نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 استادیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،دانشکده روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار علوم تشریح، گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه اینکه تاثیر درمان‌های دارویی و آموزشی-توانبخشی رایج، بر روی مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم کافی نیستند؛ درمان‌های جدید بر حمایت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی مادران این کودکان جهت کاهش مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان‌شان پیشنهاد شده اند. از این رو در این مطالعه، تأثیر آموزش حمایت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی مادران را بر مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان‌ اتیسم‌شان مورد بررسی قرار گرفته شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 30 مادر دارای کودکان 10-8 ساله مبتلا به اختلال طیف اتیسم بطور تصادفی به 2 گروه 15 نفری، آزمایش و کنترل تقسیم کردیم. هر 2 گروه‌ با مقیاس تجدیدنظر شده رفتارهای تکراری بودفیش قبل از مداخله، ،پس از 8 جلسه مداخله حمایت رفتاری بر گروه‌ آزمایش و همچنین یک ماه پس از پیگیری بررسی شدند.

یافته‌ها:. میانگین نمرات رفتارهای کلیشه‌ای، خود آزاری، یکنواخت، وسواسی، آیینی و محدود کودکان مبتلا به اتیسم قبل از آموزش مشابه بود، درحالیکه در اتمام آموزش و 1 ماه پس از پیگیری، در گروه آزمایش بطور معناداری نسبت به گروه کنترل پایین‌تر بود؛ بطوریکه میانگین نمرات رفتارهای فوق الذکر در کودکان اتیستیک در گروه کنترل در طول زمان تغییر معناداری نداشته اما در گروه مداخله در طول زمان کاهش معناداری داشته است(P<0.001).

نتیجه‌گیری: آموزش حمایت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی به مادران در کاهش مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان‌ با اختلال اتیسم مؤثر بوده و بنابراین پیشنهاد می شود در پروتکل درمانی این کودکان گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness–based positive behavior support (MBPBS) for Mothers on the behavioral problems of children with autism

نویسندگان [English]

 • Saeed Reza Amirian 1
 • Mojtaba Amirimajd 2
 • Mansure Shahriari Ahmadi 3
 • leila elyasi 4

1 PhD Student in Psychology and Education Exceptional Children, Center Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran

3 Assistant Professor in Psychology and Education Exceptional Children, Faculty of Psychology, Center Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Anatomy, Neuroscience Research center, Department of Anatomy School of Medicine.Golestan medical university, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Background and objectives: Considering the insufficient efficacy of the medical and educational rehabilitation treatments on behavioral problems of children with Autism Spectrum Disorder (ASD), novel treatments based on Mindfulness–Based Positive Behavior support (MBPBS) therapy on mothers of these children are suggested for reducing the behavioral problems of their children. Thus, in the present study, the effect of MBPBS on mindfulness of mothers of children with ASD and the behavioral problems of children were investigated.

Methods: In this study, we randomly divided 30 mothers of 8-10 year-old children with ASD into two groups of experiment and control, 15 in each group. Both groups were evaluated using Bodfish Repetitive Behavior Scale–Revised before intervention, after 8 sessions of MBPBS education of the intervention group, and one month after the intervention.

Results: Mean scores of stereotyped, self-harm, monotone, obsessive, ritualistic, and limited behavior were similar at pre-test (P>0.05); while, immediately and one month after intervention, it was significantly lower in the intervention group, compared to the control group; mean scores of the above-mentioned behavior had no significant change by time in children with ASD in the control group, while it had significant decrease in the intervention group by time (P<0.001).

Conclusion: MBPBS education to mothers of ASD children is effective on reducing the behavioral problems of ASD children and is thus suggested to be included in the treatment protocol of these children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism Spectrum Disorder
 • Mindfulness
 • Behavior Rating Scale
 • Cognitive Behavioral Therapy
 1. Lord C, Elsabbagh M, Baird G, Veenstra-Vanderweele J. Autism spectrum disorder. The Lancet. 2018;392:508-20.
 2. Baxter AJ, Brugha T, Erskine HE, Scheurer RW, Vos T, Scott JG. The epidemiology and global burden of autism spectrum disorders. Psychological medicine. 2015;45:601-13.
 3. Masi A, DeMayo MM, Glozier N, Guastella AJ. An overview of autism spectrum disorder, heterogeneity and treatment options. Neuroscience bulletin. 2017;33:183-93.
 4. Battaglia D, McDonald ME. Effects of the Picture Exchange Communication System (PECS) on Maladaptive Behavior in Children with Autism Spectrum Disorders (ASD): A Review of the Literature. Journal of the American Academy of Special Education Professionals. 2015;8:20.
 5. Tercelli I, Ferreira N. A systematic review of mindfulness based interventions for children and young people with ADHD and their parents. Global Psychiatry. 2019.
 6. Ridderinkhof A, de Bruin EI, Blom R, Bögels SM. Mindfulness-based program for children with autism spectrum disorder and their parents: Direct and long-term improvements. Mindfulness. 2018;9:773-91.
 7. Pallathra AA, Cordero L, Wong K, Brodkin ES. Psychosocial interventions targeting social functioning in adults on the autism spectrum: a literature review. Current psychiatry reports. 2019;21:5.
 8. Rayan A, Ahmad M. Effectiveness of mindfulness-based interventions on quality of life and positive reappraisal coping among parents of children with autism spectrum disorder. Research in developmental disabilities. 2016;55:185-96.
 9. Turpyn CC, Chaplin TM. Mindful parenting and parents’ emotion expression: effects on adolescent risk behaviors. Mindfulness. 2016;7:246-54.
 10. Prevedini A, Hirvikoski T, Holmberg Bergman T, Berg B, Miselli G, Pergolizzi F, et al. ACT-based interventions for reducing psychological distress in parents and caregivers of children with autism spectrum disorders: Recommendations for higher education programs. European Journal of Behavior Analysis. 2020;21:133-57.
 11. Dortaj F. The Effectiveness of Mindfulness Training on the Fear of Negative Evaluation and Automatic Thoughtsin Female Students. International Journal of Applied Behavioral Sciences. 2020;7:11-23.
 12. Singh NN, Lancioni GE, Medvedev ON, Hwang Y-S, Myers RE. A component analysis of the mindfulness-based positive behavior support (MBPBS) program for mindful parenting by mothers of children with autism spectrum disorder. Mindfulness. 2020:1-13.
 13. Singh NN. Effects of Mindfulness-Based Positive Behavior Support (MBPBS) training are equally beneficial for mothers and their children with Autism Spectrum Disorder or with intellectual disabilities. Frontiers in psychology. 2019;10:385.
 14. Bodfish JW, Symons FJ, Parker DE, Lewis MH. Varieties of repetitive behavior in autism: Comparisons to mental retardation. Journal of autism and developmental disorders. 2000;30:237-43.
 15. Nevill RE, Rey CN, Javed N, Rooker G, Yoo H, Zarcone J. The Development, Reliability, and Validity of the Social Impact of Repetitive Behavior Scale in Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. 2020;13:127-40.
 16. Khamooshi M, Mirmahdi SR. The effectiveness of sensory integration procedure on reduction of stereotypical behaviors in autistic children. Developmental Psychology (Journal of Iranian PsychologisTS) 2015;11:417-23.
 17. Singh NN, Lancioni GE, Medvedev ON, Myers RE, Chan J, McPherson CL, et al. Comparative effectiveness of caregiver training in mindfulness-based positive behavior support (MBPBS) and positive behavior support (PBS) in a randomized controlled trial. Mindfulness. 2018:1-13.
 18. Pourmohamadreza Tajrishi M, Tarrah Hamed Nezam R, Movallali G. Effect of a Behavioral Support Program on the Social Skills of Male Children With Biomotor Disabilities. Archives of Rehabilitation. 2019;20:98-113.
 19. Singh NN, Lancioni GE, Karazsia BT, Myers RE. Caregiver training in mindfulness-based positive behavior supports (MBPBS): effects on caregivers and adults with intellectual and developmental disabilities. Frontiers in psychology. 2016;7:98.
 20. Schuiringa H, Van Nieuwenhuijzen M, De Castro BO, Lochman JE, Matthys W. Effectiveness of an intervention for children with externalizing behavior and mild to borderline intellectual disabilities: a randomized trial. Cognitive therapy and research. 2017;41:237-51.
 21. Singh NN, Lancioni GE, Karazsia BT, Chan J, Winton AS. Effectiveness of caregiver training in mindfulness-based positive behavior support (MBPBS) vs. training-as-usual (TAU): a randomized controlled trial. Frontiers in psychology. 2016;7:1549.
 22. Van Gordon W, Shonin E, Sumich A, Sundin EC, Griffiths MD. Meditation awareness training (MAT) for psychological well-being in a sub-clinical sample of university students: a controlled pilot study. Mindfulness. 2014;5:381-91.
 23. Parent J, DiMarzio K. Advancing Mindful Parenting Research: an Introduction. Springer; 2021.
 24. Wang Y, Liang Y, Fan L, Lin K, Xie X, Pan J, et al. The indirect path from mindful parenting to emotional problems in adolescents: the role of maternal warmth and adolescents’ mindfulness. Frontiers in psychology. 2018;9:546.
 25. Burgdorf V, Szabó M, Abbott MJ. The effect of mindfulness interventions for parents on parenting stress and youth psychological outcomes: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in psychology. 2019;10:1336.
 26. Leeman-Markowski BA, Schachter SC. Cognitive and behavioral interventions in epilepsy. Current neurology and neuroscience reports. 2017;17:42.
 27. Hwang Y-S, Noh J-E, Medvedev ON, Singh NN. Effects of a mindfulness-based program for teachers on teacher wellbeing and person-centered teaching practices. Mindfulness. 2019;10:2385-402.
 28. Amatori G. Family relationships and behavioral disorders. Resilient resources for quality of life. Education Sciences & Society-Open Access. 2019;10.