نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی، گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 کارشناس پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

5 دانشجوی کارشناسی رشته اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

6 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هوش هیجانی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر آموزش، عملکرد و کیفیت تعاملات بین افراد مختلف در یک جامعه تأثیر می‌گذارد. امروزه توجه به ابعاد مختلف هوش هیجانی و مدیریت صحیح آنها موضوع مهمی در مقوله مدیریت آموزشی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین ارتباط هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه بود.
مواد و روش­ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی می‌باشد و ارتباط بین هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر را در میان دانشجویان رشته­های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در سال 99- 98 بررسی کرده است. جامعه آماری این مطالعه شامل 260 نفر از دانشجویان رشته­های علوم پزشکی دانشگاه آزاد ارومیه است که با استفاده از پرسش‌نامه هوش هیجانی گلمن مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته­ها: این مطالعه نشان داد که دانشجویان برای کنترل و ارتقای هوش هیجانی، نیاز به مداخله دارند تا تأثیر هوش هیجانی افراد موردمطالعه در بروز رفتار پرخطر کاهش یابد (0/001=p). همچنین بروز رفتار پرخطر در دانشجویان دختر به‌طور معناداری بیشتر از دانشجویان پسر بود (0/001=p).
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارتباط نزدیکی بین هوش هیجانی و بروز رفتار پرخطر در دانشجویان وجود دارد و به‌منظور کنترل هوش هیجانی و ارتقای ابعاد مختلف آن نیازمند مداخلات مثبت در قالب کارگاه­های آموزشی و کلاس­های فوق‌برنامه‌ای برای دانشجویان، استادان و والدین دانشجویان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and High-Risk Behaviors in Medical Students of Islamic Azad University, Urmia Branch

نویسندگان [English]

 • Somayeh Razmaraei 1
 • Pouya Hosseinzadeh 2
 • Abdolhassan Kazemi 3
 • Shiva Heidari 4
 • fatemeh hassanzadeh 5
 • sana kazemi 6

1 Master of Nursing, Department of Nursing, Islamic Azad University, Urmia Branch, Urmia, Iran

2 BSc in Nursing, Clinical Research Development Unit of Taleghani Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 Professor, Medical Philosophy and History Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

4 Master of Nursing, Department of Nursing, Islamic Azad University, Urmia Branch, Urmia, Iran

5 Student of Operating Room Department of Islamic Azad University, Urmia Branch, Urmia, Iran

6 Student of Medicine, Student Research Committee, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

چکیده [English]

Introduction: Emotional intelligence (EI) is one of the most important factors that affect the education, performance and quality of interactions between different people in a society. Today, paying attention to different dimensions of EI and their proper management is an important issue in the rationale of educational management. The aim of this study was to determine the relationship between EI and HRB in medical students of Islamic Azad University, Urmia Branch.
Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive study that investigated the relationship between EI and HRB among medical students of Islamic Azad University, Urmia Branch in 1998-99. The statistical population of this study included 260 medical students of Urmia Azad University who were evaluated using the Gelman EI Questionnaire.
Results: This study showed that students need intervention to control and promote EI to reduce the impact of EI on HRB (P=0.001). Also, the incidence of high-risk behavior in female students was significantly higher than male student (P=0.001).
Conclusion: The results of the present study showed that there is a close relationship between EI and the occurrence of risky behavior in students and in order to control EI and improve its various dimensions need positive interventions in the form of workshops and extracurricular classes for students, Professors and parents of students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence:High
 • Risk Behaviors:Medical students
 1. Malekshahi F, Moumennasab M. The Effects of High-Risk-Behavior Prevetion Educational Program on the Knowledge and Atittude of School Health Trainers in Khoramabad in 2005.9(2): p. 47-54. (Persian) 
 2. Zadehmohammadi A, Ahmadabadi ZO. The co-occurrence of risky behaviors among high school adolescents in Tehran. Journal of Family Research. 2008 ;4(13):87-100. (Persian)
 3. Hallfors DD, Waller MW, Ford CA, Halpern CT, Brodish PH, Iritani B. Adolescent depression and suicide risk: association with sex and drug behavior. American journal of preventive medicine. 2004;27(3):224-31.https://doi.org/10.1016/j.amepre.2004.06.001
 4. Sahimi Izadian E. Drug use condition among school students in Iran. Social Welfare Quarterly. 2006;5(19):9-30.
 5. Flisher AJ, Chalton DO. Adolescent contraceptive non-use and covariation among risk behaviors. Journal of Adolescent Health. 2001;28(3):235-41. https://doi.org/10.1016/S1054-139X(00)00157-9
 6. Baskin-Sommers A, Sommers I. The co-occurrence of substance use and high-risk behaviors. Journal of Adolescent health. 2006;38(5):609-11. https://doi.org/10.1016/S1054-139X(00)00157-9.
 7. Heydari ST, Izedi S, Sarikhani Y, Kalani N, Akbary A, Miri A, Mahmoodi M, Akbari M. The prevalence of substance use and associated risk factors among university students in the city of Jahrom, Southern Iran. International journal of high risk behaviors & addiction. 2015;4(2). (Persian)
 8. Maghsoudi, A., et al., Estimating the prevalence of HRB using network scale-up method in university students of Larestan in 2014. Journal of Substance Use. 2017; 22(2):145-148. (Persian)
 9. Aliverdinia, A., The Study of High Risk Behaviors among University Students from Sociological Perspective. Journal of Social Development, 2013;7(3):123-154. (Persian)
 10. Cooper ML. Alcohol use and risky sexual behavior among college students and youth: evaluating the evidence. Journal of Studies on Alcohol, supplement. 2002; (14):101-17. https://doi.org/10.15288/jsas.2002.s14.101
 11. Hansen RJ, Ponton LE. Handbook of adolescent health risk behavior. Springer Science & Business Media; 1996. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0203-0
 12. Ahmadi H, Moeini M. An investigation of the relationship between social skills and high risk behaviors among the youth: the case of Shiraz city. Strategic Research on Social Problems in Iran University of Isfahan. 2015;4(1):1-24. (Persian)
 13. Ganji, H., Psychology of individual differences. 1993, Beasat (In Persian).
 14. Mayer, J.D. and P. Salovey, The intelligence of emotional intelligence. 1993, JAI. https://doi.org/10.1016/0160-2896(93)90010-3
 15. Goleman, D., Emotional intelligence: Issues in paradigm building. The emotionally intelligent workplace, 2001; 13: 26.
 16. Mishar, R. and Y.R. Bangun, Create the EQ modelling instrument based on Goleman and Bar-on models and psychological defense mechanisms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014. 115: p. 394-406. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.446
 17. Carter P. Test your EQ: assess your emotional intelligence with 22 personality questionnaires. Kogan Page Publishers; 2009.
 18. Ashforth, B.E., Reuven Bar-On and James DA Parker. The Handbook of Emo. ROBERT G. JONES, 2001: p. 721. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2001.tb00230.x
 19. Ghamar M, Shamsolmolok J, Mohammad F. The effect of emotional intelligence on communication skills of nursing students. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2019;7(1):27-32. (Persian)
 20. Cherniss, C., Emotional intelligence and organizational effectiveness. The emotionally intelligent workplace: How to select for, measure, and improve emotional intelligence in individuals, groups, and organizations, 2001: p. 27-44.
 21. Cherniss, C. Adler, M.Promoting emotional intelligence in organizations: Make training in emotional intelligence effective. American Society for Training and Development.2000.
 22. Todres M, Tsimtsiou Z, Stephenson A, Jones R. The emotional intelligence of medical students: an exploratory cross-sectional study. Medical teacher. 2010;32(1):e42-8. https://doi.org/10.3109/01421590903199668
 23. Ahmadi S, Baradaran TR, Hosseini MA, Mehrabian F. The study of emotional intelligence in medical & dentistry students of international branch of Guilan University of Medical Sciences in 2013;6(2): p. 1-10. (Persian)
 24. Mansouri R. Emotional Intelligence Questionnaire Sybrya Schering standardization among students at Tehran University [master’s thesis]. Tehran, Iran: University of Allameh Tabatabai. 2000. (Persian)
 25. Zadeh Mohammadi A, Ahmadabadi Z, Heidari M. Construction and assessment of psychometric features of Iranian adolescents risk-taking scale. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology. 2011;17(3). (Persian)
 26. Salovey P, Mayer JD. Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality. 1990;9(3):185-211. https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CD
 27. Goleman D. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bloomsbury Publishing; 1996.
 28. Stallman HM. Psychological distress in university students: A comparison with general population data. Australian psychologist. 2010;45(4):249-57. https://doi.org/10.1080/00050067.2010.482109
 29. Jaspal R, Lopes B, Wignall L, Bloxsom C. Predicting sexual risk behavior in British and European union university students in the United Kingdom. American Journal of Sexuality Education. 2021;16(1):140-59. https://doi.org/10.1080/15546128.2020.1869129
 30. Safari Dehnavi Y, Abedi A. Correlation between emotional intelligence, cognitive intelligence, and Managers Job performance at LENJAN schools. New Educational Approaches. 2012;7(2):121-40. (Persian)
 31. Hasanpour M, Ghaedi Heidari F, Hasanzadeh A. Emotional intelligence of nursing students in different educational levels. Journal of Nursing Education. 2017;6(2):33-40. https://doi.org/21859/jne-06025
 32. Khoo TS, Jamal R, Abdul Ghani NA, Alauddin H, Hussin NH, Abdul Murad NA. Retention of somatic memory associated with cell identity, age and metabolism in induced pluripotent stem (iPS) cells reprogramming. Stem cell reviews and reports. 2020;16(2):251-61. https://doi.org/10.1007/s12015-020-09956-x
 33. Hamah-Morad J, Mostafazadeh A, Areshtanab HN, Ebrahimi H, Bostanabad MA, Hosseinzadeh M. The use of virtual social networks and the relationship to emotional intelligence among nursing students. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi. 2021;12(4). https://doi.org/10.14744/phd.2021.14237
 34. Ehteshamzadeh, P., study of comparing the emotional stability level between married and single female students. Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, : Mashhad 2007. (Persian)
 35. Mohammadi, M., Z. Amini Rastabi, and M. Mahmoodi, Evaluation and comparison of emotional intelligence of single and married students of Payame Noor University, in Second National Conference on Law, Social Sciences and Humanities, Psychology and Counseling. 2017;Civilica: Tehran- Iran. (Persian)
 36. Ghaderi M, Nasiri M, Zakeri Y, Khedri Meirghaidi R. Assessment of emotional intelligence in Ahvaz Universities students in 2014. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(5):379-92. (Persian)
 37. Samari AA, Tahmasbi F, The study of correlation between emotional intelligence and academic
 38. achievement among university students, The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health 2007; 9(35-36): 121-8. (Persian)
 39. Parker JD, Summerfeldt LJ, Hogan MJ, Majeski SA. Emotional intelligence and academic success: Examining the transition from high school to university. Personality and individual differences. 2004;36(1):163-72. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00076-X
 40. Chinipardaz Z, Ghafourian Boroujerdni M, Pasalar P, Shiravy Khozany A, Keshavarz A. Investigation of Emotional Intelligence and Its Relationship with Academic Achievement in Medical Students of Tehran University of Medical Sciences in 20082009. Strides in Development of Medical Education. 2012;8(2):167-72. (Persian)
 41. Adib-Hajbaghery M, Lotfi MS. The association of emotional intelligence with academic achievement and characteristics of students of Kashan university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2013;13(9):703-10. (Persian)
 42. Tamanaifar MR, Sedighi Arfai F, Salami Mohammad Abadi F. The relationship of emotional intelligence, self concept and self esteem to academic achivenment. Quarterly journal of research and planning in higher education. 2011;16(2):99-113. (Persian)
 43. Zadehmohammadi A, Ahmadabadi ZO. The co-occurrence of risky behaviors among high school adolescents in Tehran. Journal of Family Research. 2008;4(13):87-100. (Persian)
 44. Afshari A, Barzegari A, Esmali A. Prevalence of high-risk behaviors among students based on demographic variables. Journal of Psychology New Ideas. 2017;1(4):29-42. (Persian)