نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشجوی کمیته تحقیقات، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، ایران

2 استادیار، گروه . ، طب سالمندی گروه سالمندی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

4 دانشیار آموزش پرستاری، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

چکیده

سابقه و هدف: با پیشرفت تغییرات شناختی سالمندان؛ فعالیت های روزانه و عملکردهای اجتماعی آنان تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سبزوار بود.

مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که در سال 1401 در شهر سبزوار انجام شد. در این پژوهش 350 سالمند بالای 60 سال به روش خوشه ای از مراکز بهداشت شهری وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های دموگرافیک، مقیاس افسردگی سالمندان (GDS-15) و پرسشنامه استاندارد معاینه مختصر وضعیت شناختی (MMSE) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (رگرسیون لجستیک چندگانه) انجام شد.

یافته ها: میانگین سن 66/85±6/64با حداقل سن 60 و حداکثر سن 88 سال بود. نتایج نشان داد 75 درصد
سالمندان دارای وضعیت شناختی طبیعی و 25 درصد دارای اختلال شناختی بودند. با استفاده از مدل رگرسیون 
لجستیک چندگانه، سن ( OR=1.07 و P=0.003) ، وضعیت تاهل ( OR=3.01 و P=0.03) ، تعداد فرزندان ( OR=1.24 و P=0.02) ، نوع سکونت ( OR=4.09 و P=0.001)، شغل ( OR=3.09و P=0.04)، شاخص توده بدنی ( OR=0.9 و P=0.006)، رژیم غذایی(OR=5.55 و P=0.01)و افسردگی (OR=2.92 و P=0.03)با وضعیت شناختی، رابطه آماری 
معنی داری داشت. 
نتیجه گیری: با توجه به فراوانی اختلالات شناختی در سالمندان پیشنهاد می شود مراقبین سلامت غربالگری شناختی را در سالمندان انجام دهند تا جهت جلوگیری از پیشرفت آسیب های شاختی در این گروه آسیب پذیر برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Cognitive Status and Factors Related to It in the Elderly of Sabzevar City in 2022

نویسندگان [English]

 • Vajihe Jafari 1
 • Mohammad Bodaghabadi 2
 • Mohammad Bidkhori 3
 • Mostafa Rad 4

1 MSc Nursing Student, Student Research Committee, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Assistant Professor, Department of Geriatric Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

3 Ph.D Candidate, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Iranian Research Center of Healthy Aging, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction: Daily activities and social functions of the elderly are affected with 
the progress of their cognitive changes. The purpose of this study was to determine 
the cognitive status and factors related to it in the elderly of Sabzevar city.
Materials and Methods: This is a descriptive-analytical study was conducted in 
Sabzevar city in 2022. In this research, 350 elderlies over 60 years in a cluster 
method were entered to study from urban health centers. To collect information, 
demographic, geriatric depression scale (GDS-15) and Mini–Mental State 
Examination (MMSE) were used. Data analysis were done using descriptive statistic 
(mean, standard deviation, and frequency distribution tables) and inferential statistic 
(multiple logistic regression test).
Results: The mean of the age was 66.85±6.64 with a minimum 60 and a maximum 
age of 88 year. The results showed that 75% of the elderly had normal cognitive 
status and 25% had cognitive impairment. By using the multiple logistic regression, 
age (OR = 1.07, p = 0.003), marital status (OR = 3.01, p = 0.03), number of children 
(OR = 1.24, p = 0.02) type of residence (OR=4.09, p>0.001), occupation (OR=3.09, 
p=0.04), body mass index (OR=0.9, p=0.006)), diet (OR = 5.55, p = 0.01) and 
depression (OR = 2.92, p = 0.03) had a statistically significant relationship with 
cognitive status.
Conclusion: Due to the frequency of cognitive disorders in the elderly it is suggested 
that health care providers perform cognitive screening in the elderly in order to 
prevent the development of cognitive impairment in this vulnerable group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • elderly
 • cognitive status
 • depression
 1. [1]. Rudnicka E, Napierała P, Podfigurna A, Męczekalski B, 
  Smolarczyk R, Grymowicz M. The World Health 
  Organization (WHO) approach to healthy ageing. 
  Maturitas. 2020;139:6-11. DOI: 
  https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.05.018
  [2]. Hejazi SM, Haghgoo HA, Karbalaei Nouri A, Biglarian 
  A, Akbarfahimi N. The relationship between memory 
  impairment and health indicators of the elderly with 
  Parkinson Disease. Iran J Ageing. 2019;13(5):666-75. 
  DOI: 10.32598/SIJA.13.Special-Issue.666
  [3]. Shabani F, Esmaeili A, Salman Z. Effectiveness of 
  Different Intensities of Acute Resistance Exercise on 
  Working Memory of the Elderly. Aging Psychol. 2017; 
  22;3(1):55-67. Avaiable at: 
  https://www.magiran.com/paper/1775270
  [4]. Gheysari F, Mazaheri M. Effect of Cognitive 
  Rehabilitation on Cognitive State and Depression of 
  Older Men With Mild Cognitive Impairment Living in 
  Nursing Homes. Iran J Ageing. 2023;17(4):522-35. DOI: 
  10.32598/sija.2022.3272.1
  [5]. Mijnster T, Boersma GJ, Meijer E, Lancel M. Effectivity 
  of (Personalized) Cognitive Behavioral Therapy for 
  Insomnia in Mental Health Populations and the 
  Elderly: An Overview. J Pers Med. 2022 Jun 
  29;12(7):1070.DOI: 
  https://doi.org/10.3390/jpm12071070
  [6]. Mirzaei M, Sepahvand E, Sahaf R, Mirzaei S, Pakdel A. 
  The prevalence of cognitive impairment in elderly 
  nursing home residents. Journal of Sabzevar University 
  of Medical Sciences. 2017;23(6):896-901. 
  DOI:https://doi.org/10.21859/sums-2306896
  وجیهه جعفری و همکاران
  546
  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مهر و آبان ،1402 دورة ،30 شمارة 4
  [7]. Ghiasian M, Daneshyar S, NouruzBeigi E. Evaluation 
  the relationship between serum level of vitamin D and 
  cognitive impairment in elderly patients. RJMS. 
  2019;26(2):30-8.DOI: 20.1001.1.22287043.1398.26.2.1.3
  [8]. Ahmadi Ahangar A, Saadat P, Hosseini SR, Bijani A, 
  Samaei SE, Mostafazadeh Bora M, Kalantar M. 
  Relationship of Serum Lipid Levels and Other 
  Underlying Factors With Cognitive Impairment in the 
  Elderly. Iran J Ageing. 2019;13(5):534-49.DOI: 
  10.32598/SIJA.13.Special-Issue.534
  [9]. Ayenigbara IO. Preventive Measures against the 
  Development of Dementia in Old Age. J Fam Med. 2022 
  May;43(3):157.DOI: : 10.4082/kjfm.21.0030
  [10]. Krieger DM, Coronel LC, Lima LD. The relevance of 
  Mini Mental State Examination (MMSE) use on 
  demential interdiction exams in judicial proceedings. J 
  bras psiquiatr. 2020 May 8;69:73-7. DOI: 
  https://doi.org/10.1590/0047-2085000000259
  [11]. Frooghian M, Jafari Z, Shirinbaiani P, Qaem Maqa
  m Farahani Z. Standardization of brief examination 
  of cognitive status of elderly in Tehran. Advanced 
  cognitive science Journal. 2008; 10 (2): 29‐
  37 [Persian]. Avaiable at: 
  URL: http://icssjournal.ir/article-1-422-en.html
  [12]. Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, 
  Zandi T. Reliability, validity and factor structure of the 
  GDS‐15 in Iranian elderly. Int J Geriatr Psychiatry. 
  2006; 21(6):588-93. DOI:10.1002/gps.1533.
  [13]. Masoumi N, Jafrodi S, Ghanbari A, Ebrahimi SM, 
  Kazem Nejad E, Shojaee F, Sharafi SF. Assessment of 
  cognitive status and related factors in elder people in 
  Rasht. Iran J Nurs Res. 2013; 10;8(2):80-6. Avaiable at: 
  URL: http://ijnr.ir/article-1-1202-en.html
  [14]. Li M, Gao Y, Cui J, Li Y, Li B, Liu Y, et al. Cognitive 
  impairment and risk factors in elderly people living in 
  fluorosis areas in China. Biol Trace Elem Res. 
  2016;172(1):53-60.DOI: 10.1007/s12011-015-0568-
  0. Epub 2015 Nov 25.
  [15]. Arsalani N, Nobahar M, Ghorbani R, Kia N, Etemadi M. 
  Cognitive disorders and some associated social factors 
  in elderly people. Koomesh. 2018;20(2):240-7. Avaiable 
  at: URL: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article1-4246-en.html
  [16]. Shahabi R. Normal cognitive aging: age related 
  cognitive changes in elderly .Aging Psychol. 
  2019;5(2):101-16. DOI: 10.22126/JAP.1970.1179
  [17]. Zhang Q, Wu Y, Han T, Liu E. Changes in cognitive 
  function and risk factors for cognitive impairment of 
  the elderly in China: 2005–2014. Int J Environ Res public 
  health. 2019;16(16):2847. DOI: 
  https://doi.org/10.3390/ijerph16162847
  [18]. Taraghi Z, Kamrani AA, Foroughan M, Yazdani J, 
  Mahdavi A, Baghernejad SK. Cognitive impairment 
  among elderly patients with chronic heart failure and 
  related factors. Iran J Psychiatry Behav Sci. 
  2016;10(2).DOI: 10.17795/ijpbs-4500
  [19]. Aajami Z, Toroski M, Bahrami M, Borhaninejad V. 
  Relationship between depression and cognitive 
  impairment among elderly: A cross-sectional study. J 
  Caring Sci. 2020 Aug;9(3):148.DOI: 
  10.34172/jcs.2020.022
  [20]. Muhammad T, Meher T. Association of late-life 
  depression with cognitive impairment: evidence from a 
  cross-sectional study among older adults in India. BMC 
  geriatrics. 2021 Jun 15;21(1):364.DOI: 21) 21:364 
  https://doi.org/10.1186/s12877-021-02314-7
  [21]. Khaltar A, Priyadarshani NG, Delpitiya NY, Jayasinghe 
  C, Jayasinghe A, Arai A, Tamashiro H. Depression 
  among older people in Sri Lanka: With special reference 
  to ethnicity. Geriatr Gerontol Intl. 2017:17(12):2414-
  20.DOI: 10.1111/ggi.13090. Epub 2017 Aug 4.
  [22]. Cai YH, Wang Z, Feng LY, Ni GX. Effect of Exercise on 
  the Cognitive Function of Older Patients With Type 2 
  Diabetes Mellitus: A Systematic Review and MetaAnalysis. Front Hum Neurosci. 2022 Apr 28;16:876935. 
  doi: 10.3389/fnhum.2022.876935. PMID: 35572003; 
  PMCID: PMC9096085.
  [23]. Lee J, Ham MJ, Pyeon JY, Oh E, Jeong SH, Sohn EH, et 
  al. Factors affecting cognitive impairment and 
  depression in the elderly who live alone: cases in 
  Daejeon Metropolitan City. Dementia and
  Neurocognitive Disorders. 2017;16(1):12-9.DOI: 
  10.12779/dnd.2017.16.1.12. Epub 2017 Mar 31.
  [24]. Papi S, Zanjari N, Karimi Z, Motamedi SV, Fadayevatan
  R. The role of health-promoting lifestyle in predicting 
  cognitive status of older clergymen. Iran J Ageing. 
  2021;15(4):472-83. DOI: https://doi.org/10.32598/ 
  sija.15.4.1393.3
  [25]. Bagheri-Dizaj M, Alavi Naeini A, Yekaninejadi MS, 
  Mirzaei K. The relationship between dietary patterns 
  and mild cognitive impairment in retired elderly 
  women in Tehran. Med J Mashhad Univ Med Sci. 
  2016;58(10):590-602. DOI: 10.22038/MJMS.2016.6787
  [26]. Guo Y, Yang M ,Yan Y, Wang L, Gong J. Sex 
  differentials in relationships between functional fitness 
  and cognitive performance in older adults: a canonical 
  correlation analysis. Sci Rep. 2018;8(1):1-7. DOI: 
  10.1038/s41598-018-22475-7.
  [27]. Kim M-D, Park J-H, Lee C-I, Kang N-R, Ryu J-S, Jeon BH, et al. Prevalence of dementia and its correlates 
  among participants in the national early dementia
  detection program during 2006-2009. Psychiatry 
  Investig. 2012;9(2):134. DOI: 10.4306/pi.2012.9.2.134
  [28]. Liu Z, Yang H, Chen S, Cai J, Huang Z. The association 
  between body mass index, waist circumference, waist–
  hip ratio and cognitive disorder in older adults. J Public 
  Health. 2019;41(2):305-12. 
  DOI: 10.1093/pubmed/fdy12