نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران

2 مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران.

چکیده

زمینه  عفونت‌های نوظهور، تأثیر بسیاری بر سلامتی مادران باردار و جنین آنها دارد. با توجه به اهمیت ابتلا به این ویروس در دوره بارداری و با توجه به نوظهور بودن این ویروس و محدود بودن مطالعات در زمینه پیامدهای ابتلا به این بیماری در دوره بارداری، این مطالعه مروری با هدف جمع‌بندی مطالعات گزارش شده در زمینه ابتلا به covid-19 در بارداری و زایمان انجام شده است.
روش کار در این مطالعه مروری، از تمامی مطالعات انجام شده به زبان انگلیسی در زمینه covd-19 در بارداری و زایمان از سال 2019 تا مارس 2020، در پایگاه‌های اطلاعاتیScopus  ، Google Scholar, Pubmed ، Science Direct،  Cochrane و از کلیدواژه‌های covid-19, sars-cov-2 ,coronavirus-2019, 2019-ncov, pregnancy,  deliveryا استفاده شده است.
یافته‌ها در این مطالعات، در مجموع به بررسی 103 مادر باردار مبتلا به covid-19 و پیامد مادری و نوزادی آنها و میزان ابتلای نوزادان مادران مبتلا به covid-19 پرداخته‌اند. اکثر مطالعات گزارش شده در شهرهای مختلف کشور چین بوده است. در مقالات بررسی شده، مادران باردار مبتلا، بررسی شدند.
نتیجه‌گیری بر اساس یافته‌های گزارش شده، تا کنون انتقال عمودی مادر به جنین گزارش نشده است و پیامد مادری و نوزادی در تمامی مطالعات خوب گزارش شده، تمامی نمونه‌های مایع آمنیوتیک، جفت، شیر مادران و نمونه ترشحات واژینال بر اساس مطالعات انجام شده از نظر COVID-19 منفی بودند و هیچ مورد از مرگ مادر (تا زمان انجام این مطالعه) گزارش نشده است. در حال حاضر، با توجه به نبود درمان و واکسن مؤثر، بهترین راه مقابله با این بیماری، اجتناب از آلودگی و جلوگیری از انتشار آن از طریق اقدامات محافظتی و بهداشت شخصی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Coronavirus (19) in Pregnancy and Childbirth: A Review Study

نویسندگان [English]

  • farzaneh rahimi 1
  • shadi goli 2

1 Nursing and Midwifery Sciences Development Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Nursing and Midwifery Sciences Development Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Emerging infections have a great impact on the health of pregnant mothers and their fetuses. Due to the importance of contracting this virus during pregnancy and due to the emergence of this virus and the limited number of studies on the consequences of contracting this disease during pregnancy, this review study aims to summarize the reported studies on covid-19 infection. Performed during pregnancy and childbirth.
Materials and Methods: In this study, a review of all studies conducted in English on covd-19 in pregnancy and childbirth from 2019 to March 2020, in the databases Scopus, Google Scholar, Pubmed, Science Direct, Cochrane, and keywords covid-19, sars-cov-2, coronavirus-2019, 2019-ncov, pregnancy, delivery.
Results: In these studies, a total of 103 pregnant mothers with covid-19 and their maternal and neonatal outcome and the incidence of infants of mothers with covid-19 were studied. Most of the studies reported in different cities of China were. Pregnant mothers have been examined.
Conclusion: Based on the reported findings, vertical transmission of mother to fetus has not been reported so far and maternal and neonatal outcome have been reported in all well-studied studies, all samples of amniotic fluid, placenta, breast milk and vaginal discharge samples based on studies. COVID-19 was negative and no maternal deaths were reported at the time of this study. Currently, due to the lack of effective treatment and vaccines, the best way to deal with this disease is to avoid infection and prevent its spread through protective measures and personal hygiene. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • SARS-CoV-2
  • coronavirus-2019
  • 2019-ncov
  • pregnancy
[1]. Rasmussen S, Smulian J, Lednicky J, et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pregnancy: What obstetricians need to know. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2020 doi: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.02.017.
[2]. Siston AM, Rasmussen SA, Honein MA, et al. Pandemic 2009 influenza A(H1N1) virus illness among pregnant women in the United States. JAMA. 2010;303:1517-1525.
[3]. Moore CA, Staples JE, Dobyns WB, et al. Characterizing the pattern of anomalies in congenital Zika syndrome for pediatric clinicians. JAMA Pediatr. 2017;171:288-295.
[4]. Rasmussen SA, Jamieson DJ, Honein MA, Petersen LR. Zika vrus and birth defects Reviewing the evidence for causality. N Engl J Med. 2016;374:1981-1987.
[5]. Wang X, Zhou Z, Zhang J, et al. A case of 2019 Novel Coronavirus in a pregnant woman with preterm delivery. Clinical Infectious Diseases 2020 doi: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa200
[6]. Tavakoli A,Vahdat K,Keshavarz M. New Coronavirus 2019 COVID-19 Emerging Infectious Disease of the Century. Iran South Med J 2020; 22(6): 432-450.
[7]. Lai CC, Shih TP, Ko WC, et al. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) And Corona Virus Disease-2019 (COVID-19): The Epidemic And The Challenges. Int J Antimicrob Agents (In press) 2020; 105924.
[8]. Morris E, O’Brien P, Goodyear G, et al. Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Royal College of obstetricians& Gynaecologists. Version 1: Published Monday 9 March, 2020.
[9]. Favre  G,Pomar L, Musso D, Baud D. 2019-nCoV epidemic: what about pregnancies? Published: On line.February 06, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30311-1
[10]. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020 oi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30360-3.
[11]. Chen S, Huang B, Luo DJ, et al. Pregnant women with new coronavirus infection: a clinical characteristics and placental pathological analysis of three cases. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 2020;49(0):E005-E05. doi: 10.3760/cma.j.cn112151-20200225-00138.
[12]. Liu Y,  Chen H , Tang K, Guo Y. Clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy, Journal of Infection (2020), doi:https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.02.028
[13]. Zhu H, Wang L, Fang CH,et al.  linical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia JF - Translational Pediatrics; Vol 9, No 1 (February 2020): Translational Pediatrics Y2 - 2020 KW - N2 - UR - http://tp.amegroups.com/article/view/35919.
[14]. Mullins E,  Evans D,  Viner R, O'Brien P,  Morris E. CORONAVIRUS IN PREGNANCY AND DELIVERY: RAPID REVIEW AND EXPERT CONSENSUS.medRxiv
[15]. 2020.03.06.20032144; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.06.20032144.
[16]. Mullins E,  Evans D,  Viner R, O'Brien P,  Morris E. CORONAVIRUS IN PREGNANCY AND DELIVERY: RAPID REVIEW. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), 17 March 2020.https://doi.org/10.1002/uog.22014.
[17]. Zhang L, Jiang Y, Wei M, et al. [Analysis of the pregnancy outcomes in pregnant women with COVID-19 in Hubei Province].Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2020 Mar 7;55(0):E009. doi: 10.3760/cma.j.cn112141-20200218-00111. 
[18]. Li Y, Zhao R, Zheng S,et al. Lack of Vertical Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, China.Emerg Infect Dis. 2020 Jun 17;26(6). doi: 10.3201/eid2606.200287. 
[19]. Liu D, Li D, Wu X. Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia:A Preliminary Analysis. AJR 2020; 215:1–6. doi.org/10.2214/AJR.20.23072.
[20]. Fan C, Lei D, Fang c,et al. Perinatal Transmission of COVID-19 Associated SARS-CoV-2: Should We Worry? Clin Infect Dis. 2020 Mar 17. pii: ciaa226. doi: 10.1093/cid/ciaa226.
[21]. Schwartz DA. An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their Newborn Infants, and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020 Mar 17. doi: 10.5858/arpa.2020-0901-SA. 
[22]. Kant Sahu k, Lal A, Mishra A. COVID‐2019 and Pregnancy: A plea for transparent reporting of all cases. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 19 March 2020 https:// doi.org/10. 1111/aogs. 13850.
[23]. Poon L,Yang H,  Lee J, et al.ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. . International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). 11 March 2020.https://doi.org/10.1002/uog.22013.
[24]. Heymann DL, Shindo N. COVID-19: What Is Next For Public Health?. Lancet 2020; 395(10224): 542-45.
[25]. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical Features Of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan, China. Lancet 2020; 395(10223): 497-506.
[26]. Chen D, Yang H, CaoY. Expert consensus for managing pregnant women and neonates born to mothers with suspected or confirmed novel coronavirus (COVID-19) infection. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 20 March 2020:https://doi.org/10.1002/ijgo.13146.
[27]. Rashidi Fakari F, Simbar M. Coronavirus Pandemic and Worries during Pregnancy; a Letter to Editor. Archives of Academic EmergencyMedicine. 2020; 8(1): e21.
[28]. Liang H, Acharya G. Novel corona virus disease (COVID19) in pregnancy: What clinical recommendations to follow? Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Mar 5. doi:10.1111/aogs.13836.