نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای اختلال عملکرد جنسی در زنان یائسه، پژوهش حاضر با هدف مرور نظام‌مند تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی انجام شد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه تمامی مطالعات مربوط به بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی با کلیدواژه‌های اختلال عملکرد جنسی زنان، اختلال عملکرد جنسی، رضایت جنسی، رفتار جنسی، فعالیت جنسی، یائسه، یائسگی، قبل از یائسگی، پس از یائسگی، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، مواد گیاهی، فیتواستروژن، درمان فیتواستروژنی، کارآزمایی بالینی تصادفی، با استفاده از عملگرهای بولینOR  و  ANDدر پایگاه‌های اطلاعاتی از سال 2000 تا 2021 جستجو شدند. به‌منظور ارزیابی کیفیت مقالات از ابزار جداد استفاده شد.
یافته­ها: 25 مطالعه وارد مرور سیستماتیک شدند. گیاهان موردبررسی شامل جینکوبیلوبا، رازیانه، گل راعی، گرده خرما، آفرودیت، شنبلیله، رازک، کوهوش سیاه، اسطوخودوس، جنسینگ، زعفران، شبدر قرمز، خارخاسک، سیاه‌دانه و پنج انگشت، آروماتراپی ترکیبی (رازیانه، گلپر، مریم گلی، نارنج، اسطوخودوس و گل شمعدانی) بودند که بر ابعاد مختلف عملکرد جنسی بررسی کردند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج مطالعات بررسی‌شده، اغلب گیاهان در بهبود عملکرد جنسی مؤثر بودند. هرچند به دلیل محدود بودن تعداد مطالعات انجام‌شده برای هر گیاه، امکان انجام متاآنالیز در این مطالعه وجود نداشت از این رو توصیه می‌شود مطالعات بیشتری در رابطه با هریک از گیاهان انجام شود تا شواهد کافی برای تصمیم‌گیری در رابطه با مصرف هریک از گیاهان به‌‌عنوان درمان‌هایی کم‌خطرتر و کم‌هزینه‌تر برای بهبود عملکرد جنسی زنان یائسه ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of the medicinal plants on sexual function in Postmenopausal Women in Iran: a systematic review of clinical trials

نویسندگان [English]

 • fatemezahra karimi 1
 • maryam salehian 2
 • hamideh hosseini 3
 • zahra norouzi 4
 • malihe afiat 5

1 Assistant Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 Master of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

4 Master of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

 
Introduction: Based on high prevalence of sexual dysfunction in menopausal woman, this research was performed to investigate the effect of the medicinal plants on sexual function in menopausal women.
Materials and Methods: In this systematic review of clinical trials, Persian relevant articles  were identified through a systematic search of databases from 2000 to 2021 ,using  the keywords of (female sexual dysfunction, sexual function, sexual satisfaction, sexual behavior, sexual activity, menopause, Post menopause, Herbal medicine , Medicinal plants, herbal materials, phytoestrogens, phytotherapy, Randomized Clinical Trials.The Jadad scale was used to assess the quality of the retrieved articles
Results: In final twelve articles were analyzed. The studied plants were ginkgo biloba, fennel, st johns wort, palm pollen, fenugreek, afrodit, , hop, black cohosh, lavender, ginseng, saffron, red clover, Tribulus terrestris, nigella sativa and vitex agnus castus and hybrid aromatherapy (fennel, Heracleum persicum, salvia officinalis, bergamot, lavender and geranium) that were studied on different dimensions of sexual function.
Conclusion: Based on the results of studies, most plants were effective in improving sexual function. Although due to the limited number of studies performed for each plant, it was not possible to perform meta-analysis in this study, so it is recommended to conduct more studies in relation to each plant to provide sufficient evidence to decide on the use of each Herbs are offered as less dangerous and less expensive treatments to improve sexual function in menopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medicinal plants
 • Women
 • Sexual function
 • Systematic review
 • menopause
 1. Hatami M, Tajik AA, Zahrakar K, Hasani J. The effectiveness of problem-solving oriented sex therapy based on the Islamic approach for couple's sexual problems (Feasibility study, compilation of conceptual model and initial therapeutic outcomes). Women Studies. 2018;9(23):37-71.URL: https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_3151.html.
 2. Mohamadi S, Ozgoli G, Alizadeh S, Borumandnia N, Masjedi Arani A. The effect of modification of dysfunctional sexual beliefs on promotion of quality of pregnant women sexual life in Besat hospital. Research in Medicine. 2017;166-74:(3)41. URL:http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1710-en.html.
 3. Billar S, Jahanbakhshi Z, Jahangir A. Studying sexual malfunctioning, mental health, depression, anxiety, and stress in menopausal, unproductive, and addict women. Women Studies. 2017;7(17):1-15.URL: https://womenstudy.ihcs.ac.ir/m/article_2294.html.
 4. Golzareh P, Rahimi R, Rahimikian F, Bekhradi R, Mehran A. The effect of fennel oral capsules on physical symptoms caused by menopause in women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology Infertility. 2017;20(9):41-8.doi: 22038/IJOGI.2017.9954.
 5. B. Berek & Novak's gynecology.Philadelphia:lippincott Williams &Wilkins; . 2012: 1233-4.
 6. Mayer B, Munden J. Womens health. philadelphia: Williams & Wilkings. 2005:357-9
 7. Nikkho M. Fact and vision of life in menopausal women. Tehran: Sokhan Publication. 2001:11-3.doi: 22038/IJOGI.2020.15997.
 8. Geller SE, Studee L. Contemporary alternatives to plant estrogens for menopause. Maturitas. 2006;55:S3-S13.doi: 1016/j.maturitas.2006.06.012.
 9. Najaf najafi M, Dadgar S, Ghazanfarpour M. The effect of aromatherapy on the quality of sleep during the period of premenopausal and menopausal: systematic review and meta-analysis. . The iranian journal of gynecology and infertility. 2018;21:1-9.doi: 22038/IJOGI.2018.11616.
 10. Karimi FZ, Pourali L, Hasanzadeh E, Nosrati SF, Pouresmaeili N, Abdollahi M. Sexual Dysfunction in Postmenopausal Women. Acta Medica Iranica. 2021;59(12):720.doi: 18502/acta.v59i12.8060.
 11. Rashidi BH, Kiyani K, Haghollahi F, Sighaldeh SS. Sexual health definition from the perspective of Iranian experts and description its components. Tehran University Medical Journal. 2015;73(3).URL: http://tumj.tums.ac.ir/article-1-6661-fa.html.
 12. Hedayati M, Begi S. Determining the relationship between styles of devotion and espousal satisfaction by the index of sexual functioning etermining thr relationship between styles of devotion and espousal satisfaction by the index of sexual functioning of women study. 2016;7(2):127-41.URL: https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2178.html.
 13. Basson R, Berman J, Burnett A, Derogatis L, Ferguson D, Fourcroy J, et al. Report of the international consensus development conference on female sexual dysfunction: definitions and classifications. The Journal of urology. 2000;163(3):888-93. URL:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10688001.
 14. Addis IB, Van Den Eeden SK, Wassel-Fyr CL, Vittinghoff E, Brown JS, Thom DH, et al. Sexual activity and function in middle-aged and older women. Obstetrics gynecology. 2006;107(4):755.doi:10.1097/01.AOG.0000202398.27428.e2.
 15. Karimi FZ, Hosseini H, Mazloom SR, Rakhshandeh H. Effect of oral capsule of Ocimum basilicum leaf extract on depression in menopausal women: A randomized clinical trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2021;24(2):50-8.doi: 22038/IJOGI.2021.18172
 16. Lotfi F, Karimi F, Mazloum S, Yousefi M, Rakhshandeh H. The effect of viola odorata syrup on anxiety in postmenopausal women: A randomized clinical trial. Hayat. 2021.;27(1):45-58.URL: http://hayat.tums.ac.ir/article-1-3972-fa.html.
 17. Kim MY, Choi SD, Ryu A. Is complementary and alternative therapy effective for women in the climacteric period? Journal of menopausal medicine. 2015;21(1):28-35.doi: 6118/jmm.2015.21.1.28.
 18. Moosavi S, Rohani C. Critical Appraisal of the Randomized Controlled Trial Studies Reports in Nursing Journals. Iranian Journal of Nursing Research. 2016;11(3):37-47.URL:http://ijnr.ir/article-1-1769-fa.html.
 19. Dennehy CE. The use of herbs and dietary supplements in gynecology: an evidence-based review. Journal of midwifery women's health. 2006;51(6):402-9.doi:10.1016/j.jmwh.2006.01.004.
 20. Mfenyana C, DeBeer D, Joubert E, Louw A. Selective extraction of Cyclopia for enhanced in vitro phytoestrogenicity and benchmarking against commercial phytoestrogen extracts. The Journal of steroid biochemistry molecular biology. 2008;112(1-3):74-86.doi:10.1016/j.jsbmb.2008.08.005.
 21. Oh SM, Chung KH. Estrogenic activities of Ginkgo biloba extracts. Life sciences. 2004;74(11):1325-35.doi:10.1016/j.lfs.2003.06.045
 22. Panay N, Rees M. Alternatives to hormone replacement therapy for management of menopause symptoms. Current Obstetrics Gynaecology. 2005;15(4):259-66. doi:10.1016/j.curobgyn.2005.05.004.
 23. Diamond BJ, Shiflett SC, Feiwel N, Matheis RJ, Noskin O, Richards JA, et al. Ginkgo biloba extract: mechanisms and clinical indications. Archives of physical medicine rehabilitation. 2000;81(5):668-78.doi: 1016/S0003-9993(00)90052-2.
 24. Barnes J. Cognitive Deficiency and Dementia. The Pharmaceutical 2002; 269:160-2.
 25. Meston CM, Rellini AH, Telch MJ. Short-and long-term effects of Ginkgo biloba extract on sexual dysfunction in women. Archives of sexual behavior. 2008;37(4):530-47. doi: 1007/s10508-008-9316-2
 26. Boon SA,Sheild KM. Dietary supplements for female sexual dysfunction. Am J Health-Syst Pharm 2005; 62: 577-81.doi:10.1093/ajhp.62.6.574.
 27. Krenn L, Unterrieder I, Ruprechter R. Quantification of isoflavones in red clover by high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography B. 2002;777(1-2):123-8.doi:10.1016/s1570-0232(02)00079-x.
 28. Dixon RA. Phytoestrogens. Annu Rev Plant Biol. 2004;55:225-61. doi:10.1146/annurev.arplant.55.031903.141729.
 29. Abdali K, Dowran P, Emamghoreishi M, Kasraian M, Tabatabaei H. Comparison of the effect of Foeniculum vulgare and St John’s wort (Hypericum perforatum) on the climacteric symptoms and sexual activity in menopausal woman. Int J Adv Biotechnol Res. 2016;7:148-54.URL:https://www.researchgate.net/publication/301340801_Comparison_of_the_effect_of_Foeniculum_vulgare_and_St_John's_wort_Hypericum_perforatum_on_the_climacteric_symptoms_and_sextual_activity_in_menopausal_woman.
 30. Bishr M, Desoukey SY. Comparative study of the nutritional value of four types of egyptian palm pollens. Journal of Pharmacy Nutrition Sciences. 2012;2(2):50-6.doi: 6000/1927-5951.2012.02.01.7.
 31. Biglari F, AlKarkhi AF, Easa AM. Antioxidant activity and phenolic content of various date palm (Phoenix dactylifera) fruits from Iran. Food chemistry. 2008;107(4):1636-41.doi:10.1016/j.foodchem.2007.10.033.
 32. Krum H, Schlaich M, Whitbourn R, Sobotka PA, Sadowski J, Bartus K, et al. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle cohort study. The Lancet. 2009;373(9671):1275-81.doi: 1016/S0140-6736(09)60566-3
 33. Yoshikawa M, Murakami T, Komatsu H, Murakami N,Yamahara J, Matsuda H. Medicinal foodstuffs. IV. Fenugreek seed.(1): structures of trigoneosides Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, and IIIb, new furostanol saponins from the seeds of Indian Trigonella foenum-graecum L. Chemical pharmaceutical Bulletin. 1997;45(1):81-7.doi:10.1248/cpb.45.81.
 34. Sellandi TM, Thakar AB, Baghel MS. Clinical study of Tribulus terrestris Linn. in Oligozoospermia: A double blind study. Ayu. 2012;33(3):356.doi:10.4103./0974-8520.108822.
 35. Oketch-Rabah HA. Mondia whitei, a medicinal plant from Africa with aphrodisiac and antidepressant properties: a review. Journal of dietary supplements. 2012;9(4):272-84. doi:10.3109/19390211.2012.726704.
 36. Mazaro-Costa R, Andersen ML, Hachul H, Tufik S. Medicinal plants as alternative treatments for female sexual dysfunction: utopian vision or possible treatment in climacteric women? The journal of sexual medicine. 2010;7(11):3695-714.doi:10.1111/j.1743-6109.2010.01987.x.
 37. Stevens JF, Page JE. Xanthohumol and related prenylflavonoids from hops and beer: to your good health! Phytochemistry. 2004;65(10):1317-30.doi:10.1016/j.phytochem.2004.04.025.
 38. Milligan S, Kalita J, Heyerick A, Rong H, De Cooman L, De Keukeleire D. Identification of a potent phytoestrogen in hops (Humulus lupulus L.) and beer. The Journal of Clinical Endocrinology Metabolism. 1999;84(6):2249-52.doi:10.1210/jcem.84.6.5887.
 39. Chadwick L, Pauli G, Farnsworth N. The pharmacognosy of Humulus lupulus L.(hops) with an emphasis on estrogenic properties. Phytomedicine. 2006;13(1-2):119-1. doi: 1016/j.phymed.2004.07.006.
 40. Wuttke W, Seidlová-Wuttke D. Black cohosh (Cimicifuga racemosa) is a non-estrogenic alternative to hormone replacement therapy. Clinical Phytoscience. 2015;1(1):12. doi: 10.1186/s40816-015-0013-0.
 41. Nadaoka I, Yasue M, Sami M, Kitagawa Y. Oral administration of Cimicifuga racemosa extract affects immobilization stress-induced changes in murine cerebral monoamine metabolism. Biomedical Research. 2012;33(2):133-7.doi:10.2220/biomedres.33.133.
 42. Azimipour A, Loripoor M, Sadeghi T. The Effect of Black Cohosh (Cimicifuga Racemosa) on Menopausal Symptoms: A Randomized Clinical Trial. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2017;16(8):715-26. URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-3523-fa.html.
 43. Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Shahnazi M, Nahaee J, Bayatipayan S. Efficacy of black cohosh (Cimicifuga racemosa L.) in treating early symptoms of menopause: a randomized clinical trial. Chinese medicine. 2013;8(1):20. doi:1186/1749-8546-8-20.
 44. Hasanzadeh F, Kashouk NM, Amini S, Asili J, Emami SA, Vashani HB, et al. The effect of cold application and lavender oil inhalation in cardiac surgery patients undergoing chest tube removal. EXCLI journal. 2016;15:64.doi: 10.17179/excli2015-748.
 45. Nikjou R, Kazemzadeh R, Asadzadeh F, Fathi R, Mostafazadeh F. The effect of lavender aromatherapy on the symptoms of menopause. journal of the national medical association. 2018;110(3):265-9.doi:10.1016./j.jnma.2017.06.010.
 46. Ghorbani Z, Mirghafourvand M, Charandabi SM-A, Javadzadeh Y. The effect of ginseng on sexual dysfunction in menopausal women: A double-blind, randomized, controlled trial. Complementary Therapies in Medicine. 2019;45:57-64.doi:10.1016/j.ctim.2019.05.015.
 47. Tabatabaeichehr M, Nazari S, Bagheri M, Niazi I, Abassi Z, Soltani M, et al. Effect of oral saffron on sexual function of postmenopausal women: a clinical trial study The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2020;22(12):46-53.doi:  22038/IJOGI.2020.15552.
 48. Khayatan J, Iravani M, Moghimipour E, Haghighizadeh MH, Jelodarian P. The effect of red clover vaginal cream on sexual function in postmenopausal women: A randomized, controlled clinical trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2019;22(8):26-34.                     doi: 22038/IJOGI.2019.13917.
 49. Shakeri F, Taavoni S, Goushegir A, Haghani H. Effectiveness of red clover in alleviating menopausal symptoms: a 12-week randomized, controlled trial. Climacteric. 2015;18(4):568-73. doi: 10.3109/13697137.2014.999660.
 50. Ehsanpour S, Salehi K, Zolfaghari B, Bakhtiari S. The effects of red clover on quality of life in post-menopausal women. Iranian journal of nursing midwifery research. 2012;17(1):34.PMID:23493172.PMCID:PMC3590693.URL:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23493172/
 51. Bagetta G, Morrone LA, Rombolà L, Amantea D, Russo R, Berliocchi L, et al. Neuropharmacology of the essential oil of bergamot. Fitoterapia. 2010;81(6):453-61. doi:10.1016/j.fitote.2010.01.013.
 52. Hur MH, Yang YS, Lee MS. Aromatherapy massage affects menopausal symptoms in Korean climacteric women: a pilot-controlled clinical trial. Evidence-Based Complementary Alternative Medicine. 2008;5(3):325-28.doi:10.1093/ecam/nem027.
 53. Buckle J. Clinical aromatherapy. Philadelphia: Elsevier Health Sciences;. 2014. eBook ISBN: 9780702064869.
 54. Panay N, Rees MJCO, Gynaecology. Alternatives to hormone replacement therapy for management of menopause symptoms. 2005;15(4):259-66.doi: 1016/j.curobgyn.2005.05.004.
 55. Sköld M, Hagvall L, Karlberg AT. Autoxidation of linalyl acetate, the main component of lavender oil, creates potent contact allergens. Contact Dermatitis.2008;58(1):9-14. doi: 1111/j.1600-0536.2007.01262.x.
 56. Torkzahrani S, Akhavan-Amjadi M, Mojab F, Majd HA, Infertility. Clinical effects of Foeniculum vulgare extract on primary dysmenorrhea. Journal of Reproduction Infertility. 2007;8(1).URL: https://www.jri.ir/article/268.
 57. Gama CR, Lasmar R, Gama GF, Abreu CS, Nunes CP, Geller M, et al. Clinical assessment of Tribulus terrestris extract in the treatment of female sexual dysfunction. Clinical Medicine Insights: Women's Health. 2014;7:CMWH. S17853.doi: 4137/CMWH.S17853.
 58. Martino-Andrade AJ, Morais RN, Spercoski KM, Rossi SC, Vechi MF, Golin M, et al. Effects of Tribulus terrestris on endocrine sensitive organs in male and female Wistar rats. Journal of ethnopharmacology. 2010;127(1):165-70.doi: 1016/j.jep.2009.09.031.
 59. Molaie M, Darvishi B, Jafari Azar Z, Shirazi M, Amin G, Afshar S. Effects of a combination of Nigella sativa and Vitex agnus-castus with citalopram on healthy menopausal women with hot flashes: results from a subpopulation analysis. Gynecological Endocrinology. 2019;35(1):58-61. doi:10.1080/09513590.2018.1499086.
 60. Amiri M, Taavoni S, Fatemi S, Haghani H. A comparison between sexual function of menopausal women before and after using Ginkgo Biloba capsules. Armaghan danesh. 2012;17(68):92-101.URL: http://ijwhr.net/pdf.php?id=179.
 61. Amiri M, Taavoni S, Seyedfatemi N, Haghani H. Triple-blind, placebo-controlled trial of Ginkgo biloba extract on sexual desire in postmenopausal women in Tehran. Iranian journal of nursing midwifery research. 2014;19(3):262.PMID:24949064.PMCID:PMC40611626.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4061626/.
 62. Amiri M, Tavvoni S, Haghani H. Effect of ginkgo biloba extract on sexual activity in 50–60 years menopausal women in Tehran. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2013;20(68):204-12. URL: http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-120-fa.html.
 63. Ito T, Trant  A, Polan  A double-blind placebo-controlled study of ArginMax, a nutritional supplement for enhancement of female sexual function. Journal of Sex &Marital Therapy 2001;;27(5):541-9. doi:10.1080/713846828.
 64. Waynberg J, Brewer S. Effects of Herbal vX on libido and sexual activity in premenopausal and postmenopausal women. Advances in therapy. 2000;17(5):255-62.doi: 10.1007/BF02853164.
 65. Abedi P, Najafian M, Yaralizadeh M, Namjoyan F. Effect of fennel vaginal cream on sexual function in postmenopausal women: A double blind randomized controlled trial. Journal of medicine life.2018;11(1):24.PMCID: PMC5909942.PMID:29696061.URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5909942/.
 66. Najar S, Yaralizadeh M, Abedi P, Namjooyan F, Malehi o. Effect of Fennel vaginal cream on dysparonia and sexual satisfaction among postmenopausal women: A double-blind randomized controlled trial The iranian journal of gynecology and infertility. 2015;18(171):8-16.doi: 22038/IJOGI.2015.6135.
 67. Davaran Comparison of the effect of Foeniculum vulgare and St John’s wort (Hypericum perforatum) on the climacteric symptoms and sexual activity in menopausal woman attending in selected gynecology. Shiraz, Iran: Shiraz University of Medical Sciences; 2013. ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X.URL: http://www.bipublication.com/.
 68. Abdali K, Dowran P, Emamghoreishi M, Kasraian M, Tabatabaei H. Comparison of the effect of Foeniculum vulgare and St John’s wort (Hypericum perforatum) on the climacteric symptoms and sexual activity in menopausal woman. Int J Adv Biotechnol Res. 2016;7(7):148-54.URL:https://www.researchgate.net/publication/301340801_Comparison_of_the_effect_of_Foeniculum_vulgare_and_St_John's_wort_Hypericum_perforatum_on_the_climacteric_symptoms_and_sextual_activity_in_menopausal_woman.
 69. Yosefzadeh S, Sadeghi S, Rakhshandeh H, Dadghar S, Mazloum SR. The Effect of Date Palm Pollen Capsule on orgasm and sexual satisfaction in Menopausal Women: A double-blind controlled clinical trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2017;20(10):43-51.doi: 22038/IJOGI.2017.10155.
 70. Sadeghi Goghari S, Yousefzadeh S, Rakhshandeh H, Dadghar S, Mazloom SR. The impact of Date Palm Pollen Capsule on Vaginal Iubrication and Dyspareunia In Menopausal Woman. Journal of Midwifery Reproductive Health. 2018;6(4):1399-408.doi: 22038/JMRH.2018.23071.1246.
 71. Moshtaghi A, Jouhari H, Shatiati M, Amiri J. Effects of phoenix dactylifera on serum concentration of estrogen, progesterone and gonadotropins in adult female rats. Journal of Rafsanjan university of medical sciences and health services  2010;9(35):117-24. URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-5345-en.html.
 72. F, Hekmat K, Namjoyan F, SakiMalehi A. Effect of Fenugreek Vaginal Cream on Dyspareunia and Sexual Satisfaction in Menopausal Women: A Randomized Clinical Trial The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2018;21(3):22-30. doi: 22038/IJOGI.2018.11059.
 73. Shamshad Begum S, Jayalakshmi H, Vidyavathi H, Gopakumar G, Abin I, Balu M, et al. A novel extract of fenugreek husk (FenuSMART™) alleviates postmenopausal symptoms and helps to establish the hormonal balance: A randomized, double‐blind, placebo‐controlled study. Phytotherapy Research. 2016;30(11):1775-84.doi: 1002/ptr.5680.
 74. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Aghamiri V, Nazemiyeh H, Soltanpoor S. The effect of Hop (Humulus lupulus L.) in treating early menopausal symptoms in post-menopausal women: A randomized clinical-controlled trial. Razi Journal of Medical Sciences. 2015;22(131):14-24. URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3777-fa.html.
 75. Aghamiri V, Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Nazemiyeh H. The effect of Hop (Humulus lupulus L.) on early menopausal symptoms and hot flashes: A randomized placebo-controlled trial. Complementary therapies in clinical practice. 2016;23:130-5.             doi: 1016/j.ctcp.2015.05.001.
 76. Taavoni S, Darsareh F, Joolaee S, Haghani H. The effect of aromatherapy massage on the psychological symptoms of postmenopausal Iranian women. Complementary Therapies in Medicine. 2013;21(3):158-63.doi: 11016/j.ctim.2013.03.007.
 77. Kim DI, Choi MS, Ahn HY. Efficacy and safety of red ginseng on women’s health related QOL and sexual function. Journal of Ginseng Research. 2009;33(2):115-26.doi:10.5142/JGR.2009.33.2.115.
 78. Lipovac M, Chedraui P, Gruenhut C, Gocan A, Kurz C, Neuber B, et al. The effect of red clover isoflavone supplementation over vasomotor and menopausal symptoms in postmenopausal women. Gynecological Endocrinology. 2012;28(3):203-7. doi:10.3109/09513590.2011.593671.Epub2011Aug26.
 79. Tadayon M, Shojaee M, Afshari P, Moghimipour E, Haghighizadeh MH. The effect of hydro-alcohol extract of Tribulus terrestris on sexual satisfaction in postmenopause women: A double-blind randomized placebo-controlled trial. Journal of Family Medicine Primary Care.2018;7(5):888-92.doi:10.4103/jfmpc.jfmpc_355_17.
 80. Postigo S, Lima SMRR, Yamada SS, Reis BFd, Silva GMDd, Aoki T. Assessment of the effects of Tribulus terrestris on sexual function of menopausal women. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. 2016;38(3):140-6.doi: 1055/s-0036-1571472.
 81. Modabbernia A, Sohrabi H, Nasehi A-A, Raisi F, Saroukhani S, Jamshidi A, et al. Effect of saffron on fluoxetine-induced sexual impairment in men: randomized double-blind placebo-controlled trial. Psychopharmacology. 2012;223(4):381-8.doi: 10.1007/s00213-012-2729-6.
 82. Malakouti J, Farshbaf Khalili A, Asghari Jafarabadi M, Jabbari F. Effect of combined inhaler aromatherapy on sexual function in postmenopausal women: a randomized controlled trial The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016;19(1.2):9-15.                                     doi:  22038/IJOGI.2016.6833.
 83. Taavoni S, Haghani H. Effect of Afrodit on sexual satisfaction in menopausal women. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2014;17(3):10-8. URL: http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-2786-fa.html.
 84. Leach M, Kumar  Cinnamon for diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2012;12(9).doi:10.1002/14651885.CD007170.pub2.