نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

4 مربی گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

5 مربی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

زمینه و هدف  عفونت‌های بیمارستانی، از مهم‌ترین مشکلات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هستند و سبب از دست دادن منابع اقتصادی، افزایش مدت‌زمان بستری بیماران و مرگ‌ومیر آن‌ها می‌گردند. استفاده صحیح و اصولی از گندزداها نقش مهمی در کاهش این عفونت‌ها دارند. در مطالعه حاضر، اثربخشی گندزداهای رایج در بخش‌های مختلف یک بیمارستان آموزشی بررسی شد.
مواد و روش‌ها در این مطالعه مقطعی، از بخش‌های مختلف بیمارستان علامه بهلول گنابادی در مجموع 245 نمونه گرفته شد. نمونه‌برداری قبل و بعد از گندزدایی با گندزداهای دکونکس AF 50، پراناسید M1، میکروزد GPH و سارفوسپت کوئیک انجام گرفت. نمونه‌ها روی محیط‌های کشت میکروبی کشت داده شد و بعد از شمارش کلنی‌ها، توسط تست‌های تشخیصی میکروب‌شناسی باکتری‌ها تعیین هویت گردیدند. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری ویلکاکسون آنالیز گردید.
یافته‌ها در مطالعه حاضر، بیشترین باکتری گرم مثبت جدا شده، استافیلوکوک اپیدرمیدیس و بیشترین باکتری گرم منفی جدا شده، اشرشیا کلی بود. میانگین قبل و بعد از گندزدایی در گندزداهای دکونکس و میکروزد در تمامی بخش‌ها تفاوت معنی‌داری داشت (0/05>P). درمورد گندزدای پراناسید در بخش‌های زایشگاه و NICU و میکروزد در بخش‌های داخلی و ICU بین میانگین قبل و بعد از گندزدایی، تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05<P).
نتیجه‌گیری نتایج مطالعه نشان داد که مؤثرترین گندزداها دکونکس و میکروزد بودند. ماده گندزدای پراناسید در بخش‌های زنان و زایشگاه و NICU و ماده سارفوسپت کوئیک در بخش‌های داخلی و ICU اثربخشی کمتری داشته‌اند ولی در سایر بخش‌ها اثربخشی خوبی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Efficacy of the Current Disinfectants on Bacteria Isolated from Different Wards of an Educational Hospital

نویسندگان [English]

  • alireza mohammad zadeh 1
  • rogheye hojjatpanah 2
  • Seyed Ali Sajjadi 3
  • jalal mardaneh 1
  • Nezami Hossein 4
  • Mehdi Ghasemi 5

1 Associate Professor, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

2 MSc Student in Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

3 Associate Professor, Department of Environment Health Engineering, Faculty of Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

4 Department of Basic Sciences, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

5 Department of Environment Health Engineering, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nosocomial infections are one of the most important problems in hospitals and medical centers which cause loss of economic resources increased length of stay in hospitals and mortality. Correct and appropriate use of antiseptic and disinfectants play an important role in reducing infections. In this study the efficacy of the Current Disinfectants on Bacteria Isolated from Different Wards of an Educational Hospital has been studied.
Materials and methods: In this cross-sectional study, a total of 245 samples were taken from different wards of Allameh Behlul Hospital in Gonabad. Samples were taken before and after disinfection with disinfectants of Deconnex AF50, Peranacide M1, microzed GPH and Sarphosepte Quicks. Samples were cultured on special culture media and identified by biochemical tests and the number of colonies was determined. Data were analyzed using Wilcoxon statistical test.
Results: In the present study, microbial contamination of different sections showed that the most gram -positive bacteria were isolated included Staphylococcus epidermidis, and the most Gram -negative bacteria were isolated included, Escherichia coli. Mean before and after disinfection in deconox and microzed disinfection was significantly different in all parts (P <0.05). For peranaside disinfection in Internal and NICU sections, and in ICU and Maternity before and after There was no significant difference in disinfection (P> 0/05).
Conclusion: The results of this study showed that Deconex and Microzed were among the most effective disinfectants. Peranaside disinfectant in the maternity and NICU sections, and the Sarphosepte Quicks were also less effective in the Internal and ICU sections, but had good efficacy in other sections. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterium
  • Disinfectant
  • Hospital
[1]. Song X, Vossebein L, Zille A. Efficacy of disinfectantimpregnated wipes used for surface disinfection in hospitals: a review. Antimicrobial Resistance & Infection Control. 2019;8(1):1-14.
[2]. Nazari S, Bagheri S, Mohammadi L, Majidi G, Kamran A, Asghari E, et al. Assessment of antibacterial effect of nano polyamidoamine-G5 (NPAMAM-G5) dendrimer on escherichia coli, proteus mirabilis, salmonella typhi, bacillus subtilis and staphylococcus aureus isolated from the hospital environment. journal Sabzevar University of Medical Sciences. 2018;24(6):112-20.
[3]. Mirhoseini SH, Nikaeen M, Shamsizadeh Z, Khanahmad H. Hospital air: A potential route for transmission of infections caused by β-lactam–resistant bacteria. American journal of infection control. 2016;44(8):898-904.
[4]. Mohammadi M, Vaisi Raiegan A, Jalali R, Ghobadi A, Salari N, Barati H. The prevalence of nosocomial infections in Iranian hospitals. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2019;21(1):39-45.
[5]. Farzanpoor F, Rabiee MH, Fattahi AM. The Prevalence of Nosocomial Infections in Vasei Hospital of Sabzevar During 2009-2013. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2018;25:159 To 65.
[6]. Lówbúrý ÉJL, Ayliffe G, Geddes AM, Williams J. Control of hospital infection: a practical handbook: Springer; 2013.
[7]. Otter JA, Yezli S, Salkeld JA, French GL. Evidence that contaminated surfaces contribute to the transmission of hospital pathogens and an overview of strategies to address contaminated surfaces in hospital settings. American journal of infection control. 2013;41(5):S6-S11.
[8]. Wagenvoort J, De Brauwer E, Penders R, Willems R, Top J, Bonten M. Environmental survival of vancomycinresistant Enterococcus faecium. Journal of Hospital Infection. 2011;77(3):282-3.
[9]. Facciolà A, Pellicanò G, Visalli G, Paolucci I, Venanzi Rullo E, Ceccarelli M, et al. The role of the hospital environment in the healthcare-associated infections: a general review of the literature. European review for medical and pharmacological sciences. 2019;23(3):1266-1278.
[10]. Rutala WA, Weber DJ. Disinfection, sterilization, and antisepsis: an overview. American journal of infection control. 2019;47:A3-A9.
[11]. Zazouli MA, Homayoun nasab Langroodi M, Ahanjan M, Yazdani Cherati J, Islamifar M. Efficiency of Some Disinfectants (Cidex, Deconex, and Creolin) against E. coli. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2015;24(122):137-46.
[12]. Lantagne D, Wolfe M, Gallandat K, Opryszko M. Determining the Efficacy, Safety and Suitability of Disinfectants to Prevent Emerging Infectious Disease Transmission. Water. 2018;10(10):1397.
[13]. Mashouf RY, Nazari M, Samarghandi M, Shams M. Evaluation of efficacy of the current disinfectants on staphylococcus epidermidis and pseudomonas aeroginosa isolated from hospitals of Hamadan in 2006. J Zahedan Univ Med Sci Health Serv. 2006;8(3):287-97.
[14]. Deshmukh S, Patil S, Mullani S, Delekar S. Silver nanoparticles as an effective disinfectant: A review. Materials Science and Engineering. 2019;97:954-65.
[15]. Imanifooladi A, Soltanpour M, Kachuei R, Mirnejad R, Rahimi M. The Comparison of Antibacterial Effects of Common Antiseptics against Three Nosocomial Resistant Strains. Medical Laboratory Journal. 2008;2(1).
[16]. Howie R, Alfa M, Coombs K. Survival of enveloped and non-enveloped viruses on surfaces compared with other micro-organisms and impact of suboptimal disinfectant exposure. Journal of Hospital Infection. 2008;69(4):368-76.
[17]. Rutala WA, Weber DJ. The benefits of surface disinfection. American journal of infection control. 2004;32(4):226-31.
[18]. Sahlabadi F, Zandi H, Mokhtari M, Jamshidi S, Jasemizad T, Montazeri A, et al. The Effectiveness Evaluation of Current Disinfectants on Pathogens Isolated from Surface of Different Parts of Shahid Sadughi Accidents Burns Hospital in City of Yazd. Journal of Environmental Health Enginering. 2016;3(2):93-101.
[19]. Sardari F, Rafiei M, Nikoopourdeylami F. Comparison of Disinfectant Effect of Sodium Hypochlorite 0. 5%, Deconex and Surfosept on Alginate Impressions. 2019;15(1):66-74.
[20]. Kohzadi S, Ramazanzade R, Loqmani H, Shakib P, Ghaderzadeh H, Khasi B, et al. Assessing the efficiency of floor disinfection on bacterial decontamination in sanandaj governmental hospitals. Journal of Advances in Environmental Health Research. 2018;6(1):44-51.
[21]. Mosaferi M, Firouzi P, Bargar M. Investigating All Kinds of Disinfectants Used in Tabriz Hospitals. Depiction of Health. 2019;8(3):177-85.
[22]. Sadrnia M, Zheldakova R, Arjomandzadegan M. Study of antimicrobial effect of novel Quaternary Ammonium Compounds on bacteria and fungi. ISMJ. 2014;17(4):71622.
[23]. Dorna Darooyeh Company. Peranasid M1. Available at: http://dornadaroo.com/
[24]. Lineback CB, Nkemngong CA, Wu ST, Li X, Teska PJ, Oliver HF. Hydrogen peroxide and sodium hypochlorite disinfectants are more effective against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa biofilms than quaternary ammonium compounds. Antimicrobial Resistance & Infection Control. 2018;7(1):154.
[25]. Amanlou S FGH, Taghavi M R, Kelarestagh H, Jahantigh H A, Sabouri G R. Bacterial contamination in hospital operating rooms AmiralMomenin city of Zabol. North Khorasan University of Medical Sciences. 2011;; 3(3):7-14.
[26]. Young EC, Sanford TA. Chaos to comprehension: cleaning, sterilization, and disinfection. Urologic nursing. 2003;23(5):329-33.
[27]. McDonnell GE. Antiseptics, disinfection, and sterilization. Types, action, and resistance. 2007.
[28]. Akabueze EC, Obi SC, Nwankwo EO, Ojoru AB. Evaluation of the Efficacy of Disinfectants Using Standard Methods in Healthcare Facilities in Kogi State, Northcentral Nigeria. Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. 2013;3(27):34.
[29]. Mohieldin A, Elbssir K, Nourain H, Sidg N. Efficacy assessment for disinfection process in Buraidah Maternity Hospital–Saudi Arabia. Annals of Medical and Biomedical Scciences. 2018;4(1):11-3.
[30]. Attaway HH, Fairey S, Steed LL, Salgado CD, Michels HT, Schmidt MG. Intrinsic bacterial burden associated with intensive care unit hospital beds: effects of disinfection on population recovery and mitigation of potential infection risk. American journal of infection control. 2012;40(10):907-12.
[31]. Sharkhizan M, Yousefi Mashoof R, Balalifard S, Esmaeili R. Evaluation of efficacy of new disinfectants of Sanosil, Alprocide, Bibfort and Javel-dose compared with Micro 10 and Deconex on isolated organisms from dentistry units. Pajouhan Scientific Journal. 2014;12(4):43-9.
[32]. Nourbakhsh F. Efficacy of Disinfectants on Bacteria; Case Study of Isfahan Hospitals. International Archives of Health Sciences. 2016;3(4):189-94.
[33]. Jasemizad T, Mokhtari M, Zandi H, Shahriari T, Sahlabadi F, Montazeri A, et al. Evaluation of efficacy of the current disinfectants on Gram-negative bacteria isolated from hospital in Yazd in 2014. Iranian Journal of Health Sciences. 2016;4(1):45-52.
[34]. Samarghandi MR, salimiparsa H, Alikhani MY, Asgari G, Mahmoudi H, Shirmohammadi-Khorram N, et al. The Evaluation of Efficacy of Common Disinfectants (Sayaspt IH, HP,Astranyvs, and Sayaspt) on Microorganisms: A case study of Atieh and Garazi Hospitals, in Hamedan. HOZAN; a Scientific Journal of Environmental Sciences. 2016 1:10-21.
[35]. Bengtsson-Palme J, Kristiansson E, Larsson DJ. Environmental factors influencing the development and spread of antibiotic resistance. FEMS microbiology reviews. 2018;42(1):fux053.