نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 مربی، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

2 مربی، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، طبس، ایران

3 بیمارستان امام خمینی )ره(، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

4 مربی، بیمارستان پیامبر اعظم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

زمینه و هدف  پس از کشف و گسترش سریعcoronavirus  جدید و همه گیری آن ، مطالعات زیادی به منظور شناخت، پیشگیری و درمان با تمرکز بر جمعیت بزرگسالان منتشر شد. اطلاعات محدودی در مورد کودکان مبتلا به COVID-19 در دسترس است. طبق مطالعات، کودکان در هر سنی مستعد ابتلا بوده و تظاهرات بالینی متفاوتی نسبت به بزرگسالان دارند. مطالعه حاضر به بررسی تظاهرات بالینی، یافته‌های آزمایشگاهی و رادیولوژی در کودکان مبتلا به COVID-19 پرداخت.
مواد و روش‌ها ادر3 ماهه اول1399، 6 کودک (با میانگین سنی 13 سال و 1 ماه، و انحراف معیار 1.81) براساس معیارهای قطعی تشخیصی (با استفاده از RT-PCR) مبتلا به COVID-19 در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسفراین گزارش شد. یافته‌های آزمایشگاهی، بالینی و رادیولوژی از پرونده بستری کودکان استخراج شده و توسط 2 متخصص کودکان بررسی و پس از انطباق با تظاهرات بالینی در قالب مطالعه توصیفی به صورت case series  ارائه شد.
یافته‌ها هیچ یک از کودکان سابقه بیماری زمینه‌ای یا مصرف داروهای خاص را نداشتند. شدت بیماری در همه کودکان خفیف بود. هیچ یک از بیماران نیاز به تهویه مکانیکی و بستری در بخش مراقبت های ویژه نداشتند.هیچ مورد مرگ گزارش نشد.
نتیجه‌گیری در زمینه پیدایش بیماری‌های عفونی ویروسی و نامشخص بودن نقش کودکان در چرخه انتقال، جهت درک بهتر بیماری، باید به تظاهرات بالینی بیمار توجه شود و تظاهرات بالینی پس از جمع آوری اطلاعات بیشتر در موارد ابتلای کودکان، تعریف می شود. لذا مطالعات وسیع‌تر در زمینه یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی کودکان در شناخت بیماری و تأثیر آن بر کودکان و جامعه ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clinical Demonstrations, Laboratory and Radiological Findings of Pediatric Patients with COVID-19 in Esfarayen-A Case Series

نویسندگان [English]

  • elahe lal kheirkhah 1
  • mohammad haddadi 2
  • mitra ardakani 3
  • alireza adel barkhordar 3
  • zeynab taraz 4
  • saeed yazdi 3

1 MSc, Department of Nursing, sfarayen Faculty of Medical Sciences, sfarayen, Iran

2 MSc, Department of Nursing, Tabas Branch Islamic Azad University, Tabas, Iran

3 MD, Imam Khomeini Hospital, sfarayen Faculty of Medical Sciences, sfarayen, Iran

4 MSc, Payambar Azam Hospital, erman University of Medical Sciences, erman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Following the discovery and rapid spread of the COVID19and it’s epidemic, numerous studies have been published to identify, prevent and treatment focusing on the adult population. Limited information is available on children with COVID-19. According to studies, children at all ages are susceptible to infection and show different clinical manifestations in compare with adults. This study examined clinical manifestations, laboratory and radiological findings in children with COVID-19.
Materials and Methods: From March 20 until June 20, 2020, 6 children with COVID-19(based on RT-PCR), with average age of 13 years and 1 month and standard deviation of 1.81 were reported in Imam Khomeini Hospital in Esfarayen. Laboratory, clinical and radiological findings were extracted from their hospital records and reviewed by 2pediatricians and after adapting to clinical manifestations were presented in a descriptive case study.
Results: None of the children had a history of background disease or taking medications. The severity of the disease was mild in all children. None of the patients required mechanical ventilation and hospitalization in the ICU. No deaths were reported.
Conclusion: In the context of the emergence of viral infectious diseases and the uncertainty of the role of children in the transmission cycle; To better understanding the disease, the patient's clinical manifestations should be considered and clinical manifestations are defined after gathering more information about cases of children. Therefore, broader studies in the field of clinical and laboratory findings of children in recognizing the disease and its impact on children and society seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus infection
  • SARS CoV-2
  • clinical features
  • Children
1.Xing YH, Ni W, Wu Q, Li WJ, Li GJ, Wang Wd, et al. Prolonged viral shedding in feces of pediatric patients with coronavirus disease 2019. Jmii. 2020; 53(3): 473-480. doi: 10.1016/j. jmii.2020.03.021.
2. Burrell, C.J., Howard, C.R., Murphy, F.A. Chapter 31 - coronaviruses. In: Burrell, C.J., Howard, C.R., Murphy, F.A, editors. Fenner and White’s Medical Virology. 5nd ed. London: Academic Press;2017. pp. 437–446. Available from: URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12- 3751560.00031-X
3. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. Pediatrics. 2020;145(6). Cited in PubMed; PMID 32179660. doi: 10.1542/peds.2020-0702.
4. Shen K, Yang Y, Wang T, Zhao D, Jiang Y, Jin R, et al. Diagnosis, treatment, and prevention of 2019 novel coronavirus infection in children: experts’ consensus statement .World J Pediatr. 2020; 16(3). doi:10.1007/s12519-020-00343-7.
5. World Health Organization (WHO). Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005)Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). Available from: URL: https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020statement-on-the-second-meeting-of-the-internationalhealth-regulations-(2005)-emergency-committeeregarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov); 2020.
6. Chen J, Zhang Z-Z, Chen Y-K, Long Q-X, Tian W-G, Deng HJ, et al. The clinical and immunological features of pediatric COVID-19 patients in China. Genes & Diseases. 2020.doi:10.1016/j.gendis.2020.03.008.
7. National Health Commission of People’s Republic of China. Diagnosis and treatment of pneumonia caused by novel coronavirus (trial version 4). Available from: URL: https ://www.nhc.gov.cn/xcs/zheng cwj/202001/42945 63ed3 5b4320 9b31 739bd 0785e 67/files /7a930 91112 67475a99d4 30696 2c8bf 78.pdf. Access 28 Jan 2020.
8. Ogimi C, Englund JA, Bradford MC, Qin X, Boeckh M, Waghmare A. Characteristics and outcomes of coronavirus infection in children: the role of viral factors and an immune compromised state.J Pediatric Infect Dis Soc. 2019; 8(1): 21–28.
9. Xu Y, Li XF, Zhu B, Liang HY, Fang CX, Gong Y, et al. Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding. Nat Med .2020; 26 :502-505. doi.:10.1038/s41591-020-0817-4
10. Huang CL, Wang YM, Li XW, Ren LL, Zhao JP, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan China. Lancet. 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
11. World Health Organization (WHO). Novel Coronavirus (COVID-19) situation. Available from: URL: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace5216 48f8a5beeeee1b9125cd, 2020. [Accessed 23 March 2020].
12. Wang D, Ju XL, Xie F, Lu Y, Li FY, Huang HH, et al. Clinical analysis of 31 cases of 2019 novel coronavirus infection in children from six provinces (autonomous region) of northern China. Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2020; 58(4): 269274.