نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش پورسینای حکیم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش پورسینای حکیم و مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بهره‌گیری از رویکردهای نوین روان‌شناسی در کنار درمان‌های زیستی، اقدامی مؤثر در راستای کاهش نشانگان ثانوی روانی ناشی از بیماری‌های زیستی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر مراجعه‌کننده به مرکز پورسینای حکیم شهر اصفهان در سال 1399-1398 بود که از بین آنها 45 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل (15 نفر) گمارده شدند و از پرسش‌نامه‌ کیفیت زندگی پاتریک و همکاران (1998) استفاده شد. برای آزمودنی‌های گروه‌های آزمایش، بسته‌های درمانی فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای ارائه شد. داده­ها با روش تحلیل کواریانس تک­متغیره به کمک نرم‌افزار SPSS19 تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: هر دو مداخله فراتشخیصی و پذیرش و تعهد، بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر مؤثر بوده است (05/0>p)، ضمن اینکه بررسی تفاوت میانگین‌ها در آزمون تعقیبی بیانگر اثربخشی بالاتر درمان فراتشخیصی بر کیفیت زندگی بوده است.
نتیجه‌گیری: اثربخش بودن هر دو رویکرد مورداستفاده نشان می‌دهد که پزشکان و تیم درمانی با بهره‌گیری از رویکردهای درمان روانی در کنار درمان‌های زیستی می‌توانند از شدت نشانگان ثانوی ناشی از بیماری‌های مزمن جلوگیری کنند و با این کار فرایند درمان را تسهیل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effectiveness of Trans-diagnostic Treatment and the Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Quality of Life in Patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS)

نویسندگان [English]

  • Zahra karimian 1
  • Seyed Abbas Haghayegh 2
  • Seyed Mohammad Hassan Emami-Najafi-Dehkordi 3
  • Mostafa Raisi 4

1 Ph.D Student, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Professor, Poursina Hakim Digestive Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Assistant professor, Poursina Hakim Digestive Diseases Research Center and Gastroenterology and Hepatology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IranSciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Using new psychological approaches along with biological treatments is an effective measure to reduce secondary mental symptoms caused by biological diseases. The purpose of the present study is to compare the effectiveness of extra diagnostic treatment and treatment based on acceptance and commitment to the quality of life of patients with irritable bowel syndrome.
Materials and Methods: The current study was a quasi-experimental pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all patients with irritable bowel syndrome who were referred to Hakim Poursina Center in Isfahan in 2018-2019, out of which 45 people were selected by the available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (15 people). and the quality-of-life questionnaire of Patrick et al (1998) was used. For of the experimental groups, meta-diagnostic treatment packages and treatment based on acceptance and commitment were provided in eight 90-minute sessions. The data were analyzed by univariate covariance analysis using SPSS19 software.
Results: Both trans-diagnostic interventions and acceptance and commitment were effective in improving the quality of life of patients with irritable bowel syndrome (p<0.05), while the examination of the difference in means in the follow-up test indicated higher effectiveness of transdiagnostic treatment on quality of life.
Conclusion: With the effectiveness of both approaches used, the conclusion shows that doctors and the treatment team can prevent the severity of secondary symptoms caused by chronic diseases by using psychological treatment approaches along with biological treatments and thereby facilitate the treatment process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy
  • Irritable bowel syndrome
  • quality of life
  • Trans-diagnostic treatment
[1]. van Lanen  AS, de Bree A, Greyling A. Efficacy of a low-FODMAP diet in adult irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. European journal of nutrition.2021; 60(6): 3505-3522. https://doi.org/10.1007/s00394-020-02473-0
 [2]. Sperber AD, Bangdiwala SI, Drossman DA, Ghoshal UC, Imren M, Tack J, Whitehead WE, Dumitrascu DL, Fang X, Fukudo S, Kellow J, Okeke E, Quigley EM, Schmulson M, Whorwell P, Archampong T, Adibi P, Andresen V, Benninga MA, Bonaz B, Bor S, Fernandez LB, Choi SC, Corazziari ES, Francisconi C, Hani A, Lazebnik L, Lee YY, Mulak A, Rahman MM, Santos J, Setshedi M, Syam AF, Vanner S, Wong RK, Lopez-Colombo A, Costa V, Dickman R, Kanazawa M, Keshteli AH, Khatun R, Maleki I, Poitras P, Pratap N, Stefanyuk O, Thomson S, Zeevenhooven J, Palsson OS. Worldwide prevalence and burden of functional gastrointestinal disorders, results of Rome Foundation global study. Gastroenterology. 2020. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.04.014.
 [3]. Fukudo S, Okumura T, Inamori M, Okuyama Y, Kanazawa M, Kamiya T., ... Koike K. Evidence-based clinical practice guidelines for irritable bowel syndrome 2020. Journal of gastroenterology.2021; 56(3): 193-217. https://doi.org/10.1007/s00535-020-01746-z
 [4]. Croft  RL, Byrd CT. Self-Compassion and Quality of Life in Adults Who Stutter. American Journal of Speech-Language Pathology.2020; 29(4): 2097-2108. https://doi.org/10.1044/2020_AJSLP-20-00055
 [5]. Sperber AD, Bangdiwala SI, Drossman DA, Ghoshal UC, Simren M, Tack J, ... Palsson OS. Worldwide prevalence and burden of functional gastrointestinal disorders, results of Rome Foundation Global Study. Gastroenterology.2021; 160(1): 99-114. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.04.014
[6]. Trindade IA, Melchior C, Törnblom H, Simrén M. Quality of life in irritable bowel syndrome: Exploring mediating factors through structural equation modelling. Journal of Psychosomatic Research.2022; 159: 110809. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2022.110809
[7]. Hagen R, Hjemdal O, Solem S, Kennair LE, Nordahl HM, Fisher P, et al. Metacognitive therapy for depression in adults: A waiting list randomized controlled trial with six months’ follow-up. Front Psychol. 2017; 8: 31-35. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00031
[8]. González-Robles A, García-Palacios A, Baños R, Quero S, Botella C. Upregulating Positive Affectivity in the Metadiagnostic Treatment of Emotional Disorders: A Randomized Pilot Study. Behavior Modification.2019; 43(1): 26-55. DOI: 10.1177/0145445517735631 
[9]. Pashing S, Khosh Lahjeh Sedgh A. Comparison of effectiveness of acceptance commitment therapy and metacognitive therapy on reducing symptoms, psychological capital and quality of life of patients suffering from irritable bowel syndrome . MEDICAL SCIENCES. 2019; 29 (2) :181-190. (Persian). URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1585-fa.html
[10]. Ahmadi V, Valizadeh H. The effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on the quality of life and death anxiety in the elderly. Aging Psychology.2021; 7(2), 166-153. doi: 10.22126/jap.2021.6370.1528 .
[11]. Hashemi Z, Afshari A, Einy S. The effectiveness of acceptance and commitment education on improving the mental health and quality of life of elderly people with cancer. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020; 8(2), 160-171  http://journal.ihepsa.ir/article-1-1315-fa.html
[12]. Ghahnaviyeh LA, Bagherian B, Feizi A, Afshari A, Darani FM. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on quality of life in a patient with myocardial Infarction: A randomized control trial. Iranian Journal of Psychiatry. 2020; 15(1), 1. 32377209
[13]. Wynne B, McHugh L, Gao W, Keegan D, Byrne K, Rowan C, Hartery K, Kirschbaum C, Doherty G, Cullen G, Dooley B. Acceptance and commitment therapy reduces psychological stress in patients with inflammatory bowel diseases. Gastroenterology.2019; 156(4): 935-945. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.11.030
 [14]. Farokhzadian AA, Ahmadian F, Andalib L. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on the Severity of Symptoms and Quality of Life in Soldiers with Irritable Bowel Syndrome. J Mil Med. 2019; 21 (1) :44-52. (Persian). https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.11.030
[15]. Mirsharifa SM, Mirzaian B, Dousti Y. The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Matrix on Anxiety and Quality of Life of Patients with Irritable Bowel Syndrome. International Journal of Medical Investigation.2019; 8(1): 19-30. (Persian)  http://intjmi.com/article-1-369-en.html
[16]. Gracie DJ, Irvine AJ, Sood R, et al. Effect of psychological therapy on disease activity, psychological comorbidity, and quality of life in inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017; 2:189–99. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(16)30206-0
[17]. Evans S, Olive L, Dober M, Knowles, S., Fuller-Tyszkiewicz, M., Eric, O., ... & Mikocka-Walus, A. Protocol: Acceptance commitment therapy (ACT) for psychological distress associated with inflammatory bowel disease (IBD): protocol for a feasibility trial of the ACTforIBD programme. BMJ Open. (2022). 12(6).  doi:  10.1136/bmjopen-2021-060272
[18]. Bullis, J. R., Sauer-Zavala, S., Bentley, K. H., Thompson-Hollands, J., Carl, J. R., & Barlow, D. H. The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Preliminary exploration of effectiveness for group delivery. Behavior Modification. (2015). 39(2), 295–321.  https://doi.org/10.1177/0145445514553094
[19]. Hayes SC, Follette VM, Linehan M. Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive behavioral tradition. New York: Guilford Press. 2004. 
10.1007/978-0-387-23369-7_1
[20]. Haghayegh A, Kalantari M, Solati K, Molavi H, Adibi P. A preliminary investigation of the psychometric properties of the Persian version of the quality of life questionnaire in irritable bowel syndrome, Journal of Govaresh.2008; 13(2). ISSN: 2008-756x
[21].Talkovsky AM, Paulus DJ, Kuang F, Norton PJ. Quality of life outcomes following metadiagnostic group cognitive-behavioral therapy for anxiety. International Journal of Cognitive Therapy.2017; 10(2): 93-114. 10.1521/ijct_2017_10_01
[22]. Sebastián Sánchez B, Gil Roales-Nieto J, Ferreira NB, Gil Luciano B, Sebastián Domingo JJ. New psychological therapies for irritable bowel syndrome: mindfulness, acceptance and commitment therapy (ACT). Revista Española de Enfermedades Digestivas,2017; 109(9): 648-657. https://dx.doi.org/10.17235/reed.2017.4660/2016
[23]. Kanstrup M, Wicksell RK, Kemani M, et al. A clinical pilot study of individual and group treatment for adolescents with chronic pain and their parents: Effects of acceptance and commitment therapy on functioning. Children 2016;3(4): 30. https://doi.org/10.3390/children3040030