نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 استادیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 استادیار گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

5 دانشجوی دکتری طب سنتی ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کروناویروس‌ها زیرمجموعه کروناویریده‌ها هستند که از سرماخوردگی معمولی تا بیماری‌های شدیدتر را شامل می‌شود. با توجه به اینکه این ویروس در برخی بیماران حتی بدون بیماری زمینه‌ای علائم شدید ایجاد می‌کند، احتمال می‌رود که با خصوصیات فردی بیماران در ارتباط باشد از این رو هدف این مطالعه، بررسی رابطه انواع مزاج ذاتی و گروه خونی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ با شدت بیماری بود.
مواد و روش­ها: این مطالعه به‌صورت مقطعی در سال 1399 در بیمارستان واسعی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. 100 نفر از افراد با پی سی آر مثبت در بازه زمانی مطالعه انتخاب شدند. برای هر فرد پرسش‌نامه مزاج‌شناسی تکمیل شد. به‌منظور بررسی گروه خونی 3 سی‌سی خون وریدی از بیماران گرفته شد.
یافته­ها: در بررسی ارتباط جنس با شدت بیماری مردان 42/2درصد و زنان 38/9درصد در بخش بستری شدند و بیشتر زنان به‌صورت سرپایی بررسی شدند ولی این تفاوت معنی‌دار نبود. در مقایسه گروه‌های خونی، گروه خونی O منفی، کمترین و گروه خونی A  مثبت، بیشترین شیوع را داشتند. از نظر شیوع مزاج‌های تر و خشک، 29/6درصد دارای مزاج تر، 43/2درصد متعادل و 27/2 درصد دارای مزاج خشک بودند. در بررسی مزاج سرد و گرم، 21درصد مزاج سرد 49/4 درصد متعادل و 29/6درصد مزاج گرم داشتند. در بررسی ارتباط مزاج سرد و گرم با شدت بیماری بین 3 گروه مزاجی، ارتباط معنی‌دار نبود  (P = 0.21). همچنین در بررسی ارتباط مزاج تر و خشک با شدت بیماری، بین سه گروه ارتباط معنی‎دار نبود (P=0.09) .
نتیجه‌گیری: با توجه به این مطالعه، شدت کرونا در مزاج‌های افراد با مزاج گرم و تر، بیشتر از سایر مزاج‌ها بود و نیز گروه خونی O منفی، کمترین و گروه خونی  Aمثبت، بیشترین شیوع را داشتند که این می‌تواند در پیش‌آگهی بیماران، کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Relationship between Blood Group Types and Intrinsic Temperament of Patients with COVID-19 with Disease Severity

نویسندگان [English]

 • Mohammad Nematshahi 1
 • Tahura Afshari Saleh, 2
 • Mahbube Nemat Shahi 3
 • Fereshteh Ghorat 4
 • atefeh asadi 5

1 Assistant Professor, Department of Anesthesia, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Assistant Professor, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Traditional Iranian Medicine, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

5 Ph.D. student of traditional Iranian medicine, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Coronaviruses are a subset of coronaviruses that range from the common cold to more severe illnesses. Symptoms of COVID19 begin a few days after becoming infected with the virus, including fever, dry cough, respiratory distress, fatigue, muscle aches, and diarrhea. Given that the virus causes severe symptoms in some patients, even without the underlying disease, it is likely to be related to the individual characteristics of the patients. Therefore, it seems necessary to study internal characteristics such as blood type, temperament or even the genes of patients.
Materials and Methods: This study was a cross-sectional study in 2020. A total of 100 people were selected from those who had respiratory symptoms and had a positive QQ 19 test. Mood questionnaire was completed for each person. 3 cc of venous blood was taken from patients to evaluate blood group.
Results: In the study of the relationship between sex and disease severity, 42.2% of men were admitted to the ward and 38.9% of women were mostly examined on an outpatient basis, but this difference was not significant.
Compared with blood groups, O-negative blood group had the lowest and A-positive blood group had the highest prevalence. In terms of prevalence of wet and dry temperaments, 29.6% had wet temperament, 43.2% had moderate temperament and 27.2% had dry temperament. Also, in the study of cold and hot temperament, 21% had a cold temperament, 49.4% had a balanced temperament and 29.6% had a warm temperament. There was no significant relationship between cold temperament and disease severity between the three temperament groups. P = 0.21)). Also, there was no significant relationship between wet and dry temperament and disease severity between the 3 groups (P = 0.09).
Conclusion: According to this study, the prevalence of covid19 disease in warm chord temperaments was higher than other blood clusters. Blood group O was less common than other blood groups, which could be helpful in the prognosis of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood Group Antigens
 • Temperament
 • COVID-19 Disease
 • Intensive Care Units
 1. Talebi, S. Nematshahi, M. ,Tajabadi, A. Khosrojerd. Comparison of clinical and epidemiological characteristics of deceased and recovered patients with COVID-19 in Sabzevar, Iran .Journal of Military Medicine,2020: 22 (6):509-516.
 2. editor, Yawei Zhang, general. Encyclopedia of global health. Los Angeles: Sage Publications. 2008: 433–435. ISBN 978-1-4129-4186-0.2012.
 3. Cabeça, T. K., Granato, C., Bellei, N. Epidemiological and clinical features of human coronavirus infections among different subsets of patients. Influenza and other respiratory viruses, 2013, 7.6: 1040-1047.‏
 4. "Common Cold". University of South Florida Student Health Services. Retrieved 18 April 2013.
 5. Farmanfarma, K.K., Moslem, A. ,Ghorat, F. ,Nematshahi, M. ,Jarrahi, A.M. ,Khosrojerdi, A. ,Salehiniya, H,Mahdavifar, N. The index case of COVID-19 in Northeastern Iran. Monaldi Archives for Chest Disease,2020: 90 (4): 714-715.-
 6. Pourdowlat, G. ,Mikaeilvand, A. ,Eftekhariyazdi, M. ,Nematshahi, M. ,Ebrahimi, M. ,Kazemzadeh, A.Prone-position ventilation in a pregnant woman with severe COVID-19 infection associated with acute respiratory distress syndrome. 2020 : 19 (2): 152-155.
 7. Distribution of confirmed cases of MERS-CoV by place of infection and month of onset, from March 2012 to 2 December 2019". European Centre for Disease Prevention and Control. 2019-12-06. Retrieved 2020-02-22.
 8. Mostafa A, Kandeil A, Shehata M, El Shesheny R, Samy AM, Kayali G, Ali MA. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV): State of the Science. Microorganisms. 2020;8(7):991. doi: 10.3390/microorganisms8070991. PMID: 32630780; PMCID: PMC7409282.Read, Jonathan M.; Bridgen, Jessica RE; Cummings, Derek AT; Ho, Antonia; Jewell, Chris P. (2020-01-28). "Novel coronavirus 2019-nCoV: early estimation of epidemiological parameters and epidemic predictions". medRxiv: 2020.01.23.20018549. doi:10.1101/2020.01.23.20018549.
 9. Belluz, Julia . "These 2 questions will determine if the coronavirus becomes a deadly pandemic". Vox. Retrieved 2020-02-22.
 10. Dawood, F. S., Iuliano, A.D., Reed, C., et al. Estimated global mortality associated with the first 12 months of 2009 pandemic influenza A H1N1 virus circulation: a modelling studyexternal icon. Lancet Infect Dis. 2012 Jun 26. Avicenna. Al-Qanun dar Tibb (The Canon of Medicine). Book one Technique No. One; Alireza Masudi 2015.
 11. https://www.mezajam.com/test/twenty-items-salmannezhad-mizaj-questionnaire/
 12. Murtaza ST, Jabin F, Imran M. A comparative study of somatotypes in different mizaj-e-Insani. Hamdard Medicus. 2012;55(3):5-11.
 13. Nasir M. Determination of Temperament with the help of Hair Thickness and Colour. International Journal of Traditional Medicine and Applications. 2019;1:18-21.doi:10.18689/ijtma-1000104.
 14. Baig Z, Monis M, Ali S. A scientific study on Human Temperament (Mizaj) and Diabetes. International Journal of Research and Analytical Reviews. 2018:401-4.
 15. Ilkhani R, Aghanouri Z, Mojahedi M, Montazeri A, Siavash M, Tabatabaei F. Comparing Mizaj (temperament) in type 1 diabetes mellitus and healthy controls: A case–control study. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2019;24. doi:10.4103/jrms.jrms_980_18.
 16. Nemat-Shahi M, Asadi A, Nemat-Shahi M, Soroosh D, Mozari S, Bahrami-Taghanaki H, Mehrpour M. Comparison of saffron versus fluoxetine in treatment of women with premenstrual syndrome: A randomized clinical trial study. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2020;14(2):1760-5.
 17. ikhat S, Fazil M. Overview of Covid-19; its prevention and management in the light of Unani medicine. Science of the total Environment. 2020;728:138859. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.138859.
 18. Rotti H, Guruprasad KP, Nayak J, Kabekkodu SP, Kukreja H, Mallya S, Nayak J, Bhradwaj RC, Gangadharan GG, Prasanna BV, Raval R. Immunophenotyping of normal individuals classified on the basis of human dosha prakriti. Journal of Ayurveda and integrative Medicine. 2014;5(1):43-49. doi:10.4103/0975-9476.128857.
 19. Rasheed MA, Farooque MM, Acharya HS, Quadri MS. Mathematical Modelling of the Relationship between Two Different Temperament Classifications: During the Covid-19 Pandemic. Emerging Science Journal. 2021;5(1):67-76.
 20. Khan MS, Latafat T, Siddiqui MM. Nutrition and Immunity in the Light of Unani Medicine. Journal of Integrated Community Health (ISSN 2319-9113). 2020 ;9(1):35-8.
 21. Bhushan P, Kalpana J, Arvind C. Classification of human population based on HLA gene polymorphism and the concept of Prakriti in Ayurveda. Journal of Alternative & Complementary Medicine. 2005;11(2):349-53..