نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 دانشجوی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

3 کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی پارهای از عوامل جمعیت‌شناسی و رفتاری مرتبط با رعایت اصول بهداشتی مرتبط با کرونا و بررسی دانش، نگرش و عملکرد ساکنین شهر سبزوار از اصول مراقبتی کووید 19 می باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی به‌صورت مقطعی بود. نمونه مورد مطالعه 1007 نفر از مردم شهر سبزوار بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد که شامل عوامل دموگرافیک، بررسی نگرش، ارزیابی دانش و رعایت رفتار پیشگیرانه بود استفاده شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 20، با آزمون‌های آمار توصیفی و تحلیلی من‌-ویتنی، کروسکال والیس و اسپیرمن انجام شد.

یافته‌ها: با توحه به میانگین نمرات به دست آمده بین وضعیت تاهل و نگرش و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد (05/0p<). رابطه‌ای بین جنسیت و دانش و نگرش رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین جنسیت و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد (05/0p<) که زنان نسبت به مردان عملکرد بهتری داشتند. بین گروه‌های سنی و دانش و نگرش رابطه معنی داری وجود دارد (05/0p<). بین درآمد و نگرش و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد (05/0p<). افراد خانه‌دار هم دانش بیشتر و هم عملکرد بهتری نسبت به سایر گروه‌های شغلی داشته‌‌اند.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه، اغلب مردم در خصوص اصول مراقبت‌های بهداشتی و روش‌های انتقال بیماری داری دانش و نگرش کافی می‌باشند. به نظرمی‌رسد با توجه و همه‌گیری بیماری کرونا تنها راه حل کنترل آن واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating of Knowledge, Attitude and Practice of Sabzevar Families in Relation to the Prevention of Covid 19 and the Factors Affecting it in 1400

نویسندگان [English]

 • Arezo Niknejad jalali 1
 • SOMAYE SETOUDEH 1
 • Mobina Rahimi 2
 • Malek Solimaney mohammadi 3

1 Nursing Department Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

2 Nursing student, School of Nursing, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

3 Nursing Department Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate some of the demographic and behavioral factors related to the observance of health principles related to Covid 19 and to study the knowledge, attitude and practice of Sabzevar residents of the principles of care of Covid 19.

METHODOLOGY: This study was descriptive-analytical and cross-sectional study. The study sample was 1007 people of Sabzevar who were selected by random sampling method. In this study, a standard questionnaire was used which included demographic factors, attitude survey, knowledge assessment and observance of preventive behavior. The data analysis was performed using SPSS.20, the data with Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Spearman descriptive and analytical statistics tests.

Results: Considering the mean scores obtained, there is a significant relationship between marital status and attitude and performance (p <0.05). There is no significant relationship between gender and knowledge and attitude, but there is a significant relationship between gender and performance (p <0.05) that women performed better than men. There is a significant relationship between age groups and knowledge and attitude (p <0.05). There is a significant relationship between income and attitude and performance (p<0.05). Housewives have both more knowledge and better performance than other occupations.

Conclusion: According to the results of the study, most people have sufficient knowledge and attitude about the principles of health care and methods of disease transmission. It seems that due to the prevalence and prevalence of coronary heart disease, the only solution to control it is vaccination and observing hygienic principles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Protocols
 • Covid 19
 • Attitude
 • Knowledge
 • Practice
 1. Singhal T. A review of coronavirus disease-2019 (COVID-19). The indian journal of pediatrics. 2020;87(4):281-6.
 2. Wax RS, Christian MD. Practical recommendations for critical care and anesthesiology teams caring for novel coronavirus (2019-nCoV) patients. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie. 2020;67(5):568-76.
 3. Zhou P, Yang X-L, Wang X-G, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. nature. 2020;579(7798):270-3.
 4. Cascella M, Rajnik M, Aleem A, Dulebohn S, Di Napoli R. Features, evaluation, and treatment of coronavirus (COVID-19). StatPearls. 2021.
 5. Chen M, Tu C, Tan C, Zheng X, Wang X, Wu J, et al. Key to successful treatment of COVID-19: accurate identification of severe risks and early intervention of disease progression. MedRxiv. 2020.
 6. Coulthard P. Dentistry and coronavirus (COVID-19)-moral decision-making. British Dental Journal. 2020;228(7):503-5.
 7. Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. New England journal of medicine. 2020;382(16):1564-7.
 8. Kharamin S, Shakibkhah S, Rafiei M, Mohammad Hosseinpour H. Evaluation of Adherence to Quarantine, Health Related Protocols and Some Associated Factors in Covid 19 Pandemic. Armaghane danesh. 2021;25(0):903-20.
 9. Nasirzadeh M, Aligol M. Assessmentof Knowledge, Attitude, and Factors Associated with the Preventive Behaviors of Covid-19 in Qom, Iran, in 2020. Qom Univ Med Sci J. 2020;14(7):50-7.
 10. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of autoimmunity. 2020;109:102433.
 11. Rezaeipandari H, Mirkhalili SM, Sharifabad MAM, Ayatollahi J, Fallahzadeh H. Study of H1N1 Influenza Preventive Behaviors Predictors Based on Health Belief Model in Jiroft People. Qom Univ Med Sci J. 2018;12(3):76-86.
 12. Webster RK, Brooks SK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Rubin GJ. How to improve adherence with quarantine: rapid review of the evidence. Public Health. 2020;182:163-9.
 13. Ramezani A, Amirpour M. Nutritional Care in the Prevention and Treatment of Coronavirus Disease 2019: A Simple Overview. Journal of health research in community. 2020;6(1):74-82. 14.
 14. Caccialanza R, Laviano A, Lobascio F, Montagna E, Bruno R, Ludovisi S, et al. Early nutritional supplementation in non-critically ill patients hospitalized for the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19): Rationale and feasibility of a shared pragmatic protocol. Nutrition. 2020;74:110835.
 15. Irani M. Review on the symptoms, transmission, therapeutics options and control the spread of the disease of COVID-19. Alborz University Medical Journal. 2020;9(2):171-80.
 16. Ghotbi B, Navkhasi S, Ghobadi S, Shahsavari Z, Kahrizi N. A Review of the Novel Corona Virus Disease (2019-nCoV). Health Research Journal. 2020;5(3):180-7.
 17. Pollak Y, Dayan H, Shoham R, Berger I. Predictors of adherence to public health instructions during the COVID-19 pandemic. 2020.
 18. Shams Ghahfarokhi M, Shams Ghahfarokhi F. Knowledge, attitude and practice towards the COVID-19 among the citizens of Isfahan. EBNESINA. 2021;23(1):55-64.
 19. Zhong B-L, Luo W, Li H-M, Zhang Q-Q, Liu X-G, Li W-T, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. International journal of biological sciences. 2020;16(10):1745.
 20. Hayat K, Rosenthal M, Xu S, Arshed M, Li P, Zhai P, et al. View of Pakistani residents toward coronavirus disease (COVID-19) during a rapid outbreak: a rapid online survey. International journal of environmental research and public health. 2020;17(10):3347