نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ، خراسان شمالی ، ایران

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایران

3 استادیار پایه 10 ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قوچان ، خراسان رضوی ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان فعال سازی رفتاری بر اجتناب شناختی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی، با طرح پیش-آزمون – پس‌آزمون بود که از طرح پژوهشی نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود که در سال 1399به کلینیک های رواندرمانی شهر مشهد مراجعه کرده اند که از بین آنها 45 نفر نمونه به شیوه ی در دسترس از کلینیک رواندرمانی نبض زندگی در شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه 15 نفره(آزمایش 1 ، آزمایش 2 و کنترل ) تقسیم شدند. آزمودنی ها در سه مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری به مقیاس اختلال اضطراب فراگیراسپیتزر و همکاران(2006)، پرسشنامه اجتناب شناختی( CAQ) سکستون و داگاس (2008) و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی گرتز و رومز(2004) (DERS) پاسخ دادند. برای گروه آزمایش 1 جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی کابات زین و همکاران(1992) و برای گروه آزمایش 2 برنامه درمان فعالسازی رفتاری گالن، اتلیس و مارلواوکانر (2003) با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام شد و گروه کنترل نیز هیچ درمانی دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد هر دو درمان بر اجتناب شناختی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر به میزان مشابهی اثر بخش بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of cognitive therapy on the mind and behavioral activation therapy for recognizing and regulating emotion in people with mental illness

نویسندگان [English]

  • Jafar Asvadi Ghoshe gonbadi 1
  • Abolfazl Bakhshipour 2
  • Hossein akbari amarghan 3

1 PhD Student in General Psychology, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, North Khorasan, Iran

2 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

3 10th grade assistant professor, Islamic Azad University, Qochan Branch, Razavi Khorasan, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to compare the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and behavioral activation therapy on cognitive avoidance and emotion regulation in individuals with generalized anxiety disorder. The purpose of the research was applied, with a pre-test-post-test design, which used a quasi-experimental research design. The statistical population included all people with generalized anxiety disorder who referred to psychotherapy clinics in Mashhad in 1399, from which 45 samples were selected from the pulse of life psychotherapy clinic in Mashhad and randomly selected. 3 groups of 15 people (Experiment 1, Experiment 2 and Control) were divided. Subjects in three stages of pre-test and post-test and follow-up on the scale of pervasive anxiety disorder Spitzer et al. (2006), Sexton and Dagas Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ) (2008) and Gretz and Rooms (2004) Emotional Difficulty Questionnaire (2004) (DERS) They replied. For the experimental group 1, cognitive therapy sessions based on the mindfulness of Kabat Zain et al. (1992) and for the experimental group 2, Galen, Atlis and Marlvakuner (2003) behavioral activation therapy programs were performed with social distance and health protocols. He did not receive any treatment. Data were analyzed using SPSS statistical software. The results showed that both treatments were equally effective on cognitive avoidance and emotion regulation in people with generalized anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy
  • Behavioral Activation
  • Cognitive Avoidance
  • Emotion Regulation
  • Generalized Anxiety Disorder