نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران .

4 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اپیدمی کووید-19 سطح بالایی از ترس و اضطراب را با خود به همراه آورد. همچنین نتایج پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که هریک از متغیرهای ترس از کووید-19، نظام بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان در پیش‌بینی بهزیستی روان­شناختی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه ترس از کووید-19 با بهزیستی روان­شناختی و همچنین نقش میانجی‌گری نظام بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان در این رابطه بود.
مواد و روش‌ها: طرح پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل بزرگسالان ایرانی بود که از این میان 450 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های فرم کوتاه بهزیستی روان­شناختی ریف ترس از کووید-19 (FCV-19S)، مقیاس نظام‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری (BAS/BIS Scale) و فرم کوتاه پرسش‌نامه نظم­جویی شناختی- هیجانی (CERQ-P-short) جمع‌آوری شدند. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که بین ترس از کووید-19، سیستم بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان با بهزیستی روان­شناختی همبستگی معناداری (P<0.01) وجود دارد. علاوه براین، نتایج بوت استراپ نیز بیانگر این است که نقش میانجی‌گری سیستم بازداری رفتاری (0.001) و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان (0.006) معنادار بود.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، بهزیستی روان­شناختی از طریق مسیر ترس از کووید-19، نظام بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان پیش‌بینی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting Psychological Well-Being Through the Path of Fear of Covid-19, Behavioral Inhibition System, And Negative Emotion Regulation Strategies

نویسندگان [English]

 • kimia sabbagh 1
 • mohammadreza mazloomzadeh 2
 • Alieh Zamani Tavousi, 3
 • Ali Mashhadi 4

1 B. A. of Psychology, Faculty of educational science and psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Ph.D Student of Health Psychology, Faculty of psychology and educational science, Tehran University, Tehran, Iran.

3 B. A. of Psychology, Faculty of educational science and psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

4 Professor, Department of Psychology, Faculty of educational science and psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The Covid-19 epidemic brought a high level of fear and anxiety. The results of previous studies have shown that the variables of fear of Covid-19, behavioral inhibition system, and negative emotion regulation strategies have a crucial role in predicting psychological well-being. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between fear of Covid-19 and psychological well-being and the mediating role of the behavioral inhibition system and negative emotion regulation strategies in this context.
Materials and Methods: The design of the present study was descriptive-correlational and of the path analysis type. The statistical population of this study included Iranian adults, of whom 450 individuals were selected using the available sampling method. Data were collected using the Rif short form of the Psychological Well-Being Questionnaire, the Fear of Covid-19 Scale, the Behavioral Activation and Inhibition Scale, and the Persian short form of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Pearson correlation method, multiple regression and path analysis were used for data analysis.
Results: The results of the present study show that there is a significant relationship (P<0.01) between the fear of covid-19, behavioral inhibition system, and negative emotion regulation strategies with psychological well-being. In addition, the bootstrap results show that the mediating role of the behavioral inhibition system (0.001) and negative emotion regulation strategies (0.006) is significant.
Conclusion: Psychological well-being is predicted through the path of fear of covid-19, behavioral inhibition system, and negative emotion regulation strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral inhibition system
 • Fear of covid-19
 • Negative emotion regulation strategies
 • Psychological well-being
 1. Sohrabi C, Alsafi Z, O'neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, et al. World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). International journal of surgery. 2020;76:71-6 doi:10.1016/j.ijsu.2020.02.034
 2. Rosenbaum L. Facing Covid-19 in Italy—ethics, logistics, and therapeutics on the epidemic’s front line. New England Journal of Medicine. 2020;382(20):1873-5 doi:10.1056/NEJMp2005492
 3. Satici B, Saricali M, Satici SA, Griffiths MD. Intolerance of uncertainty and mental wellbeing: Serial mediation by rumination and fear of COVID-19. International journal of mental health and addiction. 2020:1-12 doi:10.1007/s11469-020-00305-0
 4. Mihashi M, Otsubo Y, Yinjuan X, Nagatomi K, Hoshiko M, Ishitake T. Predictive factors of psychological disorder development during recovery following SARS outbreak. Health Psychology. 2009;28(1):91 doi:10.1037/a0013674
 5. Asghari Ebrahim Abad MJ, Mazloomzadeh M, Shirkhani M, Sabbagh K, Salayani F. Predicting Health Anxiety Based on Fear of Covid-19 Mediated by Behavioral Activation and Inhibition System. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2021;28(3):311-9.(Persian)
 6. Mazloomzadeh M, Asghari Ebrahim Abad MJ, Shirkhani M, Zamani Tavousi A, Salayani F. Relationship between Corona virus anxiety and health anxiety: Mediating role of emotion regulation difficulty. Journal of Clinical Psychology. 2021;13(Special Issue 2):111-20.(Persian)
 7. Asghari Ebrahim Abad MJ, Shirkhani M, Mazloomzadeh M, Maghsoudi S, Salayani F. Relationship between fear of coronavirus and death anxiety: Mediating role of behavioral inhibition system. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2021;23(3):171-80.(Persian)
 8. Asghari Ebrahim Abad MJ, Karbalaee HR, Mazloomzadeh M, Salayani F, Maghsoudi S. Modeling Structural Equations for Predicting Death Anxiety Associated with COVID-19 Based on Mediating Roles of Emotion Regulation and Meaning in Life. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2022;32(213):92-102.(Persian)
 9. Mazloomzadeh M, Mashhadi A, Hosseini SR. Prediction of death anxiety through fear of COVID-19, neuroticism, behavioral inhibition system and uncertainty intolerance. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2022;24
 10. Özmen S, Özkan O, Özer Ö, Yanardağ MZ. Investigation of COVID-19 fear, well-being and life satisfaction in Turkish society. Social work in public health. 2021;36(2):164-77 doi:10.1080/19371918.2021.1877589
 11. Bandura A. Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ. 1986;1986(23-28)
 12. Huang L-C, Ahlstrom D, Lee AY-P, Chen S-Y, Hsieh M-J. High performance work systems, employee well-being, and job involvement: An empirical study. Personnel Review. 2016 doi:10.1108/PR-09-2014-0201
 13. Diener E. Subjective well-being. The science of well-being. 2009:11-58
 14. Sayler MF, Boazman J, Natesan P, Periathiruvadi S. Subjective well-being of gifted American college students: An examination of psychometric properties of the PWI-A. Gifted Child Quarterly. 2015;59(4):236-48 doi:10.1177/00169862155977
 15. Shin DC, Johnson DM. Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Social indicators research. 1978;5(1):475-92 doi:10.1007/BF00352944
 16. Westerhof GJ, Keyes CL. Mental illness and mental health: The two continua model across the lifespan. Journal of adult development. 2010;17(2):110-9 doi:10.1007/s10804-009-9082-y
 17. Lathabhavan R, Vispute S. Examining the mediating effects of stress on fear of COVID-19 and well-being using structural equation modeling. International Journal of Mental Health and Addiction. 2022;20(5):2681-9 doi:10.1007/s11469-021-00541-y
 18. Ahuja KK, Banerjee D, Chaudhary K, Gidwani C. Fear, xenophobia and collectivism as predictors of well-being during Coronavirus disease 2019: An empirical study from India. International Journal of Social Psychiatry. 2021;67(1):46-53 doi:10.1177/0020764020936323
 19. Paredes MR, Apaolaza V, Fernandez-Robin C, Hartmann P, Yañez-Martinez D. The impact of the COVID-19 pandemic on subjective mental well-being: The interplay of perceived threat, future anxiety and resilience. Personality and Individual Differences. 2021;170:110455 doi:10.1016/j.paid.2020.110455
 20. Taha S, Matheson K, Cronin T, Anisman H. Intolerance of uncertainty, appraisals, coping, and anxiety: The case of the 2009 H 1 N 1 pandemic. British journal of health psychology. 2014;19(3):592-605 doi:10.1111/bjhp.12058
 21. Wheaton MG, Abramowitz JS, Berman NC, Fabricant LE, Olatunji BO. Psychological predictors of anxiety in response to the H1N1 (swine flu) pandemic. Cognitive Therapy and Research. 2012;36(3):210-8 doi:10.1007/s10608-011-9353-3
 22. Pakpour AH, Griffiths MD. The fear of COVID-19 and its role in preventive behaviors. Journal of concurrent disorders. 2020;2(1):58-63
 23. Tull MT, Barrett HM, McMillan ES, Roemer L. A preliminary investigation of the relationship between emotion regulation difficulties and posttraumatic stress symptoms. Behavior therapy. 2007;38(3):303-13 doi:10.1016/j.beth.2006.10.001
 24. Fernandez M, Walker BR. Spirituality in the stands: Sports spectatorship, spirituality, wellbeing and personality. Journal of Spirituality in Mental Health. 2021;23(2):122-54 doi:10.1080/19349637.2019.1654427
 25. Gray J, McNaughton N. The Neuropsychology of Anxiety. Oxford University Press. New York. 2000:72-82
 26. Corr PJ. Reinforcement sensitivity theory and personality. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2004;28(3):317-32 doi:10.1016/j.neubiorev.2004.01.005
 27. Shahzadi K, Walker BR. Reinforcement sensitivity theory and relationship satisfaction via mastery. Personality and Individual Differences. 2019;139:46-52 doi:10.1016/j.paid.2018.11.007
 28. Corr PJ, Cooper AJ. The reinforcement sensitivity theory of personality questionnaire (RST-PQ): development and validation. Psychological assessment. 2016;28(11):1427 doi:10.1037/pas0000273
 29. Gray JA. The psychophysiological basis of introversion-extraversion. Behaviour research and therapy. 1970;8(3):249-66 doi:10.1016/0005-7967(70)90069-0
 30. Finlay-Jones AL, Rees CS, Kane RT. Self-compassion, emotion regulation and stress among Australian psychologists: Testing an emotion regulation model of self-compassion using structural equation modeling. PloS one. 2015;10(7):e0133481 doi:10.1371/journal.pone.0133481
 31. Esbjørn B, Bender P, Reinholdt-Dunne M, Munck L, Ollendick T. The development of anxiety disorders: Considering the contributions of attachment and emotion regulation. Clinical child and family psychology review. 2012;15(2):129-43 doi:10.1007/s10567-011-0105-4
 32. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment. 2004;26(1):41-54 doi:10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94
 33. Ochsner KN, Gross JJ. The neural architecture of emotion regulation. Handbook of emotion regulation. 2007;1(1):87-109
 34. Ryff CD, Keyes CLM. The structure of psychological well-being revisited. Journal of personality and social psychology. 1995;69(4):719 doi:10.1037/0022-3514.69.4.719
 35. Khanjani M, Shahidi S, Fathabadi J, Mazaheri MA, Shokri O. Factor structure and psychometric properties of the Ryff’s scale of Psychological well-being, short form (18-item) among male and female students. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology. 2014;9(32):27-36.(Persian)
 36. Ahorsu DK, Lin C-Y, Imani V, Saffari M, Griffiths MD, Pakpour AH. The fear of COVID-19 scale: development and initial validation. International journal of mental health and addiction. 2020:1-9 doi:10.1007/s11469-020-00270-8
 37. Ahmadzadeh M, Ghamarani A, Samadi M, Shamsi A, Azizollah A. The investigation of validity and reliability of a scale of perceived vulnerability to disease in Iran. British Journal of Social Sciences. 2013;1(4):43-51
 38. Duncan LA, Schaller M, Park JH. Perceived vulnerability to disease: Development and validation of a 15-item self-report instrument. Personality and Individual differences. 2009;47(6):541-6 doi:10.1016/j.paid.2009.05.001
 39. Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. Journal of personality and social psychology. 1994;67(2):319 doi:10.1037/0022-3514.67.2.319
 40. Mohammadi N. The psychometric properties of the Behavioral Inhibition System (BIS) and Behavioral Activation System (BAS) scales among students of Shiraz University. 2008.(Persian)
 41. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp, The Netherlands: DATEC. 2002
 42. Hasani J. The Psychometric Properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Journal of Clinical Psychology. 2010;2(3):73-84.(Persian) doi:10.22075/jcp.2017.2031
 43. Barzilay R, Moore TM, Greenberg DM, DiDomenico GE, Brown LA, White LK, et al. Resilience, COVID-19-related stress, anxiety and depression during the pandemic in a large population enriched for healthcare providers. Translational psychiatry. 2020;10(1):1-8 doi:10.1038/s41398-020-00982-4
 44. Reznik A, Gritsenko V, Konstantinov V, Khamenka N, Isralowitz R. COVID-19 fear in Eastern Europe: validation of the fear of COVID-19 scale. International journal of mental health and addiction. 2021;19(5):1903-8 doi:10.1007/s11469-020-00283-3
 45. Hall DL, Lennes IT, Pirl WF, Friedman ER, Park ER. Fear of recurrence or progression as a link between somatic symptoms and perceived stress among cancer survivors. Supportive Care in Cancer. 2017;25(5):1401-7 doi:10.1007/s00520-016-3533-3
 46. Yang C, Dillard JP, Li R. Understanding fear of Zika: Personal, interpersonal, and media influences. Risk Analysis. 2018;38(12):2535-45 doi:10.1111/risa.12973
 47. Błachnio A, Przepiórka A. Facebook intrusion, fear of missing out, narcissism, and life satisfaction: A cross-sectional study. Psychiatry research. 2018;259:514-9 doi:10.1016/j.psychres.2017.11.012
 48. Maeng LY, Milad MR. Post-Traumatic Stress Disorder: The Relationship Between the Fear Response and Chronic Stress. Chronic Stress. 2017;1:2470547017713297 doi:10.1177/2470547017713297
 49. Harmon-Jones E, Winkielman P. Asymmetrical frontal cortical activity, affective valence, and motivational direction. Social neuroscience: Integrating biological and psychological explanations of social behavior. 2007:137-56
 50. Yan C, Dillard JP. Emotion inductions cause changes in activation levels of the behavioural inhibition and approach systems. Personality and Individual Differences. 2010;48(5):676-80 doi:10.1016/j.paid.2009.12.002
 51. Song K, Xu R, Stratton TD, Kavcic V, Luo D, Hou F, et al. Psychological stress and gender differences during COVID-19 pandemic in Chinese population. 2020 doi:10.1101/2020.04.29.20084061
 52. Jungmann SM, Witthöft M. Health anxiety, cyberchondria, and coping in the current COVID-19 pandemic: Which factors are related to coronavirus anxiety? Journal of anxiety disorders. 2020;73:102239 doi:10.1016/j.janxdis.2020.102239
 53. Wang X, Zhang R, Chen X, Liu K, Wang L, Zhang J, et al. Psychopathological correlates and emotion regulation as mediators of approach and avoidance motivation in a Chinese military sample. Frontiers in Psychiatry. 2019;10:149 doi:10.3389/fpsyt.2019.00149
 54. Bijttebier P, Beck I, Claes L, Vandereycken W. Gray's Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on personality–psychopathology associations. Clinical psychology review. 2009;29(5):421-30 doi:10.1016/j.cpr.2009.04.002
 55. Markarian SA, Pickett SM, Deveson DF, Kanona BB. A model of BIS/BAS sensitivity, emotion regulation difficulties, and depression, anxiety, and stress symptoms in relation to sleep quality. Psychiatry research. 2013;210(1):281-6 doi:10.1016/j.psychres.2013.06.004
 56. Tull MT, Gratz KL, Latzman RD, Kimbrel NA, Lejuez C. Reinforcement sensitivity theory and emotion regulation difficulties: A multimodal investigation. Personality and Individual Differences. 2010;49(8):989-94 doi:10.1016/j.paid.2010.08.010
 57. Pickett SM, Bardeen JR, Orcutt HK. Experiential avoidance as a moderator of the relationship between behavioral inhibition system sensitivity and posttraumatic stress symptoms. Journal of Anxiety Disorders. 2011;25(8):1038-45 doi:10.1016/j.janxdis.2011.06.013
 58. Gross JJ, Muñoz RF. Emotion regulation and mental health. Clinical psychology: Science and practice. 1995;2(2):151-64 doi:10.1111/j.1468-2850.1995.tb00036.x
 59. Fredrickson BL, Joiner T. Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychological science. 2002;13(2):172-5 doi:10.1111/1467-9280.00431
 60. Denollet J, Rombouts H, Gillebert T, Brutsaert D, Sys S, Stroobant N. Personality as independent predictor of long-term mortality in patients with coronary heart disease. The Lancet. 1996;347(8999):417-21 doi:10.1016/S0140-6736(96)90007-0
 61. Dillon DG, Deveney CM, Pizzagalli DA. From basic processes to real-world problems: how research on emotion and emotion regulation can inform understanding of psychopathology, and vice versa. Emotion review. 2011;3(1):74-82 doi:10.1177/1754073910380973
 62. Marroquín B, Nolen-Hoeksema S. Emotion regulation and depressive symptoms: Close relationships as social context and influence. Journal of personality and social psychology. 2015;109(5):836 doi:10.1037/pspi0000034
 63. Aldao A, Nolen-Hoeksema S. Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour research and therapy. 2010;48(10):974-83 doi:10.1016/j.brat.2010.06.002