نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مربی،گروه مدیریت و بهداشت ، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترا، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 4کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویزه نوزادان، گروه اطفال، بخش نوزادان، مرکز آموزشی پژوهشی ودرمانی امام رضا(ع)، دانشکده پرستاری و مامایی،

چکیده

مقدمه: قاطعیت ابزار ضروری در ارتباط میان پرستاران با سایرین محسوب میشود. بر اساس مطالعات، پرستاران قاطع تراعتمادبه نفس بالاتری داشته و در صورت انجام خطا، شهامت بیشتری در گزارش خطا و در نتیجه انجام اقدام به موقع و پیشگیری از تکرار خطاهای مشابه شود.
هدف: مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی اثر یک برنامه ی آموزشی قاطعیت بر میزان قاطعیت و عزت نفس پرستاران انجام شد.
روش انجام کار: این مطالعه از نوع تجربی دو گروهه با طرح پیش و پس آزمون بود. مطالعه بر روی دو گروه 35 نفره از پرستاران بخشهای مختلف بیمارستان امام رضا (ع) مشهد صورت پذیرفت. برنامه آموزش قاطعیت در گروه مداخله شامل یک کارگاه آموزشی و یک جلسه درونبخشی انجام شد. تمامی افراد در دو گروه پیش از مداخله، پس از مداخله و یکماه پس از مداخله اقدام به تکمیل پرسشنامه های قاطعیت راتوس و اعتماد به نفس روزنبرگ نمودند. یافته ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج: میان گروه مداخله و کنترل از لحاظ متغیرهای زمینه ای اختلاف معنی داری وجود نداشت. برنامه آموزش میزان قاطعیت و اعتماد به نفس پرستاران را در گروه مداخله در تمامی اندازه گیری های پس از مداخله نسبت به پیش از آن افزایش داد (01/0>p)، هرچند که افزایش قاطعیت و اعتماد به نفس پرستاران در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در هیچ یک از زمانهای پس از مداخله معنی دار نشد (p>0/05).
نتیجه گیری: اجرای یک برنامه ی آموزش قاطعیت منجر به بهبود میزان قاطعیت و اعتماد به نفس پرستاران میگردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating effect of assertive training program on assertiveness communication and Self-Concept of nurses

نویسندگان [English]

 • zahra nemati 1
 • shahrokh maghsoudi 2
 • Seyyed Reza Mazlom 3
 • maryam kalatemolaei 4

1 MSc student in Nursing Management, Student Research committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Department of Nursing(management), Instructor, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 PhD. Candidate, Department of Medical Surgical, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

4 MSc in neonatal intensive care Nursing, imam reza hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Assertiveness is an essential tool in communication between nurses and other members of the hospital staff as well as patients. According to studies, more assertive nurses have higher self-esteem and if they make a mistake, they have more courage in reporting the error and as a result, take timely action and prevent the repetition of similar mistakes.
Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of an assertiveness training program on nurses' assertiveness and self-esteem.
Methods: This investigation was an experimental study, conducted on two equal groups with pre-test and post-test design. The study was performed on 70 nurses from different wards of Imam Reza Hospital in Mashhad, Iran. The assertiveness training program in the intervention group consisted of a workshop and a Intragroup session. All subjects in the two groups before, after, completed the Rathus assertiveness scale and Rosenberg self-esteem questionnaires. Data were statistically analyzed.
Results: The intervention and control groups were similar in terms of demographic characteristics (p>0.05). Implementation of the assertiveness training program increased the level of assertiveness and self-esteem of nurses in the intervention group in all post-intervention measurements compared to before (p <0.01). However, the increase in assertiveness and self-esteem of nurses in the intervention group was not significant in any of the post-intervention episodes compared to the control group (p> 0.05).
Conclusion: Based on our findings, the implementation of an assertiveness training program leads to improving the assertiveness and self-esteem.
Keywords: assertiveness, self-concept, nurse, Communicating assertively, self-confidence

کلیدواژه‌ها [English]

 • assertiveness: self
 • concept
 • nurse
 • Communicating assertively
 • self
 • confidence
 1. Parray WM, Kumar S. Impact of assertiveness training on the level of assertiveness, self-esteem, stress, psychological well-being and academic achievement of adolescents. Indian Journal of Health and Wellbeing. 2017;8(12):1476-80.
 2. Ibrahim SAEA. Factors affecting assertiveness among student nurses. Nurse education today. 2011;31(4):356-60.
 3. Maheshwari S, Gill KK. Relationship of assertiveness and self-esteem among nurses. International Journal of Health Sciences and Research. 2015;5(6):440-9.
 4. Ayhan D, Seki Öz H. Effect of assertiveness training on the nursing students' assertiveness and self-esteem levels: Application of hybrid education in COVID-19 pandemic. Nursing Forum. 2021;n/a(n/a).
 5. Karimi S, Mahmoodi M, Hashemi L. Effectiveness of assertiveness group training on reducing anxiety, aggression and burnout. 2014.
 6. Ahmadi H, Daramadi PS, Asadi-Samani M, Sani MRM. Effectiveness of group training of assertiveness on social anxiety among deaf and hard of hearing adolescents. The international tinnitus journal. 2017;21(1):14-20.
 7. Larsen KL, Jordan SS. Assertiveness training. Encyclopedia of Personality and Individual Differences. 2017;18 (3): 1-4.
 8. Hadavi M, Abdorrazagh Nejad M. Assertive Behaviors Among Nursing Staff in a Local Hospital in Iran. Modern Care Journal. 2018;15(2): e80765.
 9. Omura M, Levett‐Jones T, Stone TE. Evaluating the impact of an assertiveness communication training programme for Japanese nursing students: A quasi‐experimental study. Nursing open. 2019;6(2):463-72.
 10. Omura M, Maguire J, Levett-Jones T, Stone TE. The effectiveness of assertiveness communication training programs for healthcare professionals and students: A systematic review. International journal of nursing studies. 2017; 76:120-8.
 11. taghavi larijani t, rezayat f, seydfatemi n, mehran a. The effect of the assertiveness training program on nursing students’ assertiveness skills. 2 Journal of Nursing Education. 2013;1(2):42-52.
 12. Yoshinaga N, Nakamura Y, Tanoue H, MacLiam F, Aoishi K, Shiraishi Y. Is modified brief assertiveness training for nurses effective? A single‐group study with long‐term follow‐ Journal of nursing management. 2018;26(1):59-65.
 13. The Effect of the Assertiveness Skill Training on the Surface of Nurse’s Aassertiveness in Workplace. Journal of sabzevar university of medical sciences. 2016;23(4):644-51.
 14. Borimnejad L, Mardani Hmouleh M, Seyed Fatemi N, Mostaghaci M. Relationship between assertiveness and reporting of job errors among nurses. Occupational Medicine Quarterly Journal. 2013;5(2):60-5.
 15. Mahmoud AS, Al Kalaldeh MT, Abed El-Rahman M. The Effect of Assertiveness Training Program on Jordanian Nursing Students’ Assertiveness and Self-Esteem. International Journal of Nurse Practitioner Educators. 2013;2(1):67-82.
 16. Eslami AA, Rabiei L, Afzali SM, Hamidizadeh S, Masoudi R. The Effectiveness of Assertiveness Training on the Levels of Stress, Anxiety, and Depression of High School Students. Iran Red Crescent Med J. 2016;18(1):e21096-e