نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

زمینه و هدف: عملکرد خانواده از مهمترین شاخص ها برای تضمین کیفیت زندگی و سلامت روان اعضای خانواده می باشد و توانایی مقابله خانواده را با استرس ها و تعارضات نشان می‌دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآیی آموزش مبتنی بر طرحواره درمانی در زنان متاهل بر عملکرد خانواده انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری مراجعین زن متاهل مرکز مشاوره منطقه 5 تهران بودند. حجم نمونه با نرم افزار G*power 30 نفر محاسبه شد. داوطلبین به شیوه در دسترس، با در نظر گرفتن معیارهای ورود و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. عملکرد خانواده دو گروه با ابزار سنحش خانواده مک مستر (1960)، سنجیده شد. گروه آزمایش 13 جلسه آموزش مبتنی بر طرحواره، دریافت کردند. شرکت کنندگان پس از آموزش و یک ماه بعد مجددا پرسشنامه را تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 24-spss ، تحلیل کوواریانس چند متغیری و سطح معناداری برابر با 0/05 استفاده شد.
یافته ها: نتایج کوواریانس چند متغیری نشان داد که عملکرد خانواده در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه پس از جلسات آموزشی تفاوت معناداری داشت (0/05>p).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده بهبود قابل توجه آزمودنی ها در عملکرد کلی خانواده در مقایسه با ابتدای مطالعه بود. بر این اساس آموزش مبتنی بر طرحواره درمانی بر بهبود عملکرد خانواده تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Education Based on Schema Therapy on Family Performance in Married Women Clients at Tehran District Family Counseling Center

نویسندگان [English]

 • razieh ashoori 1
 • shahnaz Nouhi 2
 • hakimeh Aghae 2

1 Ph.D. Student of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

Background: Family performance is one of the most important indices warranting the family life quality and psychological health and shows family’s coping skill against distresses, conflicts and problems. So the present research seeks to study the efficacy of an education based on schema therapy in married women.
Materials & Methods: the present research was quasi experimental study with pre- and post- tests and control group. Statistical society was Tehran 5th district family counseling center married women’s clients. Sample size was estimated 30 persons with G*power software. Volunteers through available sampling after considering inclusion criteria were randomly assigned into two experimental and control groups. Family performance in both groups assisted by Mc Master Family assessment device (FAD) (1960). The experimental group received 13 educational sessions based on schema therapy. After the training and one month later, the participants completed again the questionnaire. The data was analyzed by means of spss software version 24 and MANCOVA at a significant level of 0.05.
Results: analysis by MANCOVA showed family performance in experimental group after education were significantly different compaired to control group (p<0.05).
Conclusion: the results of this research showed significant improvement in family performance in experimental group compaired to beginning of the survey. So education based on schema therapy was effective on family performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family performance
 • Married women
 • Schema therapy
 1. Amiri E, Jomehri F, Bagheri F. The Effectiveness of Family Therapy in Hope Therapy Method on Reducing Marital Conflict and Couple Marital Disturbance. Iranian journal of educational Sociology. 2017; 1(6): 28-36. (Persian)
 2. Arianfar N. Structural Equation Modeling of the predicting marital conflict on the basis of initial maladaptive schemas of the cuts and rejection areas and the mediatory variable of the lovemaking styles. Journal of culture counceling.2017; 8(29): 107-134. (Persian)
 3. Kadivar P, Eslami A, Farahani MN. The relationship of family performance with stress coping styles, and gender differences introspective university students. Journal of Psychology and Education. 2003; 34 (2):97-123. (Persian)
 4. Naghdi S, Pouyamanesh G, Gafari A. The effect of group schema therapy in decrease marital conflict and Increase family efficiency. Technical Journal of Engineering and Applied Science (TJEAS) Journal. 2013; 3(17): 2048-2053. (Persian)
 5. Hasani M. The relationship between family functioning and children's self-regulation. Journal of Family 2012; 8(3): 305-317. (Persian)
 6. Refahi j, Ghaderi Z, Bahmani M. The effectiveness of schema -based couple therapy education on improving couple performance. Journal of Psychological Models and Methods. 2011; 1(2): 45-93. (Persian)
 7. Simeone - DiFrancesco C, Roediger E, Stevens BA. Schema therapy with couples: A practitioner's guide to healing relationships. John Wiley & Sons; 2015
 8. Papalia D.E. Gross D, Feldman R.D. Child development: A topical approach and making. New York: McGraw Hill; 2003.
 9. Seligman M. E. P. Schulman P, Tryon A. Group prevention of depression and anxiety symptom. Behavioral Research & Therapy. 2007; 45(6): 1111-1126.
 10. Young J. E., Klosko J. S., Weishaar M. E. Schema Therapy: A practitioners Hamid pour H, Andooz Z. (persian translator). sixth. Edition.Tehran: Arjmand; 2015
 11. Kabiri, M. The effectiveness of schema therapy on moderating early maladaptive schemas and reducing students' anxiety sensitivity. Journal of Instruction & Evaluation. 2013; 6(24): 79-91. (Persian)
 12. Yoosefi R, Abedin A, FatehAbadi J, Teregare A. Comparison of the Effectiveness of Schema-Focused and Life Style-Focused Group Training on Cognitive Insight Enhancement in Couples with Marital Dissatisfaction. Journal of Family Counseling & Psychotherapy. 2011; 1(2):139-160. (Persian)
 13. Yoosefi R, Abedin A, FatehAbadi J, Teregare A. The Effectiveness of Training Intervention based on Schemas Model on Marital Satisfaction Enhancement. Journal of clinical psychology. 2010; 2 (3): 25-37. (Persian)
 14. seyedasiaban S, manshaei Gh, Askari P. Comparison of the effectiveness of schema therapy and mindfulness on cognitive regulation of emotion adaptive strategies in psychoactive drug users Knowledg & Research in Applied Psychology. 2017; 18(2):1-10. (Persian)
 15. Mohammadkhani S, Kebritchi A. The Role of Marital Burnout and Early Maladaptive Schemas in Marital Satisfaction between Young Couples. International Journal of Medical Research & Health Sciences. 2016; 5(12): 239-246.
 16. Taghiyar Z, Pahlevanzadeh F. The impact of the schema therapy 0n the marital frustration of married women. Woman & study of family. 2017; 9(34): 49-64. (Persian)
 17. Khatamsaz B, Forouzandeh E, Ghaderi D. Effectiveness of schema therapy on marital satisfaction and marital relationship quality in married women. International Journal of Educational and Psychological Researches. 2017; 3(1): 11-16. (Persian)
 18. Hatamii M, Fadayi M. Effectiveness of Schema Therapy in Intimacy, Marital Conflict and Early Maladaptive Schemas of Women Suing for Divorce. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2015; 3 (3): 285-290.
 19. Khajouei Nia M, Ghiasi M, Izadi S, Sarami Forooshani G.H. Study Early Maladaptive Schemas as Predictors of Marial Dissatisfaction in India & Iran Role of conditional schemas as a mediator and moderator. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 2015; 5(11): 590-597.
 20. Priemer M, Talbot F, French D.J. Impact of selfhelp schema therapy on psychological distress and early maladaptive schemas: A randomized controlled trial. Behavior change.2015; 32(1): 59-73.
 21. Young J. E., Klosko J. S. Reinventing your life. Hamid pour H, PirMoradi E, GoliZadeh N. (persian translator). sixth. Edition.Tehran: Arjmand; 2011