نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، اﯾﺮان

2 استاد یار ُ گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺒﺰواری، ﺳﺒﺰوار، اﯾﺮان ،

چکیده

زمینه و هدف: تصویر بدنی مفهوم پیچیده‌ای است که در بردارنده عوامل بیولوژیکی، روان‌شناختی، درونی و عوامل اجتماعی خارجی است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی و درمان شناختی- رفتاری بر تصویر بدنی زنان مراجعه کننده به مراکز جراحی زیبایی انجام شد.

مواد و روش‌ ها: این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری پژوهش را تمامی زنان 40-33 ساله ناراضی از تصویر بدنی مراجعه کننده به مراکز زیبایی شهر مشهد در سال 1398 تشکیل دادند که تعداد 45 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت گمارش تصادفی در سه گروه آزمایش روان-درمانی بین‌فردی، آزمایش شناختی- رفتاری و گروه کنترل جای گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی کش (1997) بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارSPSS24 و از روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی (کوواریانس) استفاده شد.

یافته ‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که روان‌درمانی بین‌فردی بر افزایش رضایت از تصویر بدنی موثر است (05/0> P). روش درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت از تصویر بدنی موثر است (05/0> P) و بین اثربخشی روش درمان شناختی- رفتاری و روش روان‌درمانی بین فردی بر تصویر بدنی زنان مراجعه کننده به مراکز جراحی زیبایی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0< P).

نتیجه گیری: باتوجه به تاثیر معنادار روش روان‌درمانی بین فردی و درمان شناختی- رفتاری بر تصویر بدنی زنان، پیشنهاد

می‌شود از این دو روش در جهت افزایش رضایت تصویر بدنی زنان بهره برده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Interpersonal Psychotherapy and Cognitive - Behavioral Therapy on Body Image in Women Referred to Cosmetic Surgery Centers

نویسندگان [English]

 • ayatollah Usefi 1
 • mahboobe taher 2
 • hakimeh aghae 2
 • hasan bagherinia 3

1 PhD student, Department of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

3 Assistant professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanity, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Background and aim: Body image is complex concernincluding biological, psychological, internaland external social factors. The purpose of this study was to copparison of the effectiveness of interpersonal psychotherapy and congnitiye - behvioral therapy on body image in women referred to cosmetic surgery centers.

Materials and methods: This experimental study was a post-test pre-test by control group. The statistical population of all women in Mashhad who had referred to women's cosmetic surgery centers 1398. 45 were randomly placed in three groups (interpersonal psychotherapy, cognitive-behavioral therapy and control). The data gathering tool was multidimensional body-self relations questionnaire (Cash, 1997). content validity was used and their reliability was estimated through Cronbach’s alpha. SPSS20 software and descriptive and analytical statistics (covariance) were used to analyze the data.

Results: The analysis of covariance showed that interpersonal psychotherapy had a positive and significant effect on body image satisfaction (P <0.05). congnitiye - behvioral therapy had a positive and significant effect on body image satisfaction (P <0.05). results of post hoc test indicated that both training methods interpersonal psychotherapy and congnitiye - behvioral therapy, there is no significant difference in post-test scores (P > 0.05).

Conclusion: Considering the significant effect of methods interpersonal psychotherapy and congnitiye - behvioral therapy on the body image satisfaction , it is suggested to use this two method to increase women’s body image satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • body image
 • interpersonal psychotherapy
 • cognitive-behavioral therapy
 • cosmetic surgery center
 1. Gao S. Assink M. Cipriani A. Lin K. Associations between rejection sensitivity and mental health outcomes: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review. 2017; 1(57): 59-74.
 2. Kinnally W. Van Vonderen KE. Body image and the role of television: Clarifying and modelling the effect of television on body dissatisfaction. Journal of Creative Communications. 2014; 9(3): 21-33.
 3. Sabiston CM. Pila E. Vani M. Thogersen-Ntoumani C. Body image, physical activity, and sport: A scoping review. Psychology of Sport and Exercise. 2019; 1(42): 48-57.
 4. Fuller-Tyszkiewicz M. Richardson B. Lewis V. Smyth J. Krug I. Do women with greater trait body dissatisfaction experience body dissatisfaction states differently? An experience sampling study. Body image. 2018; 1(25): 1-8.
 5. Eskandarnejad M. The Role of Physical Activity in Attentional Bias to Body Pictures and Body Image Dissatisfaction in Women. Social Cognition. 2018; 7(2): 51-70.
 6. 6 Rodgers RF. Dubois RH. Cognitive biases to appearance-related stimuli in body dissatisfaction: A systematic review. Clinical Psychology Review. 2016; 1(46):1-10.
 7. Chong S. Davis R. Can't take my eyes off me: Attentional bias of the vulnerable narcissist. Personality and Individual Differences. 2017; 1(106): 308-311.
 8. Uusberg H. Peet K. Uusberg A. Akkermann K. Attention biases in preoccupation with body image: An ERP study of the role of social comparison and automaticity when processing body size. Biological psychology. 2018; 1(135): 136-148.
 9. Moussally JM. Brosch T. Van der Linden M. Time course of attentional biases toward body shapes: The impact of body dissatisfaction. Body image. 2016; 1(19): 59-68.
 10. Frederick DA. Kelly MC. Latner JD. Sandhu G. Tsong Y. Body image and face image in Asian American and white women: Examining associations with surveillance, construal of self, perfectionism, and sociocultural pressures. Body image. 2016; 1(16): 13-25.
 11. Webb JB. Rogers CB. Etzel L. Padro MP. Mom, quit fat talking—I'm trying to eat (mindfully) here! Evaluating a sociocultural model of family fat talk, positive body image, and mindful eating in college women. Appetite. 2018; 1(126): 69-75.
 12. Kiani M. Mugouei F. Socio-economic factors influencing cosmetic products use by females under 20 years old in Yazdanshahr NajafAbad. Dermatology & Cosmetic. 2013; 1(4): 4-11. (Persian)
 13. Lim MH. Gleeson JF. Alvarez-Jimenez M. Penn DL. Loneliness in psychosis: a systematic review. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2018; 53(3): 21-38.
 14. Lewis-Smith H. Diedrichs PC. Halliwell E. Cognitive-behavioral roots of body image therapy and prevention. Body image. 2019; 1(31): 9-20.
 15. Abdollahpour B. The Effectiveness of Body Image Cognitive-Behavioral Therapy Test on Reduction of Social Anxiety in Students. Medical journal of mashhad university of medical sciences. 2020; 62(5.1): 529-535. (Persian)
 16. Vannucci A. Ohannessian CM. Body image dissatisfaction and anxiety trajectories during adolescence. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2018; 47(5): 85-95.
 17. Simhi M. Sarid O. Cwikel J. Preferences for mental health treatment for post-partum depression among new mothers. Israel journal of health policy research. 2019; 8(1): 1-8.
 18. Farahzadi M. Maddahi M. Khalatbari J. Comparison the Effectiveness Acceptance and Commitment group therapy and Cognitive- Behavior group therapy on Perfectionism and self-esteem women with body image dissatisfaction. Clinical Psychology and Personality. 2020; 17(1): 89-100. (Persian)
 19. Sohrabi F. Pasha R. Naderi F. Askary P. Ehteshamzadeh P. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on Body Mass Index and self-concept perceptions of overweight individuals. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 2018; 12(4): 43-51. (Persian)
 20. Abedi Parija H. Sadeghi S. Shalani B. Sadeghi E. The effectiveness of group cognitive-behavioral intervention on improvement of negative body image in male adolescents. Daneshvar Medicine: Basic and Clinical Research Journal, 2017; 25(1): 13-20. (Persian)
 21. Wang L. Chang Y. Kennedy SA. Hong PJ. Chow N. Couban RJ. McCabe RE. Bieling PJ. Busse JW. Perioperative psychotherapy for persistent post-surgical pain and physical impairment: a meta-analysis of randomised trials. British journal of anaesthesia. 2018; 120(6): 4-14.
 22. Margolis SE. Orsillo SM. Acceptance and body dissatisfaction: Examining the efficacy of a brief acceptance-based intervention for body dissatisfaction in college women. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 2016; 44(4):474- 482.
 23. Blakey SM. Reuman L. Buchholz JL. Abramowitz JS. Experiential avoidance and dysfunctional beliefs in the prediction of body image disturbance in a nonclinical sample of women. Body image. 2017; 1(22): 72-79.
 24. Hosseini R. Afshari Nia K. Prediction levels based on predicted body image and early maladaptive Schema. Journal of motor and behavioral sciences, 2018; 1(2): 87-96. (Persian)
 25. Mousavi Diva R. Mahmoudian Dastnaee T. The Relationship between Parental Bonding and Obesity and Overweightness. IJNR. 2018; 12 (6):65-72. (Persian)