نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: تحقیقات حاکی از شیوع روز افزون خودکشی به خصوص در بین جوانان است. شناسایی عوامل خطر خودکشی و اتخاذ تدابیری در جهت کاهش این عوامل ضروری می باشد و این مطالعه به همین منظور در بین افراد اقدام کننده به خودکشی در شهر سبزوار انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی بوده و جمعیت مورد مطالعه افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار بودند که 106 نفر از آن ها به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش، نمونه های مورد مطالعه توسط روانپزشک، مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند و به منظور شناخت خصوصیات شخصی، اجتماعی و اقتصادی با دیگر اعضای خانواده نیز مصاحبه انجام شد. در جریان مصاحبه چک لیستی که حاوی متغیرهای مورد بررسی بود، تکمیل گردید. سپس داده ها با استفاده از آزمون آماری مجذور کای تحت SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه، 106 نفر نمونه (49.1 درصد مرد و 50.9 درصد زن) با میانگین سنی 24.8 ± 8.4 سال مورد مطالعه قرار گرفتند که بر اساس یافته های به دست آمده، شیوع عوامل خطر خودکشی به ترتیب 63.2 درصد تجرد، 41.5 درصد اختلال روانی به خصوص افسردگی (28.3 درصد)، 15 درصد ناسازگاری زناشویی، 14.2 درصد وابستگی به مواد مخدر، 12.3 درصد مشکلات خانوادگی، 8.5 درصد بیماری های جسمی، 6.6 درصد بیکاری، 6.86 درصد رویداد استرس زای اخیر مانند از دست دادن یکی از بستگان نزدیک، 3.8 درصد مشکلات تحصیلی و 2.8 درصد جدایی از همسر بود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه می توان مهم ترین عوامل خطر خودکشی را در شهرستان سبزوار، سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی، اختلالات روانی، ناسازگاری های زناشویی، مصرف مواد مخدر و مشکلات خانوادگی دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Risk Factors in Suicide Cases Admitted to Vase\'ee Emergency Clinic in Sabzevar Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Heidari
  • Tahereh Tofighian
  • Ali Rabbanizadeh
  • MohmmadReza Shegarf Nakhaee
  • Mohsen Koushan
  • Kazem Maskani

چکیده [English]

Background and purpose: Research findings suggest a day-to-day increase in the rate of suicide particularly among the youth. Recognizing the risk factors and taking measures to control them seem essential and this study was conducted to this purpose among patients admitted to Sabzevar Hospital who attempted to commit suicide. Methods and materials: The study is a deh1ive study and the study population was cases of suicide at Vase'ee Emergency clinic in Sabzevar Iran from which 106 cases were selected through convenient non-probability sampling. Clinical interviews were done by a psychiatrist; interviews were conducted with other family members of the cases in order to shape a clear picture of cases' personal social and economic characteristics. Throughout the interviews a checklist of intended variables was filled out. The study data were analyzed using Chi-square in SPSS. Results: In the present study 106 cases (49.1% male and 50.9% female) with a mean age of 24.88.4 years were studied. The prevalence of suicide risk factors were 63.2% singleness mental disorders (41.5%) with depression being the most prevalent (28.3%) conjugal conflicts (15%) drug-dependence (14.2%) family problems (12.3%) physical disorders (8.5%) unemployment (6.6%) stressful events such as loss of a close relative (6.86%) educational problems (3.8%) and divorce (2.8%). Conclusion: According to the findings of the present study the risk factors contributing to suicide in Sabzevar Iran may include adolescence and beginning of adulthood mental disorders conjugal conflicts family problems unemployment educational failure marital disagreement having lost a close kinsman and disappointment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Suicide; Risk Factor; Committing Suicide; Sabzevar