نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

2 گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران

4 گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

هدف: از آنجایی که مشارکت در فعالیتهای فراغتی، سلامت جسمی و روانی سالمندان را بهبود می‌بخشد، در این مطالعه به تبیین و تحلیل الگوهای فراغتی سالمندان جهت آشکارسازی مشکلات، نیازها و موانع فراغتی برای سیاستگذاران پرداخته شده است.

روش بررسی: مطالعه ی حاضر، مطالعه ی کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی بوده که در آن بر اساس نمونه گیری هدفمند، 21 سالمند بالای 60 سال با حداکثر تنوع انتخاب شده و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته تا اشباع داده ها در سال 1397صورت گرفت. از چهار معیار مقبولیت ، قابلیت اطمینان، قابلیت انتقال و قابلیت تأیید پیشنهادی گوبا و لینکن جهت ارزیابی صحت داده‌ها استفاده شد.

یافته ها: سه مضمون اصلی شکل گرفته از مطالعه عبارت بودند از: فعالیت های اوقات فراغت، موانع مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت و عوامل موثر بر اوقات فراغت. هشت طبقه اصلی "تفریح"، "ورزش"، "تعاملات اجتماعی"، "استراحت"، "فعالیت هنری"، "فعالیت فرهنگی"، "رسانه"، "پرداختن به فرائض دینی"از آنالیز داده‌ها استخراج شد رایج ترین فعالیتهای اوقات فراغت در سالمندان تماشای تلویزیون، پیاده‌روی، رفتن به پارک و رفتن به مساجد بود. همچنین، مهمترین موانع مشارکت در فعالیتهای فراغتی مشکلات اقتصادی، ناتوانی جسمی و عدم دسترسی به تسهیلات فراغتی بود.

نتیجه گیری: با توجه به رایج‌ترین فعالیتهای فراغتی در سالمندان و موانع مشارکت در فعالیتهای فراغتی، میتوان با تدارک برنامه‌های تفریحی، ورزشی، آموزشی و مذهبی از جمله پیاده روی و توجه به غنی سازی برنامه های تلویزیون، از سوی نهادها و سازمانهای مسئول و در دسترس قرار دادن این تدارکات، زمینه ی رفاه و سلامت سالمندان را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determination and Analysis of Leisure Time Patterns in the Elderly: Qualitative Content Analysis

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Mahboubeh Hosseini Zare 1
  • Abolghasem Pourreza 2
  • Parvaneh Esfahani 3
  • Kianoush Abdi 4

1 Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences,Tehran , Iran

2 Department of Health Management and Economics School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IRAN

3 Assistant Professor of Health care Services Management, School of Public Health. Zabol University of Medical Sciences, Zabol, IRAN

4 Associate Professor, Department of rehabilitation management,University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract:

Objective: Since participation in leisure activities improves the physical and mental health of the elderly, in this study, the leisure patterns of the elderly are explained and analyzed to reveal the problems, needs and barriers of leisure for policy makers.

Materials & Methods: This qualitative study was conducted by using conventional content analysis. 21 elderly people over 60 years old were selected based on purposive sampling with maximum diversity and data were collected through semi-structured interviews and continued till data saturation was occurred in 2019.

In order to evaluate the accuracy of the data, four criteria of acceptability, reliability, transmission capability and the capability of the proposed approval of Goba and Lincoln were used.

Results: three main themes of the study were included of leisure activities, barriers to participation in leisure activities and factors affecting leisure. The eight main categories of "recreation", "sport", "social interaction", "rest", "artistic activity", "cultural activity", "media" and "religious beliefs" were extracted from the data analysis. The most common leisure activities for the elderly were watching television, hiking, going to parks and mosques. The most important barriers to non-participation in leisure activities were economic problems, disability and lack of access.

Conclusion: Due to the most common leisure activities in the elderly and barriers to non-participation in leisure activities, the provision of recreational, educational and religious programs by responsible institutions and organizations and their availability can provide welfare and health of the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure time
  • Aged
  • Qualitative study
[1]. Ghazitabatabaei M, Maskoob M, and Mehri N, Estimating the Economic Value of Elderly s Unpaid Work At Home and It is Contribution to GDP of Iran, JPAI, 2014; 8 (16): 79–96.
[2]. Aburto  J, Villavicencio F, Basellini U, Kjærgaard S, Vaupel J. W, Dynamics of life expectancy and life span equality, Proc Natl Acad Sci U S A. 2020; 117(10) :5250–5259.
[3]. Mohammadi S, Yazdani Charati J, Mousavinasab N. Factors Affecting Iran’s Population Aging, 2016. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017;27(155): 71-78.‏
[4]. Statistical Center of Iran. 2020 [Cited 2020 May 20].Available from: https://www.amar.org.ir/english.
[5]. Mirzaie M, Darabi S. Population Aging in Iran and Rising Health Care Costs. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2017; 12 (2) :156-169
[6]. Mirzaie M, Darabi S, Population Aging in Iran and Rising Health Care Costs, Iranian Journal of Ageing, 2017; 12(2) 156–169.
[7]. Alipour V. An analysis of the end of life medical expenditures with TTD approach: two part model and heckman sample selection(Persian). PhD thesis. Tehran: Tehran University of Medical Sciences;2016.
[8].  Mansouri, T., Armoon, B., Khoshgoftar, M., & Harooni, J. The healthstatus of the older people in Nain. Pajouhan Scientific Journal,2017; 16(1):19-26.‏
[9]. Howard, J. N., Walsh, E. G., & Jones, J. M. Integrated Care’s Demandson the Aging Network: A Double-Edged Sword. Public Policy & Aging Report,2019, 29(2), 67-72.‏
 [10]. Monma T, Takeda F, Noguchi H, Takahashi H, Tamiya N, The Impact of Leisure and Social Activities on Activities of Daily Living of Middle-Aged Adults: Evidence from a National Longitudinal Survey in Japan, PLoS One, 2016; 11(10) e0165106.
[12]. Karimian, J., Hosseini, T. A., Shekarchizadeh, P., & Nafchi, S. M. M. The relationship between social capital and the way of spending leisure time, based on physical activities. Journal of education and health promotion,2015, 4.‏
[13]. Mana, J., & Bezdicek, O. Cognition in successful aging: Systematic review and future directions. Clinical Gerontologist,2020, 1-9.
[14]. Falck, R. S., McDonald, S. M., Beets, M. W., Brazendale, K., & Liu-Ambrose, T. Measurement of physical activity in older adult interventions: a systematic review. British journal of sports medicine, 2016, 50(8), 464-470. ‏
[15]. Moran M, Van Cauwenberg J, Hercky-Linnewiel R, Cerin E, Deforche B, Plaut P, Understanding the relationships between the physical environment and physical activity in older adults: a systematic review of qualitative studies, Int J Behav Nutr Phys Act, 2014; 11(0)79.
[16]. Henning G, Stenling A, Bielak AA, Bjälkebring P, Gow AJ, Kivi M, Muniz-Terrera G, Johansson B, Lindwall M. Towards an active and happy retirement? Changes in leisure activity and depressive symptoms during the retirement transition. Aging & mental health. 2021;25(4):621-31.
 [17]. Shaikh, A. A., & Dandekar, S. P. Perceived Benefits and Barriers to Exercise among Physically Active and Non-Active Elderly People. Disability, CBR & Inclusive Development, 2019; 30(2), 73-83.‏
[18]. Borhaninejad V, Rashedi V, Tabe R, Delbari A, Ghasemzadeh H, Relationship between fear of falling and physical activity in older adults, medical journal of mashhad university of medical sciences, 2015 Jan.; 58(8)446–452.
[19].  Lin Y, Chen Y, Tseng Y, Tsai S, Tseng Y, Physical activity and successful aging among middle-aged and older adults: a systematic review and meta-analysis of cohort studies, Aging, 2020; 12(9)7704–7716.
[20]. Yarmohammadi S, Saadati HM, Ghaffari M, Ramezankhani A. A systematic review of barriers and motivators to physical activity in elderly adults in Iran and worldwide. Epidemiology and health. 2019;41.
[21]. Dahlberg, H., & Dahlberg, K. The question of meaning—A momentous issue for qualitative research. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2019; 14(1): 1598723.‏
[22]. Forero, R., Nahidi, S., De Costa, J., Mohsin, M., Fitzgerald, G., Gibson, N., & Aboagye-Sarfo, P.Application of four-dimension criteria to assess rigour of qualitative research in emergency medicine. BMC health services research, 2018; 18(1): 120. ‏
[23]. Gatti, A. L., Witter, C., Gil, C. A., & Vitorino, S. D. S. Psychologically focused group intervention with the elderly: A qualitative research. Psicologia: Ciência e Profissão, 2015; 35(1): 20-39.‏
[24]. Ramatlakapela, M., & Basima, M. Older People's Functional Capacity and Lifestyle Patterns. Asian Journal of Health, 2015; 5: 147-165.‏
[25]. Knecht-Sabres, L. J., Del Rosario, E. P., Erb, A. K., Rozko, M., & Guzman, R. Are the Leisure and Social Needs of Older Adults Residing in Assisted Living Facilities Being Met? Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 2020; 38(2): 107-128.‏
[26]. Cheung M. C, Ting W, Chan L.Y, Ho K. S, Chan W. M, leisure-participation and health related quality of life of community dwelling elders in Hong Kong, Asian J. Gerontol Geriatr, 2020; 4(2):15-23. 
[27]. Punyakaew, A., Lersilp, S., & Putthinoi, S. Active ageing level and time use of elderly persons in a Thai suburban community. Occupational therapy international, 2019.1-8.‏
[28]. Pillay, J. D., Van der Ploeg, H. P., Kolbe-Alexander, T. L., Proper, K. I., Van Stralen, M., Tomaz, S. A., ... & Lambert, E. V. The association between daily steps and health, and the mediating role of body composition: a pedometer-based, cross-sectional study in an employed South African population. BMC public health, 2015; 15(1): 174.‏
[29]. Santos, R. D. S., & Galdino, G. Endogenous systems involved in exercise-induced analgesia.2018, JPP, 1(01).‏
[30]. Lavie, C. J., Ozemek, C., Carbone, S., Katzmarzyk, P. T., & Blair, S. N. Sedentary behavior, exercise, and cardiovascular health. Circulation research, 2019; 124(5): 799-815.‏
[31]. Mohammadi M, Etemadizadeh H. Elderly Sports, Challenges and Solutions: Case Study: Western Provinces of Iran. Rev. Eur. Stud. 2016; 8:37.
[32]. Tanjani, P. T., Motlagh, M. E., Nazar, M. M., & Najafi, F. The health status of the elderly population of Iran in 2012. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2015; 60(2): 281-287.‏
[33]. Lee, Y., Chi, I., & A. Palinkas, L. Widowhood, leisure activity engagement, and cognitive function among older adults. Aging & Mental Health, 2019; 23(6): 771-780.‏
[34]. Lee H. Y, Yu Ch, Wu Ch, Pan W, The Effect of Leisure Activity Diversity and Exercise Time on the Prevention of Depression in the Middle-Aged and Elderly Residents of Taiwan, Int. J. Environ. Res. Public Health, 2018; 15(4):654.
[35]. Mansouri T, et al., Factors and Barriers Affecting the Social Participation of Older People, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2018; 9(4):66-73.
[36]. Wampler, B. Activating democracy in Brazil: Popular participation, social justice, and interlocking institutions. 2015, University of Notre Dame Press.‏
[37]. Hosseingholizadeh, N., Sadeghi, R., Ardebili, H. E., Foroushani, A. R., & Taghdisi, M. H. The Correlation of Self-efficacy and Social Support with Social Participation: A Cross Sectional Study among the Elderly. Journal of Medicine and Life, 2019;12(3): 239.