نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. مربی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 2. مربی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 3. مربی، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 4. مربی، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

5 استادیار، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: استفاده از روش های نوین ارزشیابی بالینی یکی از سیاست های مهم موسسات آموزشی است. لاگ‌بوک بعنوان یکی از موثرترین شیوه های نوین در ارزشیابی فعالیت‌های بالینی محسوب می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی در جهت بهبود کیفیت ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در کارآموزی های در عرصه انجام گردید.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه ترکیبی است. در مرحله کیفی تدوین لاگ‌بوک‌های کارآموزی در عرصه با تکنیک دلفی و با روش مبتنی بر هدف انجام و سپس نسخه الکترونیک به صورت نسخه تحت‌وب و اپلیکیشن اندروید طراحی شد .در مرحله کمی ارزشیابی بالینی بر روی 30 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی سبزوار اجرا شد. در انتهای ترم، فرم رضایتمندی توسط دانشجویان تکمیل و با آزمون‌های آماری توصیفی، تحلیل شد.

نتایج: مشارکت کنندگان مطالعه حاضر شامل دانشجویان ترم 7 اتاق عمل (18 نفر) و ترم 8 هوشبری (12 نفر) بودند. میانگین سنی نمونه های پژوهش بین 21 تا 22 سال بود. نتایج نشان داد که رضایت دانشجویان اتاق عمل و هوشبری از ارزشیابی کارآموزی بالینی از طریق لاگ بوک الکترونیک در کلیه آیتم ها بسیار خوب و خوب می باشد.

نتیجه گیری: استفاده از لاگ بوک الکترونیک باعث ارتقاء ارزیابی عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالینی شده و همچنین باعث ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت افزایش صلاحیت بالینی در انجام پروسیجر و نقش های خود در اتاق عمل در محیط های کارآموزی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design, implementation and evaluation of web-based electronic logbooks for anesthetic and operating room students in clinical setting

نویسندگان [English]

 • arezoo davarinia 1
 • fatemeh borzoee 2
 • Zohreh Mohammadzadeh Tabrizi 3
 • Roya Akbarzadeh 4
 • Hamideh Yazdimoghaddam 5

1 MSc, Department of Anesthesiology / Student Research Committee, Faculty of Paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar. Iran

2 MSc, Department of Operating Room / Student Research Committee, Faculty of Paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar. Iran

3 MSc, Department of Anesthesiology / Non-communicable disease research center, Faculty of Paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar. Iran

4 MSc, Department of Anesthesiology / Non-communicable disease research center, Faculty of Paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar. Iran

5 Assistant Professor, Iranian Research Center on Healthy Aging, Operating Room Department, Faculty of Paramedices, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Background & Objective: Using novel methods of clinical evaluation is an important policy of educational institutions. Logbooks are among the most effective, novel techniques of clinical activity evaluation. The present study aimed to design, implement, and evaluate an electronic logbook to enhance the quality of evaluating operating room and anesthesiology field apprentices.

Materials and Methods: This was a combined research. In the qualitative stage, field apprenticeship logbooks were developed using the Delphi method in a purpose-based manner. Following that, the web-based electronic version was designed for Android. In the quantitative stage, clinical evaluation was performed on 30 BSc students of operating room and anesthesiology at Sabzevar School of Paramedical Sciences, Iran. At the end of the semester, a satisfaction scale was completed by the students and analyzed using descriptive statistics.

Results: In total, operating room students of the seventh semester (n=18) and anesthesiology students of the eighth semester (n=12) were enrolled in the study. The mean age of the participants was 21-22 years. The operating room and anesthesiology students had favorable and excellent satisfaction with all the items of the clinical apprenticeship evaluation using the electronic logbook.

Conclusion: According to the results, using an electronic logbook by clinical professors could enhance the performance of students and motivate students to increase their clinical competence in conducting various procedures in the operating room during the apprenticeship period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Logbook
 • Electronic content
 • Clinical skills
 • Education
 • Evaluation
 • Satisfaction
 1. Ravanipour MA, A; Hashemi, M. Investigating the impact of a blog designed to facilitate the training of undergraduate students in environmental health engineering. Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Yazd. 2014; 9(13):
 2. Mahmoodi FH, S; Mahmoodi, Z; Naji, M; Ghorsand, M. Study of Environmental Health Engineering Students' Viewpoints of Bushehr University of Medical Sciences use logbook In Training Assessment.  Fourteenth National Conference on Medical Education
 3. Yazdimoghaddam H. Explaining the Performance of Operating Room Technicians: A Qualitative Study. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016; 26(136):121-34.
 4. Jaffary NG, M; Dorosti, A. According to the residents of Log book, the effect of educational evaluation.  Fourteenth National Conference on Medical Education
 5. Lotfi MZ, V; Abdillahzadeh, F; Rasooli, E; Jabarzadeh, F. Effect of Log Book Application on Nursing Students' Learning in Women. Tabriz Nursing Midwifery Journal. 2011; 19:33-8.  
 6. Najafi F, Kermansaravi F, Mirmortazavi M, Gheisaranpour HA. The Efficacy of logbook in clinical wards from the viewpoints of nursing faculty members and students. Research in Medical Education. 2017; 9(3):64-55.
 7. Azizi M, Barati H, Khamse F, Barati M. The effect of log book design and implementation on students’ satisfaction and performance during a nursing internship course in a military psychiatric hospital, Ebnesina. IRIAF Health Administration. 2016; 18(2):55-60.
 8. Shahbazian B, Montazeri A, Abbasi A. The Impact of Educational Software Designed on Operating Room Students' Learning of Practical Skills. Research in Medical Education. 2016; 7(4):13-9.
 9. Kazemi Ghareche M, Amin Khandaghi M, Jafari Sani H. The Evaluation of Quality of E-Content Development Stages in Curriculum of Mashhad University of Medical Sciences. Educational Measurement and Evaluation Studies. 2013; 3(3):71-99.
 10. Ashk Torab T, Pirooz F. The Effect of Using a Log Book on Nursing Students’ Clinical Competence in Intensive Care Unit. Journal of Educational Studies. 2020; 15:1-9.
 11. Powell C. The Delphi technique: myths and realities. Journal of advanced nursing. 2003; 41(4):376-82.
 12. Mahdavi A; Ebrahimi K; Mehrtak M; Armun A. The role of electronic logbooks in implementing accountability in medical education. Accounability in medical education. 2017.
 13. Ghelmani S Y. Dynamic assessment fulfillment via e-Logbook for the medical residents. jmed. 2019; 14 (2):148-149
 14. Sharifi R, Bayat M, Kordi S, Heidari A, Hasheminasab S. Designing a web log book _HIS system for the school of dentistry, Tehran university of medical sciences. jdm. 2021; 34:1-10.