نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

4 گروه زیست‌شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

زمینه و هدف  مت‌آمفتامین، یک محرک قدرتمند سیستم عصبی مرکزی است. سوءمصرف مت‌آمفتامین می‌تواند باعث اختلال در عملکردهای شناختی و آسیب به سیستم عصبی گردد. همچنین، بررسی‌ها و شواهد بسیاری مبنی بر تأثیرات ضدالتهابی، ضدآپوپتوزی و آنتی‌اکسیدانی پالماتین در انواع بیماری‌های عصبی وجود دارد. از این رو این مطالعه در راستای کمک به اثبات عملکرد محافظت نورونی پالماتین در برابر فعالیت نوروتوکسیک مت‌آمفتامین انجام گرفته است.
مواد و روش‌ها سمیت عصبی به‌وسیله تزریق مت‌آمفتامین با دوز 40 میلی‌گرم/کیلوگرم در چهار نوبت با فاصله زمانی دو ساعت هر بار به مقدار 10 میلی‌گرم/کیلوگرم ایجاد شد. سپس در گروه‌های تیمار تزریق پالماتین با دوز 50 و 100 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن درون صفاقی انجام گرفت؛ به این صورت که نوبت‌های تزریق 30 دقیقه، 24 ساعت و 48 ساعت پس از آخرین تزریق مت‌آمفتامین انجام شدند. برای بررسی حافظه فضایی تست ماز آبی موریس انجام گرفت، سپس مغزها برای رنگ‌آمیزی نیسل خارج گردیدند.
یافته‌ها داده‌های رفتاری نشان داد که در گروه‌های تیمار شده با پالماتین میزان یادگیری نسبت به گروه مت‌آمفتامین افزایش می‌یابد و در آزمون پروب، درصد حضور حیوانات در ربع دایره هدف در گروه‌های تیمار شده، به‌طور معناداری از گروه مت‌آمفتامین بیشتر بود که نشان‌دهنده بهبود عملکرد حافظه می‌باشد (p <0.05)، به‌علاوه در گروه مت‌آمفتامین، افزایش مرگ سلولی نکروز در ناحیه CA1 هیپوکامپ مشاهده گردید که تیمار با پالماتین، کاهش معناداری در میزان سلول‌های نکروتیک نشان داد (p <0.05).
نتیجه‌گیری براساس یافته‌ها پالماتین احتمالاً با کاهش مرگ سلولی در برابر سمیت عصبی ناشی از مت‌آمفتامین باعث بهبود عملکرد حافظه و یادگیری در رت‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The protective effect of palmatine on impairment learning and memory and necrosis cell death on hippocampus following methamphetamine neurotoxicity

نویسندگان [English]

  • Edris Sharifi 1
  • Hossein Khastar 2
  • behzad gharmabi 3
  • Vida Hojati 4
  • Mehdi Khaksari 2

1 Medical Student, Student Research Committee, School of Medicine, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

2 Associate Professor of Physiology, Addiction Research Center, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

3 Assisstant Professor of Neuroscience School of Medicine, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

4 Assisstant Professor of Biology, Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Methamphetamine is a powerful stimulant of the central nervous system Methamphetamine abuse can impair cognitive function and damage the nervous system. Recent studies have shown that methamphetamine result in neuronal damage through several ways such as increased free radicals and oxidative stress, accelerated cell death, and apoptosis. In addition, there are many studies and evidence of antiinflammatory, anti-apoptotic and antioxidant effects of palmatine on various types of neurological diseases. Therefore, this study was designed to help prove the function of palmatine neurotransmitter protection against neurotoxic activity of methamphetamine.
Materials and Methods: Methamphetamine neurotoxicity was induced by 40 mg/kg of METH in four intraperitoneally (IP) injections (e.g., 4×10 mg/kg q. 2-h, IP.). Palmatine (50,100 mg/kg) was administered at 30- min, 24-h, and 48 h after the final injection of METH. Spatial memory test was evaluated by Morris water maze then the brains were removed for Nissl staining to assess necrosis neuronal death within the hippocampal CA1 area.
Results: Behavioral tests shows that palmatine treatment could significantly improve spatial memory deficits and learning (P<0.05) versus the METH group. Moreover, palmatine could significantly reduce necrosis cell death (P<0.05) in CA1 area of hippocampus.
Conclusion: According to the findings, palmatine improve memory and learning function in rats by reducing cell death

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methamphetamine neurotoxicity
  • Palmatine
  • Necrosis
  • Impairment learning and memory
[1]. Darke S, Kaye S, McKetin R, Duflou J. Major physical and psychological harms of methamphetamine use. Drug and alcohol review. 2008;27(3):253-62.
[2]. Rusyniak DE. Neurologic manifestations of chronic methamphetamine abuse. Psychiatric Clinics. 2013;36(2):261-75.
[3]. Mehrjerdi ZA. Crystal in Iran: methamphetamine or heroin kerack. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences. 2013;21(1):22.
[4]. Nutt DJ, King LA, Phillips LD. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. The Lancet. 2010;376(9752):1558-65.
[5]. SHAERZADEH F, STREIT W J, HEYSIEATTALAB S, KHOSHBOUEI H. Methamphetamine neurotoxicity, microglia, and neuroinflammation. Journal of neuroinflammation. 2018;15: 1-6.
[6]. Thompson PM, Hayashi KM, Simon SL, Geaga JA, Hong MS, Sui Y, et al. Structural abnormalities in the brains of human subjects who use methamphetamine. Journal of Neuroscience. 2004;24(26):6028-36.
[7]. Yang X, Wang Y, Li Q, Zhong Y, Chen L, Du Y, et al. The main molecular mechanisms underlying methamphetamine-induced neurotoxicity and implications for pharmacological treatment. Frontiers in molecular neuroscience. 2018;11:186.
[8]. LLOYD S A, CORKILL B, BRUSTER M C, ROBERTS R L, SHANKS R A.. Chronic methamphetamine exposure significantly decreases microglia activation in the arcuate nucleus. Journal of chemical neuroanatomy. 2017; 82: 5-11.
[9]. Guilarte T, Nihei M, McGlothan J, Howard A. Methamphetamine-induced deficits of brain monoaminergic neuronal markers: distal axotomy or neuronal plasticity. Neuroscience. 2003;122(2):499-513.
[10]. Pubill D, Canudas AM, Pallàs M, Camins A, Camarasa J, Escubedo E. Different glial response to methamphetamine-and methylenedioxymethamphetamine-induced neurotoxicity. Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology. 2003;367(5):490-9.
[11]. Thomas DM, Walker PD, Benjamins JA, Geddes TJ, Kuhn DM. Methamphetamine neurotoxicity in dopamine nerve endings of the striatum is associated with microglial activation. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2004;311(1):1-7.
[12]. Zou JY, Crews FT. TNFα potentiates glutamate neurotoxicity by inhibiting glutamate uptake in organotypic brain slice cultures: neuroprotection by NFκB inhibition. Brain research. 2005;1034(1):11-24. [13]. Long J, Song J, Zhong L, Liao Y, Liu L, Li X. Palmatine: A review of its pharmacology, toxicity and pharmacokinetics. Biochimie. 2019;162:176-84.
[14]. Singh H, Sharma AK, Gupta M, Singh AP, Kaur G. Tinospora cordifolia attenuates high fat diet-induced obesity and associated hepatic and renal dysfunctions in rats. PharmaNutrition. 2020;13:100189. [15]. Kim B, Yun J, Park B. Methamphetamine-Induced Neuronal Damage: Neurotoxicity and Neuroinflammation. Biomolecules & Therapeutics. 2020;28(5):381.
[16]. Moszczynska A, Callan SP. Molecular, behavioral, and physiological consequences of methamphetamine neurotoxicity: implications for treatment. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2017;362(3):474-88.
[17]. Shafahi M, Vaezi G, Shajiee H, Sharafi S, Khaksari M. Crocin inhibits apoptosis and astrogliosis of hippocampus neurons against methamphetamine neurotoxicity via antioxidant and anti-inflammatory mechanisms. Neurochemical research. 2018;43(12):2252-9.
[18]. Khaksari M, Esmaili S, Abedloo R, Khastar H. Palmatine ameliorates nephrotoxicity and hepatotoxicity induced by gentamicin in rats. Archives of physiology and biochemistry. 2019:1-6.
[19]. Wang L, Wang X, Zhang S-L, Zhu X-M, Liu Y-Q, Song Z-J, et al. Gastroprotective effect of palmatine against acetic acid-induced gastric ulcers in rats. Journal of natural medicines. 2017;71(1):257-64.
[20]. Shaerzadeh F, Streit WJ, Heysieattalab S, Khoshbouei H. Methamphetamine neurotoxicity, microglia, and neuroinflammation. Journal of neuroinflammation. 2018;15(1):1-6.