نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ادراک نادرست وزن و تشخیص‌ندادن اضافه­ وزن/چاقی با تضعیف مدیریت رفتارهای مرتبط باکنترل وزن همراه است. مطالعه حاضر با هدف سنجش دقت وزن ادراک­شده با وزن واقعی و ارتباط آن با شاخص­های آنتروپومتریک منتخب در ­دانشجویان دختر انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد 350 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شاهد به شیوه در دسترس و از طریق فراخوان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ­ها از طریق سنجش­های آنتروپومتریک به همراه پاسخگویی به چند سؤال درمورد نحوه ادراک و سطح دل­ مشغولی نسبت به وزن بدن انجام شد. برای تحلیل داده­ ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد 51/43 درصد آزمودنی­ها ادراک نادرستی از وزنشان داشتند. بیشتر این افراد (92/22 درصد) وزنشان را کمتر از حد­واقعی برآورد کرده بودند. میزان 17/14 درصد افراد مبتلا به اضافه­وزن/چاقی، وزن خود را در محدوده طبیعی و 6/29 درصد آزمودنی­ها با وجود چاقی، تصور می­کردند اندکی اضافه‌وزن دارند. همچنین، بین ادراک افراد از وزن بدن خود با شاخص­های تن­سنجی ارتباط معناداری وجود داشت (0/01˂p) و شاخص توده بدنی (739/ 0=r)، شاخص چاقی مرکزی (0/648=r)، شاخص چاقی بدن (0/620 =r)، شاخص حجم شکمی (0/552=r)، شاخص ­دورکمر به قد (0/537=r) و شاخص ­دورکمر (0/533=r) به‌ترتیب بیشترین ارتباط را با ادراک وزن بدن داشتند.
نتیجه‌گیری: میزان ناآگاهی از وزن واقعی بدن در بین دانشجویان دختر نگران‌کننده است. تدوین برنامه­ هایی برای آگاهی­بخشی در مورد وزن طبیعی و اهمیت شاخص­های آنتروپومتریک با هدف مدیریت وزن، ضروری است.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?user=0bdncWcAAAAJ&hl=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/collections/mybibliography/

https://scholar.google.com/citations?user=gFQgAFkAAAAJ&hl=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/collections/mybibliography/

https://scholar.google.com/citations?user=FI0d9hIAAAAJ&hl=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/ali.samadi.2/bibliography/public/

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Body Weight Misperception Among Female University Students and its Relationship with Anthropometric Indices: A Concept for Overweight and Obesity Management

نویسندگان [English]

 • Maryam Khalesi 1
 • Esmail Nasiri 2
 • Ali Samadi 2

1 Assistant Professor, Department of Sport Science, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Science, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Misperception of body weight and lack of awareness about overweight and obesity are associated with poor weight management behaviors.
Materials and Methods: This cross-sectional study included 350 female students from Shahed University, Tehran, Iran, using a convenience sampling method. Data were collected through anthropometric measurements and self-reported answers regarding weight perception and level of body weight preoccupation. Data analysis was conducted using Spearman’s rank correlation coefficient.
Results: The findings revealed that 51.43% of the subjects misperceived their body weight. Among them, the majority (92.22%) underestimated their weight. Additionally, 17.14% of the overweight and obese subjects perceived their weight to be within the normal range, while 29.6% of obese subjects perceived themselves to be only slightly overweight. Furthermore, there was a significant relationship between body weight perception and anthropometric indices (p<0.01). The body mass index (r=0.739), C-index (r=0.648), body adiposity index (r=0.620), abdominal volume index (r=0.552), and waist-to-height ratio (r=0.537), and waist circumference (r=0.533) had the highest correlation with body weight perception, respectively.
Conclusion: The high rate of unawareness of actual body weight among female university students is alarming. It is, therefore, necessary to develop programs that increase awareness about normal body weight and the importance of anthropometric indices in weight management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body weight Perception؛Anthropometry؛Overweight
 • Obesity؛Women
 1. Fäldt A, Nejat S, Edvinsson Sollander S, Durbeej N, Holmgren A. Increased incidence of overweight and obesity among preschool Swedish children during the COVID-19 pandemic. European Journal of Public Health. 2023;33(1):127-31. org/10.1093/eurpub/ckac181
 2. Lee S-J, Lim M-G, Kim Jh, Park C, Ko Y, Kim M-G, et al. Physical Activity and Quality of Life in Adult Men and Women with Distorted Perception of Weight Status: Nationwide Surveys (KNHANES 2016–2018). International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(16):10417. org/10.3390/ijerph191610417
 3. Medeiros SS, Enes CC, Nucci LB. Association of Weight Perception, Body Satisfaction, and Weight Loss Intention with Patterns of Health Risk Behaviors in Adolescents with Overweight and Obesity. Behavioral Medicine. 2023;49(3):302-11. org/10.1080/08964289.2022.2057407
 4. Solmi F, Sharpe H, Gage SH, Maddock J, Lewis G, Patalay P. Changes in the prevalence and correlates of weight-control behaviors and weight perception in adolescents in the UK, 1986-2015. JAMA pediatrics. 2021;175(3):267-75. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.4746
 5. Bouzas C, Bibiloni MdM, Tur JA. Relationship between body image and body weight control in overweight≥ 55-year-old adults: A systematic review. International journal of environmental research and public health. 2019;16(9):1622. org/10.3390/ijerph16091622
 6. Park S, Shin J, Baek S. Analysis of health-related behaviors of adult korean women at normal BMI with different body image perceptions: Results from the 2013–2017 Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHNES). International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(15):5534. org/10.3390/ijerph17155534
 7. Liu J, Ma Q, Wang X, Chen M, Ma T, Cui M, et al. Weight self-misperception and obesity-related knowledge, attitudes, lifestyle behaviours and cardio-metabolic markers among Chinese school-aged children and adolescents. Public Health Nutrition. 2023:1-13. DOI: https://doi.org/10.1017/S1368980023000630
 8. Riahi R, Motlagh ME, Heshmat R, Qorbani M, Daniali SS, Kelishadi R. Body weight misperception and psychological distress among children and adolescents: The CASPIAN-V study. Osong Public Health and Research Perspectives. 2019;10(5):315. doi: 24171/j.phrp.2019.10.5.08
 9. Silva SUd, Alves MdA, Vasconcelos FdAGd, Gonçalves VSS, Barufaldi LA, Carvalho KMBd. Association between body weight misperception and dietary patterns in Brazilian adolescents: Cross-sectional study using ERICA data. PLoS One. 2021;16(9):e0257603. org/10.1371/journal.pone.0257603
 10. Della LJ, Sohn SH, Smith-Jones SE, D’Silva MU, Hartson KR, Seton MJ. In the eye of the beholder: Body weight misperceptions among African Americans living in Kentucky. Journal of intercultural communication research. 2021;50(4):323-37. dorg/10.1080/17475759.2021.1877175
 11. Mahmoud I, Al-Wandi A, Gharaibeh S, Mohamed S. Concordances and correlations between anthropometric indices of obesity: a systematic review. Public Health. 2021;198:301-6. org/10.1016/j.puhe.2021.07.042
 12. Adegoke O, Ozoh OB, Odeniyi IA, Bello BT, Akinkugbe AO, Ojo OO, et al. Prevalence of obesity and an interrogation of the correlation between anthropometric indices and blood pressures in urban Lagos, Nigeria. Scientific reports. 2021;11(1):3522. doi.org/10.1038/s41598-021-83055-w
 13. do Nascimento RA, Vieira MCA, dos Santos Aguiar Gonçalves RS, Moreira MA, de Morais MSM, da Câmara SMA, et al. Cutoff points of adiposity anthropometric indices for low muscle mass screening in middle-aged and older healthy women. BMC Musculoskeletal Disorders. 2021;22:1-10. doi.org/10.1186/s12891-021-04532-x
 14. Shemshadi H, Shams A, Sahaf R, Shamsipour Dehkordi P, Zareian H, Moslem AR. Psychometric properties of persian version of the multidimensional body-self relations questionnaire (MBSRQ) among Iranian elderly. Iranian Journal of Ageing. 2020;15(3):298-311. URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1621-fa.html
 15. Norton KI. Standards for anthropometry assessment. Kinanthropometry and exercise physiology: Routledge; 2018. p. 68-137.
 16. Gibson S, Ashwell M. A simple cut-off for waist-to-height ratio (0· 5) can act as an indicator for cardiometabolic risk: recent data from adults in the Health Survey for England. British Journal of Nutrition. 2020;123(6):681-90.
 17. Peltzer K, Pengpid S. Underestimation of weight and its associated factors in overweight and obese university students from 21 low, middle and emerging economy countries. Obesity research & clinical practice. 2015;9(3):234-42. org/10.1016/j.orcp.2014.08.004
 18. Boutahar K, Chetoui A, Kaoutar K, Najimi M, Chigr F. Anthropometric status and body image perception among Moroccan university students. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 2019;67(5):311-7. org/10.1016/j.respe.2019.04.057
 19. Goicochea EA, Coloma-Naldos B, Moya-Salazar J, Rojas-Zumaran V, Moya-Espinoza JG, Contreras-Pulache H. Physical Activity and Body Image Perceived by University Students during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(24):16498. org/10.3390/ijerph192416498
 20. Muttarak R. Normalization of plus size and the danger of unseen overweight and obesity in England. Obesity. 2018;26(7):1125-9. dorg/10.1002/oby.22204
 21. Han L, You D, Zeng F, Feng X, Astell-Burt T, Duan S, et al. Trends in self-perceived weight status, weight loss attempts, and weight loss strategies among adults in the United States, 1999-2016. JAMA network open. 2019;2(11):e1915219-e. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.15219
 22. Robinson E. Overweight but unseen: a review of the underestimation of weight status and a visual normalization theory. Obesity Reviews. 2017;18(10):1200-9.. org/10.1111/obr.12570
 23. Wardle J, Haase AM, Steptoe A. Body image and weight control in young adults: international comparisons in university students from 22 countries. International journal of obesity. 2006;30(4):644-51. doi.org/10.1038/sj.ijo.0803050
 24. Li C, Ademiluyi A, Ge Y, Park A. Using social media to understand web-based social factors concerning obesity: systematic review. JMIR public health and surveillance. 2022;8(3):e25552. doi:10.2196/25552
 25. Divecha CA, Simon MA, Asaad AA, Tayyab H. Body image perceptions and body image dissatisfaction among medical students in Oman. Sultan Qaboos University Medical Journal. 2022;22(2):218. doi: 18295/squmj.8.2021.121
 26. Michalczyk MM, Zajac-Gawlak I, Zając A, Pelclová J, Roczniok R, Langfort J. Influence of nutritional education on the diet and nutritional behaviors of elderly women at the university of the third age. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(3):696. org/10.3390/ijerph17030696