نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ بر ذهن‌آﮔﺎﻫﯽ ﻭ طرح‌واره‌درمانی بر تحمل پریشانی دﺭ دﺍﻧﺶ‌آﻣﻮزﺍﻥ با سابقه ﺍﻗﺪﺍم ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ صورت پذیرفت.
مواد و روش­ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با مرحله پیگیری، با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر شیروان و حومه که در سال 1400 سابقه اقدام به خودکشی داشته‌اند، بود. با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 45 نفر انتخاب و به‌طور تصادفی درگروه کنترل و گروه‌های آزمایش قرار گرفتند. هر سه گروه مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) را تکمیل کردند. سپس یک گروه آزمایش در معرض طرح‌واره‌درمانی و گروه دوم آزمایش تحت درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار گرفت. پس از اجرای جلسات درمانی برای گروه‌های آزمایش، هر سه گروه، مقیاس تحمل پریشانی را تکمیل کردند. پس از یک ماه از اجرای پس‌آزمون، مرحله پیگیری صورت پذیرفت و درنهایت داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS.21 و شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر چندمتغیره تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته ها: نتایج حاکی از اثربخشی دو مداخله بر تحمل پریشانی بود اما با توجه به مقادیر اختلاف میانگین نمرات در 
مراحل مختلف اندازه گیری در گروهها، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به طرح واره درمانی، برای مؤلفه تنظیم تلاشها 
برای تسکین پریشانی و اما برای سه مؤلفه دیگر، طرح واره درمانی اثربخشی بیشتری در دانش آموزان با سابقه اقدام به 
خودکشی داشته است.
 نتیجه گیری :با توجه به یافته های حاصل، میتوان برای افزایش تحمل پریشانی در نوجوانان با سابقه خودکشی از 
ترکیب دو مداخله ذهن آگاهی و طرح واره درمانی سود جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Treatment Based on Mindfulness and Schema Therapy on Distress Tolerance of Students with a History of Suicide Attempts

نویسندگان [English]

 • javad taghavi khiabani 1
 • FATEME SHAHAMAT DEHSORKH 2
 • ATA TEHRANCHI 3

1 PhD Student of Psychology, Azad University, Bojnord, Iran

2 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of humanities, Khayyam University, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background: The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of mindfulness-based therapy and schema therapy on distress tolerance in students with a history of suicide attempts.
Materials and Methods: The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with two experimental groups and one control group and the statistical population included students had a history of suicide attempts in 1400.With the available sampling method, 45 people were randomly selected and placed in the control group and experimental groups, and all three groups completed the Simmons and Gaher (2005) distress tolerance scale. Then, one of the test groups was exposed to schema therapy and the second test group was subjected to cognitive therapy based on mindfulness. in the end the experimental groups, completed the distress tolerance scale. after one month of the post-test, the follow-up stage was conducted and finally the obtained data were analyzed SPSS.21 software and descriptive statistics indicators and variance analysis of multivariate repeated measures.
Results: The results indicated the effectiveness of two interventions on distress tolerance; according to the values of the average score difference in stages of measurement in the groups, the treatment based on mindfulness compared to schema therapy, for the component of regulating efforts to relieve distress and for the other three components, schema therapy is more effective in students with a history of action has committed suicide.
Conclusion: The combined use of both treatment methods is suggested to adolescent therapists in increasing the distress tolerance of students with a history of committing suicide.

کلیدواژه‌ها [English]

 • schema therapy
 • mindfulness-based therapy
 • distress tolerance
 • suicide
 1. Hua Y, Xue H, Zhang X. Joint Contributions of Depression and Insufficient Sleep to Self-Harm Behaviors in Chinese College Students: A Population-Based Study in Jiangsu, China. Brain Sciences. 2023:13(5);76-99. https://doi.org/10.3390/brainsci13050769
 2. Chen M, Zhou Y, Luo D. Association of family function and suicide risk in teenagers with a history of self-harm behaviors: mediating role of subjective wellbeing and depression. Frontiers in Public Health. 2023: 11;116-124. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1164999
 3. Predescu E, Sipos R. Self-Harm Behaviors, Suicide Attempts, and Suicidal Ideation in a Clinical Sample of Children and Adolescents with Psychiatric Disorders. Children (Basel, Switzerland). 2023: 10(4); 725-745. https://doi.org/10.3390/children10040725
 4. Alvarez-Subiela X, Castellano-Tejedor C, Villar-Cabeza F, Vila-Grifoll M, PalaoVidal D. Family factors related to suicidal behavior in adolescents. Int J Environ Res Public Health. 2022:19;98_92. https://doi.org/10.3390/ijerph19169892
 5. Caqueo-Urízar, A. Flores, J. Escobar, C. Psychiatric disorders in children and adolescents in a middle-income Latin American country. BMC Psychiatry. 2020; 20(1):1-2. https://doi.org/10.1186/s12888-020-02512-4.
 6. da Silva Lima AF, de Almeida Fleck MP. Subsyndromal depression: an impact on quality of life?. Journal of affective disorders. 2007;1;100(1-3):163-9. DOI: 10.1016/j.jad.2006.10.010
 7. Cheng F, Shi L, Wang S. The relationship between childhood traumatic experience and suicidal tendency in non-suicidal self-injury behavior patients. BMC Psychiatry. 2023: 23(1):401-420. doi: 10.1186/s12888-023-04863-0.
 8. Li X. Liu XL. Wang YJ. Zhou DS. Yuan, TF. The effects of childhood maltreatment on adolescent non-suicidal self-injury behavior: mediating role of impulsivity. Frontiers in Psychiatry. 2023: 14, 11-39. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1139705
 9. Sahoo S, Patra S. A .Rapid Systematic Review of the Prevalence of Suicide and Self-Harm Behaviors in Adolescents During the COVID-19 Pandemic. Crisis. 2023;10;10-27. https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000906
 10. Zheng, F. Wu, W. Wang, L. Ngoubene-Atioky, A. J. & Chen, L. Childhood trauma and suicidal ideation among Chinese female prisoners: The mediating roles of negative emotions and social support. Personality and Individual Differences. 2021;168: 11040. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110405
 11. Boland R, Verdoin M, Ruiz P. Kaplan and Sadok's Summary of Psychiatry. Tehran: Arjmand. 2022.
 12. Isa Murad A. A comparative study of social behavioral pathology of middle school students in Tehran. Research in educational systems. 2014;9(31):211-226. (Persian)
 13. Simons J،Gaher R.The Distress Tolerance Scale: Development and Validation of a Self-Report Measure.Motivation and Emotion. 2005;29:83–102. DOI:10.1007/s11031-005-7955-3
 14. Leyro TM, Zvolensky MJ, Bernstein A.Distress tolerance and psychopathological symptoms and disorders: a review of the empirical literature among adults. Psychol Bull. 2010;136(4):576-600. doi: 10.1037/a0019712
 15. Azizi A, Mirzaei A, Shams J. Examining the relationship between stress tolerance and emotional regulation with students' dependence on smoking. Hikmat Research. 2010;1:13-18. (Persian)
 16. Babaei Z, Mansobifar M, Thabet M, Barjali M, Mashaikh M. Comparing the effectiveness of cognitive, behavioral and mindfulness therapy on distress tolerance and suicidal thoughts in adolescents with suicidal thoughts. Clinical Psychology. 2022:13(4):41-52. (Persian). doi: 10.22075/JCP.2021.23039.2123
 17. Heydari Nejad M, Heydari H, Davoudi H. Prediction of suicidal tendencies based on the variables of emotional regulation difficulty, cognitive flexibility, family flexibility and distress tolerance. Behavioral science research. 2019; 18 (2):181-169. (Persian). doi: 10.52547/rbs.18.2.169
 18. Abu Tarabi Kashani P, Naderi F, Safarzadeh S, Hafizi F, Iftikhar Z. Comparing the effects of dialectical behavior therapy and emotional regulation on distress tolerance and suicidal ideation in adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder. Psychological Achievements. 2020;27(2):69-88. (Persian). doi: 10.22055/psy.2020.33056.2525
 19. Kamali Zarchi H, Kamali Zarchi M, Afkhami Eghda M. The effectiveness of problem solving training on distress tolerance and social health of female students in the second year of high school in district one of Yazd. Payam Noor University of Yazd province. Iranganj Scientific Information Base. 2017. (Persian)
 20. Young, J.E. Klosko, J. Weishaar, M.E. Schema therapy: A practioner’s guide. New York: Guilfor. 2003.Chapter10.
 21. Young, J. E.Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (3rd Ed.). Sarasota FL.Professional Resource Press. 1999.
 22. Leahy RL. Emotional schema therapy.Counseling Psychology and Psychotherapy. 2021;29(3):45-57. doi:10.17759/cpp.2021290304
 23. Van Donzel L, Ouwens MA, Van Alphen SP, Bouwmeester S, Videler AC. The effectiveness of adapted schema therapy for cluster C personality disorders in older adults–integrating positive schemas. Contemporary clinical trials communications. 2021;21:100715. doi: 10.1016/j.conctc.2021.100715
 24. Koçak L, Çelik E. Investigation of the effect of group counselling based on schema therapy on academic expectation stress in high school students. Counselling and Psychotherapy Research. 2023;23(1):42-8. doi:10.1002/capr.12520
 25. Agili SM, Asghari A, Akbari Z, Namazi M. Comparing the effectiveness of schema therapy and mindfulness on increasing the psychological capital of addicted men. Clinical Psychology Achievements Quarterly. 2022. (Persian). doi: 10.22055/jacp.2021.36761.1183
 26. Abdi A, Hanachi N. Investigating the effectiveness of group schema therapy on modulating incompatible schemas in 14-18-year-old girls with suicidal tendencies. Studies and Research in Behavioral Sciences. 2021; 6: 29-22 (Persian).
 27. Aghaipour Gavasrai M, Tavali A, Elsadat Kamal A, Ghafouri Gholami Z. Comparison of the effectiveness of three therapy methods based on cognitive-behavioral schema and mindfulness on reducing anxiety and depression in veterans' wives. Journal of Clinical Psychology and Personality. 2018; 32(17):123-134 (Persian). doi: 10.22070/CPAP.2020.2890
 28. Shahmoradi Z. Khalakipour S. Mosquedi M. Comparing the effectiveness of schema therapy and cognitive therapy based on mindfulness on maladaptive schemas and general health of vitiligo patients. Health Promotion Management Quarterly. 2017;7(6):42-52 (Persian).
 29. Seyed Assiaban S, Manshaei GH, Asgari P. Comparing the effectiveness of schema therapy and mindfulness on psychosomatic symptoms of people with stimulant substance abuse. Addiction Scientific Research Quarterly. 2016;10(40): 181-199 (Persian).
 30. 25- Kianipour A, Mohsenzadeh F, Zahrakar K. Comparing the effectiveness of schema therapy and narrative therapy when each of them is combined with the marital enrichment program on the tendency to break the contract and marital satisfaction, Family Counseling and Psychotherapy. 2016; 7(2): 27-54 (Persian).doi: 20.1001.1.22516654.1396.7.2.2.4
 31. Brown K, Kasser T. Are Psychological and Ecological Well-being Compatible? The Role of Values, Mindfulness, and Lifestyle.Social Indicators Research. 2005;74:349–368. doi:10.1007/s11205-004-8207-8
 32. Stynes G. Leão C. S, McHugh L. Exploring the effectiveness of mindfulness-based and third wave interventions in addressing self-stigma, shame and their impacts on psychosocial functioning: A systematic review. Journal of Contextual Behavioral Science. 2022;23:174–189. doi:10.1016/j.jcbs.2022.01.006
 33. Chien W.T, Tse M.K, elen Y.L.Chan H, Cheng H. Y, Chenb L. Is mindfulness-based intervention an effective treatment for people with obsessive-compulsive disorder? A systematic review and meta-analysis.Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 2022;32:100712. doi:10.1089/acm.2015.0108
 34. Jiménez-Gómez L, Yela J.R, Crego A, Rebeca Melero-Ventola A,Gómez-Martínez M. Á.Effectiveness of the Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) vs. the Mindful Self-Compassion (MSC) Programs in Clinical and Health Psychologist Trainees. Mindfulness. 2022;13:584–599. doi:10.1007/s12671-021-01814-2
 35. Iftikhar Afzali A, Izdi F. Effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on self-compassion, emotional dyslexia and cognitive distortion of students with love trauma syndrome. Cognitive and behavioral science research. 2021; 11(2): 61-67 (Persian). doi: 0.22108/cbs.2022.130356.1564
 36. Yazdani M, Ghasemi Mutlaq M, Bakhshipour A. Comparing the effectiveness of mindfulness-based and metacognitive therapy on family functioning, emotional control, and emotional empathy of mothers with children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Mashhad Medical School. 2019; 63 (6): 23-35 (Persian).
 37. Bagholi H, Mahdavi M. Comparing the effectiveness of cognitive behavioral therapy group and mindfulness-based therapy on sleep quality in multiple sclerosis patients. Psychological Studies. 2018;63(16):75-90 (Persian). doi: 10.22075/jcp.2019.18600.1723
 38. Razavizadeh Tabadakan Z, Jajarmi M, Vakili Y. Effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on perceived stress, rumination and difficulty in emotion regulation in women with type 2 diabetes (3-month follow-up). Ibn Sina Nursing and Midwifery Care Journal. 2017; 24(4): 370-383 (Persian).doi: 10.32598/ijpcp.24.4.370
 39. - Azmoudeh M, Changizi F, Livorjani S, Vahedi S. Effectiveness of mindfulness intervention based on group narrative therapy on improving the cognitive performance of students with depressive symptoms. Education and Evaluation (Educational Sciences). 2019;53(14):123-134 (Persian).
 40. Shayganfar N. Effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on suicidal thoughts of female students with major depressive disorder. Development of Psychology Mehr. 2019; 52 (7): 25-34 (Persian).
 41. Rygh J. L, Sanderson W. Treating generalized anxiety disorder: Evidence-based strategies, tools, and techniques. Guilford Press. 2004.
 42. Kianipour A. Hasani F. Rah Nejat A.H. Ghanbari Panah A. Comparison of the effectiveness of emotional schema therapy and cognitive therapy on mindfulness on reducing cognitive distortions in women with panic disorder. Journal of Psychological Studies. 2019; 63(16): 75-90 (Persian). doi: 10.22051/psy.2020.28863.2054
 43. Yang Y, Liu Y. Zhang H. F.Liu J. Y.Effectiveness of mindfulness-based stress reduction and mindfulness-based cognitive therapies on people living with HIV: A systematic review and meta-analysis,International Journal of Nursing Sciences. 2015;2(3): 283-294. doi: 10.1016/j.ijnss.2015.07.003
 44. Delavar A. Applied probabilities and statistics in psychology and educational sciences. Iran. Rosh Publications. 2019. (Persian).
 45. Segal ZV. Williams JMG. Teasdale JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford press. 2002;6(8):121-145. doi: 10.1037/0022-006X.76.3.524
 46. Naderi F. Abu Tarabi, Kashani P. Safarzadeh S., Hafizi F., Iftkhar Z. Comparison of the effect of dialectical behavior therapy and emotional regulation on coping with distress and suicidal ideation in adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Psychological Achievements. 2020;27(2);71-88 (Persian). doi: 10.22055/psy.2020.33056.2525
 47. Ahavan M, Qouti A, Yaqoubi M. Effectiveness of group schema therapy on improving primary maladaptive schemas and emotion regulation in people with borderline personality disorder with self-harming and suicidal behavior in adolescent girls between 14 and 18 years old, Mashhad. Modern ideas of psychology. 2017;2(6). (Persian).
 48. Hashmi Z, Mahmoud M, Ali Lut T, Nusrat Abad H. Effectiveness of metacognitive therapy on major depressive disorder: a case report. Journal of Clinical Psychology. 2010; 3(7): 85-97 (Persian).doi: 10.22075/jcp.2017.2032
 49. Maleki Pirbazari M, Nouri R, Sarami G. Social support and depressive symptoms: the mediating role of self-efficacy. Official organ of the Iranian Psychological Association, Contemporary Psychology Quarterly. 2010; 6(2):26-34 (Persian).
 50. Bidari F, Haj Alizadeh K. The effectiveness of schema therapy on the cognitive strategies of emotion, distress tolerance and alexia of patients with borderline personality disorder. Psychological Studies. 2018;15(2):165-180 (Persian). doi: 10.22051/PSY.2019.19858.1626
 51. Kazemi H, Shojaei F, Soltanizadeh M. Effectiveness of mindfulness intervention based on stress reduction on psychological flexibility, distress tolerance and trauma re-experience in veterans with post-traumatic stress disorder. Military Care Sciences. 2016;4(14):31-48 (Persian). doi:10.29252/mcs.4.4.236
 52. McCauley E, Berk M, Asarnow J, Adrian M, Cohen J. Efficacy of Dialectical Behavior Therapy for Adolescents at High Risk for Suicide: A Randomized Clinical Trial.JAMA psychiatry. 2018;75(8):777-785. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.1109
 53. Nesset M, Bjørngaard J, Whittington R, Palmstierna T. Does cognitive behavioral therapy or mindfulness-based therapy improve mental health and emotion regulation among men who perpetrate intimate partner violence? A randomized controlled trial, International Journal of Nursing Studies. 2021;113;103795. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2020.103795