نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات روان‌جامعه‌نگر، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات روان‌جامعه‌نگر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اعتیاد به رسانه‌های جمعی، یکی از آسیب‌های جدی در قرن اخیر است که ابزارهای متعددی برای سنجش آن طراحی و روان‌سنجی شده‌اند. با توجه به نقاط قوت و ضعف هرکدام از ابزارها، ابزاری موردنیاز است که با فرهنگ ایران هم‌خوانی داشته باشد تا در پژوهش‌های ایرانی به‌کار گرفته شود. از این رو در مطالعه حاضر، پرسش‌نامه ساهین، ترجمه و روان‌سنجی گردید.
مواد و روش­ها: مطالعه حاضر روی دانش‌آموزان 12-18 سال مشغول به تحصیل در مدارس شهرستان سپیدان استان فارس سال 1399 انجام شد. روایایی و پایایی پرسش‌نامه مذکور پس از ترجمه و بازترجمه با روایی صوری و محتوایی کیفی و کمی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، آلفای کرونباخ، امگای مک‌دونالد و آزمون- بازآزمون مورد روان‌سنجی قرار گرفت.
یافته­ها: در مرحله ترجمه و روایی صوری کیفی، تغییراتی در گویه‌ها اعمال شدند. ضرایب اهمیت همه گویه‌ها بالاتر از 1/5 بودند اما در روایی محتوایی، ضرایب CVI برخی گویه‌ها پایین بود که پس از اعمال تغییرات، ضرایب آنها به بالاتر از 0/7 تغییر یافت. در ارزیابی CVR گویه 4 عدد بحرانی کمتر از نمودار لاوشه را احراز کرد و از پرسش‌نامه حذف گردید و تعداد 28 گویه وارد تحلیل عاملی شدند. تحلیل عاملی اکتشافی، گویه‌ها را در چهار عامل قرار داد و تحلیل عاملی تأییدی، مؤید برازش مدل 4 عاملی بود.
 
نتیجه‌گیری: پرسش‌نامه اعتیاد به رسانه جمعی ساهین در جامعه دانش‌آموزان ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بود و به‌نظر می‌رسد برای ارزیابی اعتیاد به رسانه جمعی در جامعه نوجوانان ابزار مناسبی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Psychometric Properties of Social Media Addiction Scale

نویسندگان [English]

 • Fatemeh shirazi 1
 • Noorolla Zahedian-Nasab 2
 • Azita Jaberi 3

1 Assistant professor, Nursing Department, Community Based Psychiatric Care Research Center, Nursing department, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

3 Assistant professor, Community Based Psychiatric Care Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Social media addiction is one of the serious problems in the recent century that numerous scales and questionnaires have been designed to measure it. Considering the strengths and weakness of each tool, it is necessary to have a reliable and valid tool which is compatible with Iranian culture. Therefore, in the present study, Sahin’s questionnaire was translated and its psychometric properties was assessed.
Materials and Methods: It is a methodological study on 12-18 years old high school students at Sepidan. The questionnaire was translated and re-translated by experts and its psychometric properties were assessed using qualitative and quantitative content and face validity, exploratory and confirmatory factor analysis, McDonald’s omega, Cronbach’s alpha and also test-re-test.
Results: During translation and qualitative face validity, some changes were made in the scale items. The Importance Score of all items were higher than 1.5. But in content validity, the CVI of some items were low that after some revision they changed to 0.7 and higher. In assessing Content Validity Ratio of items, the item number 4 achieved a critical number less than the Lawshe table and was omitted. Therefore 28 items entered in factor analysis. Exploratory factor analysis categorized the items into 4 subdomains and the confirmatory factor analysis confirmed fitness of the model.
Conclusion: Sahin’s social media addiction scale (2018) had a good validity and reliability in the Iranian students and it seems to be an appropriate tool for assessing social media addiction in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social media addiction
 • adolescents
 • validity
 • reliability
 1. Internet-world-stats. Internet world stats. Usage and population statistics.: Internet world stats; 2021 [cited 2021 September, 18]. Available from: https://internetworldstats.com/stats.htm.
 2. Presidency-of-the-I.R.I-Plan-and-Budjet-Organization. Households and individuals' use of information and communication technology (2017): Presidency of the I.R.I Plan and Budjet Organization; 2021 [cited 2021 September, 18]. Available from: https://amar.org.ir/Portals/0/News/1398/artbattat96.pdf.
 3. McCrae N, Gettings S, Purssell E. Social media and depressive symptoms in childhood and adolescence: A systematic review. Adolescent Research Review. 2017;2(4):315-30. DOI:1007/s40894-017-0053-4
 4. Reach of leading social media and networking sites used by teenagers and youngadults in the United States 2020 [cited 2021 September, 20]. Available from: https://www.statista.com/statistics/199242/social-media-and-networking-sites-used-by-us-teenagers/.
 5. Kuss DJ, Griffiths MD. Internet gaming addiction: A systematic review of empirical research. International journal of mental health and addiction. 2012;10(2):278-96. DOI: 1007/s11469-011-9318-5
 6. Al-Menayes J. Psychometric properties and validation of the arabic social media addiction scale. Journal of addiction. 2015;2015. DOI: 1155/2015/291743
 7. Bányai F, Zsila Á, Király O, Maraz A, Elekes Z, Griffiths MD, et al. Problematic social media use: Results from a large-scale nationally representative adolescent sample. PloS one. 2017;12(1):e0169839. doi: 1371/journal.pone.0169839
 8. Andreassen CS, Torsheim T, Brunborg GS, Pallesen S. Development of a Facebookaddiction scale. Psychological reports. 2012;110(2):501-17. DOI: 2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517
 9. Young K. Internet addiction test (IAT): Stoelting; 2016. ISBN: 978-0-9982980-9-2
 10. Chen S-H, Weng L-J, Su Y-J, Wu H-M, Yang P-F. Development of a Chinese Internet addiction scale and its psychometric study. Chinese Journal of Psychology. 2003. DOI: 1037/t44491-000
 11. Caplan SE. Theory and measurement of generalized problematic Internet use: A two-step approach. Computers in human behavior. 2010;26(5):1089-97. DOI: 1016/j.chb.2010.03.012
 12. Meerkerk G-J, Van Den Eijnden RJ, Vermulst AA, Garretsen HF. The compulsive internet use scale (CIUS): some psychometric properties. Cyberpsychology & behavior. 2009;12(1):1-6. doi: 10.1089/cpb.2008.0181.
 13. Van den Eijnden RJ, Lemmens JS, Valkenburg PM. The social media disorder scale. Computers in Human Behavior. 2016;61:478-87. DOI: 3389/fpubh.2022.942720
 14. Akbari M, ZamaniE, Fioravanti G, Casale S. Psychometric properties of the Metacognitions about Smartphone Use Questionnaire (MSUQ) in a sample of Iranians. Addictive Behaviors. 2021;114:106722. DOI: 1016/j.addbeh.2020.106722
 15. Kuss DJ, Griffiths MD. Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. International journal of environmental research and public health. 2017;14(3):311. doi: 3390/ijerph14030311
 16. Nikoogoftar M, Sarami Foroshani G, Minoosepehr S. Factor Analysis and Validation of Psychometric Properties of the Persian Version of GPIUS-2. Social Psychology Research. 2015 ;5(17):81-92. [in persian]
 17. Turel O, Serenko A. The benefits and dangers of enjoyment with social networking websites. European Journal of Information Systems. 2012;21(5):512-28. DOI: 1057/ejis.2012.1
 18. Sadeghzadeh R, Ahadi H, Doratj F, Manshaei M. Development and Examination of Psychometric Properties of Questionnaire on Addiction to Virtual Social Networks in Adolescents. Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies. 2019 ;8(24):235-64. [in persian]
 19. Khajeahmadi M, Pooladi S, Bahreini M. Designand assessment of psychometric properties of the Addiction to Mobile Questionnaire Based on Social Networks. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2016;4(4):42-50. [in persian]
 20. Hosseini S, Naghsh Z, Moghadam A. Analysis of the Questionnaire" Addiction to MobileBased Social Networks" Using by Rasch Measurement Model. Psychological methods and models. 2020;11(39):19-36. [in persian]
 21. Sahin C. Social Media Addiction Scale-Student Form: The Reliability and Validity Study. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. 2018;17(1):169-82. no doi.
 22. Norman GR, Streiner DL. Biostatistics: the bare essentials: PMPH USA (BC Decker); 2008.
 23. Munro BH. Statistical methods for health care research: lippincott williams & wilkins; 2005. Book
 24. Samitsch C. Data quality and its impacts on decision-making: How managers can benefit from good data: springer; 2014.
 25. Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE, Tatham R. Multivariate Data Analysis: Pearson Education. Upper Saddle River, New Jersey. 2010.