نویسندگان

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه فیزیولوژی، دکتر محمد جوان

چکیده

زمینه و هدف: افزایش مشارکت سلول های بنیادی عصبی در ترمیم اندوژن آسیب های میلینی یکی از مهم ترین استراتژی ها برای درمان های نوین بیماری ام اس است. افزایش cAMP با فعال کردن PKA و همچنین مستقل از آن، ظرفیت ترمیمی مغز را افزایش می دهد. در مطالعه حاضر، اثر تزریق داخل صفاقی آنالوگ فعال آن (dbcAMP) بر مهاجرت سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس بررسی شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی برای القای EAE، gµ300 MOG با complete freunds adjuvant) CFA) مخلوط و به صورت زیر جلدی به 33 موش تزریق شد. همزمان با تزریق اول و 48 ساعت بعد از آن، سم سیاه سرفه ( PT:pertusis toxin) به صورت i.p. تزریق شد. موش های گروه کنترل فقط CFA و PT را دریافت کردند. گروهی از موش های القا شده dbcAMP را با دوز mg/kg 10 از روز 9 تا 14 یا 9 تا 21 به طور داخل صفاقی دریافت کردند. علائم کلینیکی روزانه بررسی شدند. از روش ایمونوهیستوشیمی و شاخص مولکولی نستین برای شناسایی سلول های بنیادی عصبی استفاده شد. تعداد سلول های Nestin+ در برش های ساجیتال نواحی اطراف بطن جانبی (SVZ) و پیاز بویایی (OB) شمارش شد. آنالیز داده های آماری با استفاده از GraphPad Prism Version 5 انجام گرفت. برای مقایسه علائم کلینیکی بین گروه های EAE و تیمار شده با dbcAMP از آزمون تی غیر زوجی استفاده شد، همچنین برای مقایسه آماری تعداد سلول های Nestin+ از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون توکی استفاده شد. یافته ها: القای EAE باعث ایجاد علایم کلینیکی، فلجی دم و پاهای عقب شد. dbcAMP باعث کاهش شدت و علائم EAE شد. بیشترین درجه بیماری در گروهی که پس از القا، dbcAMP دریافت کرده بودند 13/0±66/0 و در گروه کنترل 2/0±5/2 در روز 21 بعد از القا بود (n=6). با القا EAE تعداد سلول های nestin+ در ناحیه SVZ تغییر معناداری نکرد اما در پیاز بویایی افزایش یافت. با پیشرفت بیماری در گروه EAE در روز 21 بعد از القا، تعداد این سلول ها در بطن جانبی کاهش جزیی یافت (20/1±66/5) و افزایشی در تعداد این سلول ها در گروه EAE که از روز 9 تا 21 بعد از القا، dbcAMP دریافت کرده بودند دیده شد (3/2±9). با یشرفت بیماری در روز 21 بعد از القا، تعداد این سلول ها در پیاز بویایی افزایش یافت (04/2±5/19) و تفاوت این گروه با گروه کنترل معنادار شد (n=3). وقتی dbcAMP از روز 9 تا 21 تزریق شد، افزایش بارزی در تعداد سلول های Nestin+ مشاهده شد (73/2±40) که این تغییر در مقایسه با گروه کنترل و گروه EAE 21 معنادار بود (n=3). نتیجه گیری: dbcAMP با افزایش تعداد سلول های بنیادی عصبی و القای مهاجرت بیشتر آن ها از SVZ بطن های جانبی به پیاز بوبایی و نواحی آسیب باعث تسریع فرایند ترمیم میلین شده و علائم بیماری را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Systemic Administration of dbcAMP on Neural Stem Cells Migration in EAE Model of Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Saeed Semnanian
  • Hossein Baharvand
  • Shiva Khezri
  • Mohammad Javan

چکیده [English]

Background and Purpose: Novel strategies of MS try to stimulate endogenous neural stem cells for demyelination repair. Increased levels of cAMP potentiate the repair mechanisms in CNS by activating PKA or independently. In the present study، we investigated the effect of dbcAMP on neural stem cells migration in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model of MS. Methods and Materials: Mice were immunized with 300 µg MOG peptide emulsified in complete Freund''s adjuvant (CFA) and pertussis toxin (PT). Control mice received CFA and PT. Groups of EAE- mice received i.p. injections of dbcAMP 10mg/kg from day 9-14 or 9-21. Animals were observed daily for neurological deficit. Nestin expression was used as a marker to detect neural stem cells. The number of Nestin+ cells in SVZ and olfactory bulb (OB) was evaluated using immunohistochemical staining. GraphPad Prism Version 5 was used for analyzing the data. For the clinical signs of EAE، the differences between the same days were compared by unpaired t-test. For the number of Nestin+ cells، the statistical differences between the groups were determined by one-way ANOVA and Tukey post-test. Results: EAE induction caused clinical signs and paralysis of tail and hind limbs. dbcAMP significantly reduced the incidence and severity of EAE in mice immunized with MOG. Maximum of scores reached 0.66±0.13 for dbcAMP treated mice (2.5±0.2 for EAE mice) on 21 dpi (day post inductin). EAE induction did not change number of nestin+ cells in SVZ but it increased it in OB. With developing of scores on 21dpi، the number of cells decreased (5.66±1.20). dbcAMP injection from 9-21 dpi increased these cells in SVZ. With developing of EAE scores on 21 dpi، the number of these cells in OB increased (19.5±2.04) and has significant differences with the control group. The treatment of EAE induced mice with dbcAMP from 9-21 dpi was assosiated with a significant elevation of Nestin+ cells in OB (40±2.73) (P