نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره پسادکتری مدیریت دولتی، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده‌پردازی و تجاری‌سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده‌پردازی و تجاری‌سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کارآفرینی در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی، مسئله مهمی است و به همین دلیل کشورهای مختلف جهان توجه خاصی به آن دارند و ارتقای مهارت­های کارآفرینی را در اولویت­های برنامه­های توسعه خود قرار داده­اند. هدف این پژوهش بررسی نقش استراتژیک وجوه هفت‌گانه عدالت سازمانی در ارتقای مهارت­های کارآفرینی نیروی انسانی بوده است.
مواد و روش‌ها: روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعداد 600 نفر است. در این پژوهش برای انتخاب حجم نمونه مدیران و کارشناسان از فرمول کوکران استفاده شده است و تعداد 234 نفر براساس فرمول کوکران به‌عنوان نمونه‌ آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌نامه محقق­ساخته عدالت سازمانی و پرسش‌نامه کارآفرینی اسمیت و همکاران (2008) بود. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد که نتایج به‌دست‌آمده نشان از پایایی و روایی موردقبول برای ابزارها داشت.
یافته‌ها: یافته­های تحقیق نشان داد که ابعاد رویه­ای، مراوده­ای، توزیعی، اطلاعاتی، زبان‌شناختی، احساسی و مشاهده‌ای عدالت سازمانی بر ارتقای مهارت­های کارآفرینی (فنی، مدیریتی، نوآورانه و بلوغ شخصی) منابع انسانی تأثیر معنی­دار دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از این است که در اقتصادهای در حال ظهور، آموزش و پرورش کارآفرینی، در شکل دادن به جامعه از طریق توانمند ساختن افراد برای پیشرفت در حرفه‌ها و زندگی خود، به‌طور فزاینده‌ای اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Strategic Role of the Seven Aspects of Organizational Justice in Promoting the Entrepreneurial Skills of Human Resources

نویسندگان [English]

 • Reza dihim 1
 • younos vakil alroaia 2

1 Postdoctoral Scholar, Entrepreneurship and Commercialization Research Center,Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2 Associate Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: By increasing competition and expanding the development of human resources development strategies, the Ministry of Cooperation, Labour, and Social Welfare experts are working to maintain talented employees and raise entrepreneurial spirit among their employees to achieve the best performance in the implementation of justice as one of the basic human needs. This study aimed to investigate the strategic role of the seven organizational justice aspects in enhancing entrepreneurial expertise.
Materials and Methods: The method of implementing the present study is a descriptive - survey using a questionnaire. The research population consists of managers and experts of the ministry of cooperation, work, and social welfare as a number of 600. In this study, the sample size of managers and experts was measured by the Cochran formula and the number of 234 people were selected. Reliability and validity of tools were investigated using Cronbach's alpha coefficient, composite reliability, and confirmatory factor analysis, which had the reliability and validity required for instruments.
Results: Findings showed that the procedural, interactive, distributive, informational, linguistic, emotional, and observational dimensions of organizational justice enjoy a significant effect on promoting entrepreneurial skills (technical, managerial, innovative, and personal maturity) of human resources.
Conclusion: The results suggest that entrepreneurship education is increasingly important in shaping society in emerging economies by empowering people to advance in their careers and lives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational justice
 • entrepreneurial skills
 • managers
 • experts
 1. Amari A, Gorjian B. The Effect of Eliciting Tasks on Listening Comprehension among Iranian Pre-Intermediate EFL Learners. IJREE. 2019; 4 (2): 42-60. doi:10.29252/ijree.4.2.42. (Persian)
 2. Ataei, M., Por Mahdi, K., Ahmadi, A. An investigation into the Factors influencing corporate entrepreneurship in provincial boards of directors of Iranian Nursing Organization. Journal of Development & Evolution Management, 2015; 1393(special issue): 43-52. (Persian)
 3. Bahrami, M., Bidaki, S., Shafiee, M., Sharfi, F., baharinia, S. Relationship between Nurses' Perceptions of Organizational Justice and Revenge Behaviors in Medical University Teaching Hospitals in 2016. Journal of healthcare management, 2016; 7(3): 37-45. (Persian)
 4. Wang L, Miao M, Yu X. Long-Term Care Nurses’ Intent to Stay, Job Characteristics, and Organizational Justice: A Structural Equation Model. Innovation in Aging. 2020; 4(1):76-85. doi: 10.1093/geroni/igaa057.279.
 5. Ouyang Z, Sang J, Li P, Peng J. Organizational justice and job insecurity as mediators of the effect of emotional intelligence on job satisfaction: A study from China. Personality and Individual Differences. 2015; 76 (1):147-52. doi:10.1016/j.paid.2014.12.004.
 6. Patel C, Budhwar P, Varma A. Overall justice, work group identification and work outcomes: Test of moderated mediation process. Journal of world business. 2012;47(2):213-22. doi:10.1016/j.jwb.2011.04.008.
 7. Rabiei Z, Sadighi H. Study of Effective Factors on Development of Entreprenurship Spirit in the Natural Resources Students of Chamran University-Academic Unit of Behbahan. jea. 2014; 1 (2) :52-65. (Persian)
 8. Mohammadi A. The effect of organizational justice on organizational entrepreneurship with the mediating role of organizational trust [dissertation]. Qazvin: Takestan Univ. 2019 (Persian).
 9. Amraei M. Razheh M. Salari-Hamzekhani M. Faraji-Khiavi F. Correlation between Creativity and Entrepreneurial Skills in Managers of Educational Hospitals. Depiction of Health. 2021; 12(3): 240-250.doi:10.34172/doh.2021.24. (Persian)
 10. Mahbobkhah F. Beigzadeh Y. The structural model of personality traits of nurses' entrepreneurship based on the sources of power of managers and the role of administrative mediator of organizational justice. Nursing Management. 2018; 6 (3): 17-27.doi:10.29252/ijnv.6.3.4.17. (Persian)
 11. Molanejad Khalilabad, R. Mirza zadeh Z. Keshtidar M. Presenting the model of organizational justice on organizational entrepreneurship with the mediation of knowledge management strategy among employees of the Khorasan Razavi Sports and Youth Administration. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2019; 6(3): 109-120. doi:10.30473/fmss.2019.45569.1947. (Persian)
 12. Cong C. Dempsey M. Xie HM. Political skill, entrepreneurial orientation and organizational justice: A study of entrepreneurial enterprise in China. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. 2017; 23(1): 20-34. doi:10.1108/IJEBR-05-2015-0103.
 13. Ul Haq MA. Khalid S. Usman M. Perceived organizational support, organizational justice and employee entrepreneurial behavior: Mediating role of trust. GMJACS. 2018; 8(1):1-10.
 14. Urban B, Moloi J. Organizational justice and employee entrepreneurial intentions in South Africa. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. 2021; 28(1): 182-202.doi:10.1108/IJEBR-12-2020-0824.