نویسندگان

گرگان، ابتدای بلوار هیرکانیا، مجتمع آموزشی انجیراب، دانشکده پرستاری مامایی بویه

چکیده

زمینه و هدف: پره اکلامپسی یکی از بیماری های هایپرتانسیو دوران بارداری است که در سلامت مادر و جنین اهمیت فوق العاده ای دارد. این بیماری مهم ترین علت مرگ (20-80 درصد) مادران در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد و قومیت یکی از عواملی است که در بروز این بیماری می باشد. نظر به شیوع پره اکلامپسی در مرکز آموزشی درمانی دزیانی (5.7 درصد) و وجود اقوام متعدد در استان گلستان،‌ مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر قومیت در ایجاد پره اکلامپسی طراحی گردید.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت موردی و شاهدی انجام گردید و جامعه پژوهش مراجعین باردار مرکز آموزشی درمانی دزیانی بودند. گروه شاهد از نظر اشتغال، وضعیت ازدواج، شغل همسر، محل سکونت و تعداد حاملگی سن مادر با گروه مورد جور گردید. نمونه گیری مبتنی بر هدف بود و موردها شامل کلیه مراجعینی بود که با علایم پره اکلامپسی مراجعه می نمودند، حجم نمونه شامل 250 نفر در گروه مورد بود که به ازای هر مورد، یک شاهد در صورت واجد شرایط بودن انتخاب می شد که در کل، 500 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. پس از اخذ رضایت نامه کتبی از آزمودنی ها داده ها توسط پرسش نامه (طی مصاحبه با نمونه های پژوهش) و چک لیست پس از رویت نتایج آزمایشات ادرار و خون جمع آوری و توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری مجذور کای، تی و می ویتنی یو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در صورت وجود عفونت ادراری، احتمال ایجاد پره اکلامپسی در افراد 1.77 برابر افزایش می یابد (odds ratio 1.77 و 1.2, 15.72) CI=%95 که به قومیت افراد مرتبط نمی باشد ولی اگر عامل عفونت ادراری حذف گردد ایجاد پره اکلامپسی به قومیت افراد وابسته است.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که گروه قومی سیستانی و ترکمن مستعد بروز پره اکلامپسی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Ethnicity and Incidence of Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Narjes sadat Borghaee
  • MohammadReza Rabiee

چکیده [English]

Background and purpose: Preeclampsia is one of the hypertensive diseases of pregnancy with extraordinary significance in maternal and fetal health which is the most important maternal mortality cause in developing couutries (20% to 80%). Ethnicity is also one of the factors in preclampsia. Therefore due to the high prevalence of preeclampsia in Dezyani Center in Gorgan Iran (5.7%) and co-existence of various ethnic residents the present study was designed to determine the effect of ethnicity on the incidence of preeclampsia. Methods and materials: This case-control study involued the population of pregnant women admitted in Dezyani center Iran. Cases and controls were homogeneous as far as employment marital status spouse's job residential location gravidity and maternal age were concerred. Cases with preeclampsia symptoms were purposively selected. In total 500 subjects (250 cases and 250 controls) participated in the study. Questionnaires were filled out via interview and checklists were completed on the basis of laboratory tests of blood and urine. The obtained data were analyzed in SPSS using Chi-square t-test and Mann Whitney U test. Results: In cases of urinary infection probability of preeclampsia increased 1.77 times (CI=95% odds ratio=1.77) which did not relate to cases' ethnicity. However if urinary infection is excluded preeclampsia can be related to ethnicity. Conclusion: The results indicated that Turkmen and Sistani ethnic groups were predisposed to preeclampsia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Preeclampsia; Ethnicity; Risk Factors; Prevalence