نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشـناسـی ارشد مهندسی بهداشـت محیط، گروه بهداشـت محیط، دانشـکده بهداشـت، دانشـگاه علوم پزشـکی سـبزوار، سبزوار، ایران

2 دانشیار مهندسی محیط زیست، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 استادیار مهندسی برق، گروه برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: توسعه تاسیسات تصفیه فاضلاب، نگرانی در مورد مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای آن‌ها را افزایش داده است. مصرف انرژی منبع اصلی انتشار کربن در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب است. تاثیرات زیست محیطی مصرف انرژی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را از طریق استراتژی‌های مختلف از قبیل استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر می‌توان کاهش داد.
مواد و روش ها: پایلوت تصفیه فاضلاب صافی چکنده که انرژی مورد نیاز آن توسط سیستم فتوولتائیک تامین می‌گردید، در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طراحی، راه اندازی و مورد مطالعه قرار گرفت. فاضلاب سیستم از پساب خروجی از استخر ماهی تأمین گردید. پایلوت با استفاده از نرم افزار RET Screen مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها: میانگین حذف BOD5، COD، TC و TSS به‌ترتیب 90، 69، 92 و 53 درصد بود. با افزایش میزان بارگذاری آلی، هیدرولیکی و درجه‌ ابری بودن هوا راندمان حذف BOD5، COD و TSS کاهش یافت. فعالیت پایلوت موجب کاهش 1/0 تن انتشار سالانه CO2 می‌شود؛ ولی به دلیل کوچک بودن ابعاد آن، از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نبود.
نتیجه گیری: سیستم صافی چکنده خورشیدی با مشکلاتی مانند درجه ابری بودن هوا، گردوغبار جمع شده روی صفحات، قطع ناگهانی موتور الکتریکی در اثر تخلیه باتری همراه هست ولی دارای راندمان مطلوب بود و انتظار می‌رود در کشور ایران با تعداد روزهای آفتابی بالا، در مقیاس صنعتی گسترش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Wastewater Treatment Efficiency by Trickling Filter Method Using Solar Power Energy

نویسندگان [English]

 • fahime ahmadian 1
 • Abolfazl Rahmani Sani 2
 • Sepehr Soltani 3
 • Mohammad Hasan Kowsari 4

1 Graduated of Environmental Health Engineering, Department of Environmental Health, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Associate Professor of Environmental Engineering, Department of Environmental Health, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 Assistant Professor of Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, school of Engineering, Islamic Azad University of Sabzevar, Sabzevar, Iran

4 Graduated of Environmental Health Engineering, Department of Environmental Health, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Background and Objective: The development of wastewater treatment facilities has increased concern over their energy consumption and greenhouse gas emissions. Energy consumption is the main source of carbon emissions in wastewater treatment plants. The environmental impact of energy consumption in wastewater treatment plants can be reduced through different strategies, such as use of renewable energy sources.
Materials and Methods: Solar trickling filter pilot was designed and studied at Sabzevar University of Medical Sciences. wastewater was provided from the fish pool effluent. Results of project were analyzed with Retscreen Software.
Results: The mean removal of BOD5, COD, TC and TSS were 90%, 69%, 92% and 53%, respectively. The removal efficiency of BOD5, COD and TSS decreased with increasing organic and hydraulic loading rate and cloudiness. Pilot activity reduces about 0.1 tons of CO2 emissions per year. pilot was not economically feasible due to its small size.
Conclusion: solar trickling filter system is associated with problems such as cloudiness, dust accumulation on the plates, sudden electric motor interruption due to battery drain and so on, however, its efficiency was optimal and expected to expand in industrial scale in Iran with high sunny days.

کلیدواژه‌ها [English]

 • body image
 • interpersonal psychotherapy
 • cognitive
 • behavioral therapy
 • cosmetic surgery center
 1. Żylka R, Dąbrowski W, Gogina E, Yancen O. Trickling filter for high efficiency treatment of dairy sewage. Journal of Ecological engineering. 2018;19(4).
 2. Bornemann G, Waßer K, Tonat T, Moeller R, Bohmeier M, Hauslage J. Natural microbial populations in a water-based biowaste management system for space life support. Life sciences in space research. 2015 Nov 1;7:39-52.
 3. Zhao Q, Zhong H, Wang K, Wei L, Liu J, Liu Y. Removal and transformation of organic matters in domestic wastewater during lab-scale chemically enhanced primary treatment and a trickling filter treatment. Journal of Environmental Sciences. 2013;25(1):59-68.
 4. Chae K-J, Kang J. Estimating the energy independence of a municipal wastewater treatment plant incorporating green energy resources. Energy Conversion and Management. 2013;75:664-72.
 5. Di Fraia S, Massarotti N, Vanoli L. A novel energy assessment of urban wastewater treatment plants. Energy conversion and management. 2018;163:304-13.
 6. Sampaio PG, González MO. Photovoltaic solar energy: Conceptual framework. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017 Jul 1;74:590-601.
 7. Alamdari P, Nematollahi O, Alemrajabi AA. Solar energy potentials in Iran: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013; 21:778-88. (Persian)
 8. QaemiRad M, Shahin A. Analysis of the development perspective of solar energy technologies in Iran by a combined method of SWOT and DEMATEL. 2017; 2(5): 97-130. (Persian)
 9. Shahsavari A, Akbari M. Potential of solar energy in developing countries for reducing energy-related emissions. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018; 90:275-91. (Persian)
 10. Karia G, Christian R. Wastewater treatment: Concepts and design approach: PHI Learning Pvt. Ltd.; 2013.
 11. Metcalf & Eddy, Abu-Orf M, Bowden G, Burton FL, Pfrang W, Stensel HD, Tchobanoglous G, Tsuchihashi R, AECOM (Firm). Wastewater engineering: treatment and resource recovery. McGraw Hill Education; 2014.
 12. Baird RB. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Water Environment Federation, American Public Health Association, American Water Works Association; 2017.
 13. Pan Y, Liu L, Zhu T, Zhang T, Zhang J. Feasibility analysis on distributed energy system of Chongming County based on RETScreen software. Energy. 2017 Jul 1;130:298-306.
 14. Lemji HH, Eckstädt H. A pilot scale trickling filter with pebble gravel as media and its performance to remove chemical oxygen demand from synthetic brewery wastewater. Journal of Zhejiang University SCIENCE B. 2013;14(10):924-33
 15. Aslam MMA, Khan ZM, Sultan M, Niaz Y, Mahmood MH, Shoaib M, et al. Performance Evaluation of Trickling Filter-Based Wastewater Treatment System Utilizing Cotton Sticks as Filter Media. Polish Journal of Environmental Studies. 2017;26(5).
 16. Miyaoka Y, Hatamoto M, Yamaguchi T, Syutsubo K. Eukaryotic community shift in response to organic loading rate of an aerobic trickling filter (down-flow hanging sponge reactor) treating domestic sewage. Microbial ecology. 2017 May 1;73(4):801-14.
 17. Ahmadpoor M, Monajemi p. A review of the parameters affecting the performance of trickling filtrer for wastewater treatment. First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development. 2016 (Persian)
 18. Lemji HH, Eckstädt H. Efficiency of a pilot scale trickling filter to treat industrial brewery wastewater: influence of hydraulic loading. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. 2015 Jan;90(1):201-7.
 19. Wang H, Ji G, Bai X, He C. Assessing nitrogen transformation processes in a trickling filter under hydraulic loading rate constraints using nitrogen functional gene abundances. Bioresource technology. 2015 Feb 1;177:217-23.
 20. Kanda R, Kishimoto N, Hinobayashi J, Hashimoto T, Tanaka S, Murakami Y. Influence of temperature and COD loading on biological nitrification–denitrification process using a trickling filter: an empirical modeling approach. International Journal of Environmental Research. 2017 Mar 1;11(1):71-82.
 21. JaafariMuqari HM, Fathi M, Poormonafi S. Technical and economical study of the photovoltaic electricity use in Isfahan University of Technology using RETScreen software. Second National Conference on New and Clean Energy Management. 2016 (Persian)