نویسندگان

اصفهان، خیابان صفه، بیمارستان فوق تخصصی الزهرا

چکیده

زمینه و هدف: اخیرا پژوهشگران مصرف غذاهای پرفیبر و دارای نمایه گلیسمی پایین را جهت کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی و کاهش فراسنج های لیپیدی پیشنهاد کرده اند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف عدس پخته به عنوان یکی از پرمصرف ترین غذاهای دارای نمایه گلیسمی پایین بر سطح گلوکز ناشتا و فراسنج های لیپیدی در بیماران دیابتی نوع 2 بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی متقاطع بر روی بیماران دیابتی 45-60 ساله با گلوکز ناشتا 126-180 mg/dl مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان الزهرا در اصفهان انجام شد. تعداد 30 بیمار انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند. در دوره اول مطالعه، گروه کنترل از رژیم غذایی معمول پیروی کردند ولی گروه تجربی به مدت 6 هفته از رژیم غذایی معمول به همراه 50 گرم عدس پخته و 6 گرم روغن کانولا به جای 30 گرم نان و 20 گرم پنیر (به صورت یک صبحانه ایزوکالریک با مقادیر مشابه درشت مغذی ها) استفاده کردند. سپس دوره استراحت به مدت 3 هفته برقرار شد. در دوره دوم، افراد گروه ها با هم جا به جا شده و مطالعه 6 هفته دیگر ادامه یافت. در شروع و پایان هر دوره از مطالعه، اندازه گیری های تن سنجی و بیوشیمیایی انجام شد. محاسبات ترکیب رژیم غذایی با استفاده از نرم افزار Food-processor II و پردازش داده ها با آزمون تی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید.
یافته ها: گلوکز ناشتای بیماران تحت تاثیر مداخله از 152.6 ± 11.4 mg/dl به 148.4 ± 11.8 mg/dl رسید که کاهش آماری معنی داری را نشان می دهد (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Baked Lentil on Glycemic Control and Lipid Profiles in Type II Diabetics

نویسندگان [English]

  • Alireza Abadi
  • farideh Tahbaz
  • MohammadHasan Entezari
  • Hamidreza Shams

چکیده [English]

Background and purpose: Researchers have Recently Recommended high-fiber and low glycemic-index foods for glycemic control in diabetics and reduction of Lipid Profiles. This Study intended to investigate the effect of baked lentils ( as a highly consumed and low glycemic index) on FBS and Lipid Profiles in type II diabetics. Methods and materials: This cross-over clinical trial was conducted on 30 type II diabetic patients of 45- 60 years (divided randomly into two groups of 15) with FBS of 126-180 mg/dl. The control group was given the usual diet but the experimental group received 50 gr baked lentild 6gr canola oil instead of (30 gr) bread and 20 gr cheese (in the form of an isocaloric breakfast with similar amounts of macronutrients). For 6 weeks after a 3- week rest subjects in the two groups were interchanged. Diets were switched between the two groups and continued for another 6-week Period. At the beginning and end of each phase of the study biochemical and anthropometric measurements were recorded. Calculations of dietary components were done using Food Processor II and the data were analyzed using t-test in SPSS. Results: Fasting blood glucose of the patients decreased significantly from 152.6±11.4 mg/dl to 148.4±11.8 mg/dl (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Diabetes; Lentil; Glucose; Lipid profiles; Glycemic Index; Glycemic Control