نویسندگان

سبزوار، خیابان امیرکبیر، امیرکبیر 25، قطعه 12 شمالی

چکیده

زمینه و هدف: درماتوفیت ها دسته ای از قارچ های کراتینوفیلیک هستند که تعدادی از آن ها در شرایط invivo قطعاتی به نام آرتروکونیدیا تولید می کنند و چنین به نظر می رسد که این قطعات در بیماری زایی نقش مهمی به عهده دارند. تشکیل آرتروکونیدیا به عنوان شاخص عفونت درماتوفیتی در پوست، مو و یا ناخن می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عوامل محیطی و داروهای ضد قارچی متداول در تولید این عامل بیماری زا در تعدادی از درماتوفیت ها می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جامعه پژوهش، شامل بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس مراجعه کننده به بیمارستان رازی تهران در سال 1385-86 می باشد که 50 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پس از تایید بیماری در آزمایش لام مستقیم، جهت انجام پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در این مطالعه، تاثیرات عوامل محیطی شامل محیط کشت (سابورو دکستروز آگار، سابورو دکستروز آگار حاوی کلرید سدیم 1، 3، 5 درصد، ترایکوفایتون آگار شماره 1 و سابورو دکستروز براث)، دما، PH، CO2 و داروهای ضد قارچی متداول شامل گریزئوفولوین، کلوتریمازول، ایتراکونازول، تربینافین و بتامتازون بر تولید آرتروکونیدی در گونه های ترایکوفایتون وروکوزوم، ترایکوفایتون ویولاسئوم، اپیدرموفایتون فلوکوزوم، ترایکوفایتون روبروم و ترایکوفایتون منتاگروفایتیس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و داده ها با آزمون مجذور کای و تی استیودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بیشترین میزان تولید آرتروکونیدی در محیط سابورو دکستروز آگار با PH 7.5، فشار 10 CO2 درصد در دمای 37 درجه سانتی گراد پس از 10 روز بود. هیچ رشدی در دمای 42 درجه سانتی گراد و محیط حاوی کلرید سدیم 3 درصد و یا بیشتر دیده نشد. در بررسی تاثیرات داروهای ضد قارچی، گریزئوفولوین، کلوتریمازول و بتامتازون باعث تحریک تولید آرتروکونیدی شدند اما ایتراکونازول و به خصوص تربینافین موجب مهار تولید و تشکیل آرتروکونیدی شدند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بر اهمیت و تاثیرپذیری تولید آرتروکونیدی به عنوان شاخص عفونت در invivo از عوامل محیطی مانند PH، دما، فشار CO2 و محیط کشت در درماتوفیت ها تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Environmental Factors and Conventional Antifungal Drugs on Arthroconidia Production in the Common Species of Trichophyton and Epidermophtyon Floccosum

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Nasiri Kashani
  • Mohammad Farivar Sadri
  • Seyyd Amir Yazdanparast
  • Mitra Farnoodian
  • Zeynab Ghasemi
  • Shirin Farahyar

چکیده [English]

Background and purpose: Dermatophytes are a group of keratophilic fungi some of which produce arthroconidia under invivo conditions and these seem to have an important role in pathogenecity. Arthroconidia formation is a characteristic of dermatophyte infection of skin hair and nail. The present study is intended to study the effects of environmental factors and conventional antifungal drugs on the production of this pathogenic agent in some dermatophytes. Methods and materials: This is a deh1ive analytical study involving the research population of patients with dermatophytosis admitted to Razi hospital in Tehran Iran during 2006-2007. Fifty patients were selected through convenient sampling and were include in the study after direct microscopic examination confirmed the disease. In the present study the environmental factors including the media (SDA SDA+NaCl 1% 3% and 5% Trichophyton agar no.1 and SDB) temperature PH CO2 and the conventional antifungal drugs (Geriseofulvin Clotrimazole Itraconazole Terbinafin and Betametasone) were observed for their effects on arthroconidia production in Trichophyton Verucosum Trichophyton riolaseum Epidermophyton floccosum Trichophyton rubrum and Trichophyton Mentagrophytes. The obtained data were analyzed using Chi- Square and student t-test. Results: The highest production rate of arthroconidia occurred in SDA with PH (7.5) CO2 pressure 10% and temperature of 37ºC after 10 days. No growth was observed at the temperature of 42ºC and in a media of NaCl 3% or higher. Geriseofulvin Clotrimazole and Betametazone stimulated arthroconidia production but Itraconazole and particularly Terbinafin stopped and controlled its production. Conclusion: The results of this study emphasized the importance of arthroconidia production and its being influenced by environmental factors such as PH CO2 pressure and media in dermatophytes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Arthroconidia; Antifungal Drugs; Trichophyton; Epidermophtyon Floccosum