نویسندگان

خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر سیدعلی ناجی

چکیده

زمینه و هدف: خستگی از شایع ترین علائم بیماری ام اس محسوب می شود که کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد. با توجه به هزینه زیاد درمان های دارویی جهت کنترل علائم ام اس و همچنین عوارض متعدد ناشی از آن ها، استفاده از درمان های مکمل در این بیماران رو به افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان طراحی و اجرا گردید. مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که بر روی 36 زن مبتلا به ام اس در شهر اصفهان انجام شد. نمونه گیری به روش هدفمند صورت گرفت و برای هر یک از واحدهای پژوهش ماساژِ افلوراژ همراه با اسانس لاواند، به مدت 20 دقیقه، 3 روز در هفته و طی چهار هفته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله برنامه SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و همچنین از طریق آزمون های آماری تی زوجی، تی استیودنت و آنالیز واریانس انجام شد. یافته ها: قبل از مداخله، میانگین نمره شدت خستگی بیماران تحت مطالعه 49 بود که بعد از مداخله به 37/29 رسید. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که شدت خستگی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری داشت (0001/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aromatherapy Massage on the Fatigue Severity in Women with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Naji
  • Sayna Bahraini
  • Reza Mannani
  • Reza Bekhradi

چکیده [English]

Background and Purpose: Fatigue is one of the most common signs in Multiple Sclerosis، affecting the quality of life. Regarding the higher cost of drug therapies and their numerous side effects، the use of complementary and alternative medicines for these patients is on the rise. The present study aimed to determine the effect of aromatherapy massage on fatigue severity in women with Multiple Sclerosis in Isfahan، Iran. Methods and Materials: This quasi-experimental study was conducted on 36 women with Multiple Sclerosis in Isfahan، Iran. Participants were selected through purposeful sampling، and each received a 20-minute Effleurage massage 3 times a week، for 4 consecutive weeks. Data analysis was done in SPSS 16 using paired t-test، Student t-test and ANOVA. Results: The mean score of fatigue severity before intervention was 49، which turned to be 29.37 after intervention. The statistical analysis indicated that there was a significant difference between fatigue severity scores before and after intervention (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis; Massage Therapy; Aromatherapy; Fatigu