاخک

چکیده

زمینه و هدف: چاقی با اختلالات متابولیکی و التهابی متعددی همراه است که اثر تمرینات مختلف ورزشی بر آن ها در دختران چاق به میزان کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی با استفاده از گروه کنترل و تجربی تعداد 29 دختر دانشجوی چاق به صورت داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه کنترل (9=n)، تمرین هوازی (10=n) و تمرین مقاومتی (10=n) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تمرین مقاومتی، به مدت هشت هفته، هر هفته چهار جلسه با شدت70-60 درصد یک تکرار بیشینه تمرین مقاومتی انجام دادند. آزمودنی های گروه تمرین هوازی، به مدت هشت هفته و هر هفته چهار جلسه هر جلسه به مدت 60 دقیقه با شدت 75 -65 درصد ضربان قلب بیشینه تمرین هوازی انجام دادند. نمونه خون قبل از شروع تمرینات، 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و همچنین پس از 10 روز بی تمرینی در حالت ناشتا گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر (05/0P). همچنین بین سه گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0>P) و TC نیز در دو گروه تمرین هوازی و تمرین مقاومتی کاهش یافت (به ترتیب به میزان 19 و 9 درصد) ولی از لحاظ آماری معنادار نبود (05/0>P). بین گروه ها نیز تفاوت معناداری در مورد TC وجود نداشت (05/0>P). همچنین پس از تمرین در HDL، HDL2، HDL3 ،LDL و CRPنیز تغییر معناداری مشاهده نشد (05/0>P). بی تمرینی نیز بر هیچ یک از متغیرها تاثیر معناداری نداشت (05/0>P). نتیجه گیری: هشت هفته تمرین هوازی و قدرتی تاثیری معناداری بر نیمرخ لیپیدی و CRP پلاسمایی دختران چاق ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training, Aerobic Training and Detraining on the Lipid Profile and CRP in Obese Girls

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hamedinia
  • Teyyebh Amiri Parsa
  • Marziyeh Saadat Azarnive
  • Seyyed Ali Reza Hosseini Kakhk

چکیده [English]

Background and Purpose: Obesity is associated with various metabolic and inflammatory impairments، the effects of which have not been sufficiently studied. Therefore، the purpose of this study was to examine the influence of an 8-week strength training and aerobic training program and a 10-day detraining on lipid profile and CRP in obese girls. Methods and Materials: In this experimental study، thirty-six obese female university students were voluntarily recruited and randomly assigned into three groups: control (n=11)، aerobic training or AT (n=12) and strength training or ST (n=13). ST and AT groups trained for 8 weeks، 4 times/week، 60 min/session، with 60 to 70% of 1 repetition maximum for ST، and 65 to 75% of HRmax for AT. Blood samples were taken at baseline، 24 hours after the last exercise session and after 10 days of detraining on fasting state. Data were analyzed in SPSS 16 using repeated measure analysis of variance (RM-ANOVA). The alpha level was established at P0.05). Also، no significant differences were found between the three groups (P>0.05). TC also decreased in AT and ST groups (9% and 19%، respectively); however، the change was not significant (P>0.05). After training no significant changes in HDL، HDL2، HDL3، LDL، and CRP were observed (P>0.05). Ten days of detraining also did not result in any significant alterations in the lipid profile or CRP (P>0.05). Conclusion: Eight weeks of aerobic and strength training have no significant effect on the lipid profile and CRP in obese girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • Aerobic
  • Obesity
  • Lipids
  • C
  • reactive protein