نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری سرطان دومین علت مرگ‌ومیر افراد را در جهان است. در سراسر جهان سرطان‌های متعددی درجات مختلفی از بیماری‌ها را ایجاد کرده‌اند. در کنار داروهای شیمیایی که برای درمان سرطان‌های مختلف به‌کار می‌روند عوارض جانبی نیز گزارش شده است. با توجه به این مهم هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرات ضدسرطانی گونه‌های اسکوتلاریا است.
مواد و روش­ها: این مطالعه یک پژوهش نظام‌مند می‌باشد که با جستجو در سایت‌ها و بانک‌های اطلاعاتی Magiran ,SID ,Pubmed ,Iranmed ,Scopus ,Google scholar و مجلات داروهای گیاهی با کلیدواژه‌های ترکیبات  Anti-cancer ، گونه اسکوتلاریا، سلول‌های سرطانی و معادل‌های انگلیسی آنها بدون محدوده زمانی انجام شده است.
یافته­ ها: از ترکیبات شیمیایی درجن،س اسکوتلاریا فلاونوئید از مهم‌ترین این ترکیبات است که به‌د‌لیل خصوصیات ردوکس دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی می‌باشد و از مهم‌ترین انواع فلاونوئید در گونه‌های اسکوتلاریا اپی‌ژنین، وگونین، بایکالئین، اسکوتلارین، گونوزید و بایکالین است. فلاونوئیدهای جداشده از این گیاه با فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی، ضدجهش‌زایی و با توقف چرخه سلولی و القای آپوپتوزهمچنین با تنظیم مسیرهای سیگنالینگ به جلوگیری از پیشرفت سرطان و درمان آن کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Anti-Cancer Effects of Different Plant Compounds of Several Scutellaria Species

نویسنده [English]

  • Ezzat Nourizadeh

Assistant Professor, Department of Biology, College of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Background: Cancer is the second cause of death in the world. Worldwide, many cancers cause varying degrees of morbidity. Also, side effects of chemical drugs used to treat various cancers have been reported. Considering this importance, the purpose of this research is to investigate the anticancer effects of different Scutellaria species on different human cancer cells.
Materials and Methods: In this descriptive study, the method of data collection was computerized and from valid internet databases, and sources such as Google Scholar/Pubmed and other tools were used. Clinical data on the diagnosis, treatment and prevention of cancer by herbs. The mint family Scutellaria is summarized and data are extracted from various research reports and other authoritative sources.
Results:  Among the active chemical compounds in the genus Scutellaria are flavonoids, which are considered the most important of these compounds.The flavonoids isolated from this plant prevent the development of cancer with their antioxidant, anti-mutagenic activities and by stopping the cell cycle.
Conclusion:  Although the anticancer properties of Scutellaria have been shown, deciding whether Scutellaria can be used as an anticancer agent in the clinic depends on many factors and needs to be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-cancer
  • Effective ingredients of scutellaria