نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکزتحقیقات سلامت سالمندان،گروه آموزشی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 استاد مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آموزش بالینی، به‌عنوان قلب آموزش حرفه‌ای شناخته شده است. وظایف مربی بالینی اتاق عمل، به دلیل ماهیت تعاملی، پویا و چالش‌برانگیز محیط، فضای فیزیکی خاص، کار تیمی و کنترل کمتر مربی بر دانشجو، متفاوت و پیچیده‌تر از سایر بخش‌های بالینی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های مربی بالینی اتاق عمل انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش کیفی حاضر با رویکرد تحلیل محتوای کیفی و مشارکت‌کنندگان، 34 نفر از ذی‌نفعان آموزش بالینی در اتاق عمل بودند. داده‌ها به روش، مصاحبه نیمه‌ساختارمند، جمع‌آوری و با استفاده از روش مقایسه‌ای مداوم و نرم‌افزار Maxqda ورژن 16 به روش تحلیل محتوای کیفی عرفی، تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: از توصیف های غنی و عمیق مشارکت کنندگان، سه درون مایه و 13 طبقه، شامل مربی کارامد (هماهنگ با تیم جراحی، حضور مداوم و فعال در محیط، آموزش جامع، ارزیابی عینی و شفاف، جایابی دانشجو در تیم و اخلاق مداری)، مربی خنثی (رها نمودن دانشجو، عدم اطلاع از محیط اتاق عمل) و و مربی غیر اثر بخش (عدم هماهنگی با تیم، نداشتن مهارت تخصصی، عدم مقبولیت در تیم جراحی و تزریق استرس به دانشجو، ارزشیابی سلیقه ایی) و یک مضمون کلی تحت عنوان "نقش محوری مربی اتاق عمل" به دست آمد.

نتیجه‌گیری: رشته اتاق عمل، متکی به کار گروهی، بین‌رشته‌ای و مهارتی است. از مهم‌ترین ویژگی‌های مربی بالینی در اتاق عمل، جایابی و پذیرش دانشجو در تیم‌های جراحی و خلق فرصت‌های یادگیری در جهت کسب صلاحیت بالینی بود. توصیه می‌شود خصوصیاتی مانند تجربه بالینی کار در اتاق عمل، حمایت و اقتدار مربی، مقبولیت، محبوبیت و اخلاق‌مداری و مهارت ارتباطی قوی مربی اتاق عمل، مورد توجه مسئولین آموزشی برای جذب مربیان، در این محیط بالینی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clinical Instructor Criteria in operating room: Qualitative content analysis

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Zardosht 1
  • Hossein Karimi Moonaghi 2

1 Assistant Professor, Department of operative room, Iranian Research Center on Healthy Aging. School of paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Professor: Nursing and Midwifery Care Research Center, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, & Department of Medical Education, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Clinical education is known as a central part of professional training which combines knowledge, skill, attitudes, values and professional philosophies. Clinical instructor aims to develop clinical experience and strengthen educational system. In operation room, clinical instructor roles are more different and sophisticated in comparison to other clinical department because of an interactive, dynamic and challenging atmosphere as well as teamwork, specific physical space, and less instructor control over student practice. To determine the characteristics of clinical instructor in operating room, the current study was conducted.
Materials and Methods: This was a qualitative content analysis study conducted from 2015 to 2017. Participants were stakeholders of clinical education in operating room from medical universities of Khorasan Razavi. To collect data, sampling based on purpose was performed by semi-structure interview. Of note, obtained data from participants was analyzed by MAXQDA 2007 software with continuous comparative method.
Results: From data analysis, it was reported three themes including effective instructor with 12, neutral instructor with 7, and ineffective instructor with 11 categories as well as a general theme named as a nuclear role instructor.
Conclusion: The most important roles of clinical instructor are finding a right place, students' acceptance into the surgical team, providing learning opportunities in order to gain technical skills and clinical competence. Therefore, to develop quality in clinical education, it is strongly recommended that clinical instructor have some vital characteristics in operating room including clinical experience, continuous active presence, communication skills, authority, acceptance and popularity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "properties of clinical instructor"
  • "Clinical education"
  • " operating room student"
  • " content analysis"
[1]. Ministry of Heath. Educational program of master in Science in operative room. General profile, program, course syllabus and evaluation method. In: Program tFtsotSCoMS, editor. Islamic Republic of Iran Ministry of Health and Medical Education High Council of Medical Sciences Programming: Ministry of Heath of Iran; 2013.
[2]. Ghorbanian N, Abdollahzadeh Mahlani F, Kazemi Haki B. Effective Factors on Clinical Education Quality Anesthesiology and Operating Room Students View. Education Strategies in Medical Sciences. 2014;6(4):235-9.
[3]. Tazakori z, mehri s, mobaraki n, dadashi l, ahmadi y, shokri f, et al. Factors affecting on quality of clinical education from perspectives of operating room students. Journal of Health and Care. 2015;17(2):128-36.
[4]. Bahrami Babaheidary T, Sadati L, Golchini E, Mahmudi E. Assessment of Clinical Education in the Alborz University of Medical Sciences from Surgical Technology and Anesthesiology Students’ Point of View. Alborz University Medical Journal. 2012;1(3):143-50.
[5]. Zardosht R, Moonaghi HK, Razavi ME, Ahmady S. Educational concern of surgical technology students in the operating room: A grounded theory study. Journal of Education and Health Promotion. 2020;9(1):58.
[6]. Salminen L, Minna S, Sanna K, Jouko K, Helena L-K .The competence and the cooperation of nurse educators. Nurse education today. 2013;33(11):1376-81.
[7]. Zardosht R, Moonaghi HK, Razavi ME, Ahmady S. The challenges of clinical education in a baccalaureate surgical technology students in Iran: a qualitative study. Electronic physician. 2018;10(2):6406.
[8]. Paige J, Garbee D, Bonanno L, Kerdolff K. Qualitative Analysis of Effective Teamwork in the Operating Room (OR). Journal of Surgical Education. 2020.
[9]. Zardosht R, Karimi Moonaghi H. Just Trust Me: The Essential Demand of Operating Room Students. Future of Medical Education Journal. 2018;8(1):3-5.
[10]. Roshanzadeh M, Toleyat M, Mohammadi S. Clinical Evaluation Tool for Operating Room Students: Development and Measurement of Reliability and Validity. Iranian Journal of Medical Education. 2015;15.
[11]. Johnson JL, Adkins D, Chauvin S. A review of the quality indicators of rigor in qualitative research. American Journal of Pharmaceutical Education. 2020;84(1).
[12]. Krippendorff K. Content analysis: An introduction to its methodology: Sage publications; 2018. [13]. Kyngäs H. Qualitative Research and Content Analysis. The Application of Content Analysis in Nursing Science Research: Springer; 2020. p. 3-11.
[14]. Manić Ž. Performing qualitative content analysis. Sociologija. 2020;62(1):105-23.
[15]. Dikmen BT, Bayraktar N. Nursing Students' Experiences Related to Operating Room Practice: A Qualitative Study. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2020.
[16]. Van Patten RR, Bartone AS. The impact of mentorship, preceptors, and debriefing on the quality of program experiences. Nurse education in practice. 2019;35:63-8.
[17]. Morse CR, Mathisen DJ. Educational challenges of the operating room. Thoracic surgery clinics. 2019;29(3):26977.
[18]. Kalyani MN, Jamshidi N, Molazem Z, Torabizadeh C, Sharif F. How do nursing students experience the clinical learning environment and respond to their experiences? A qualitative study. BMJ open. 2019;9(7):e028052.
[19]. Morrell BL, Ball HM. Can you escape nursing school? Educational escape room in nursing education. The Research Journal of the National League for Nursing. 2020;41(3):197-8.
[20]. Bokaie M, Salimi T. A new method for clinical assessment of medical students: Computer Adaptive Test (CAT). Journal of Medical Education and Development . 3843;7(5:)95-0.
[21]. Arfaie K. Priorities of clinical education evaluation from nursing and midwifery students’ perspective. Iran Journal of Nursing. 2012;25(75):71-7.
[22]. Tolyat M, Taherirad M, Pirannezhad R. The challenges of clinical education in operating room and anesthesia Students of Birjand University of Medical Sciences. Development Strategies in Medical Education. 2020;7(1):52-60.
[23]. Jung JH, Kim HJ, Kim J-S, editors. Comparison of Nursing Performance Competencies and Practical Education Needs Based on Clinical Careers of Operating Room Nurses: A Cross-Sectional Study. Healthcare; 2020: Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
[24]. Murphy F, Rosser M, Bevan R, Warner G, Jordan S. Nursing students’ experiences and preferences regarding hospital and community placements. Nurse education in practice. 2012;12(3):170-5.
[25]. Gutierres LdS, Santos JLGd, Peiter CC, Menegon FHA, Sebold LF, Erdmann AL. Good practices for patient safety in the operating room: nurses' recommendations. Revista brasileira de enfermagem. 2018;71:2775-82.
[26]. Gillespie BM, Harbeck EB, Falk-Brynhildsen K, Nilsson U, Jaensson M. Perceptions of perioperative nursing competence: a cross-country comparison. BMC nursing. 2018;17(1):12.
[27]. Lee KE. Effects of team-based learning on the core competencies of nursing students: a quasi-experimental study. journal of nursing research. 2018;26(2):88-96.
[28]. 30 . Plank L. Academic-practice partnerships to reduce the shortage of operating room nurses. Nurse educator. 2018;43(6):326-9.