نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران

چکیده

زمینه و هدف  ارتباط مؤثر و کارآمد میان زوجین، مهم‌ترین جنبه خانواده‌های دارای عملکرد مطلوب می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و درمان‌شناختی رفتاری در ارتقای رضایت زناشویی و شادکامی زوجین دارای اختلالات میل جنسی بود.
مواد و روش‌ها پژوهش با روش نیمه‌تجربی با طرح تحقیق پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل، در 6 ماهه اول سال 1396 انجام شد. از مراجعین مراکز درمانی باروری شهر تهران 60 نفر از زوجینی که مطابق با ملاک‌هایDSM -V حداقل یکی از آنها دارای اختلال میل جنسی بودند به طور هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه آموزش مهارت‌های ارتباطی و درمان شناختی رفتاری و کنترل، جایگزین شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های شادکامی آکسفورد و رضایت زناشویی انریچ بودند. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل کواریانس و تصحیح بن فرنی استفاده شد.
یافته‌ها نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی و درمان‌شناختی رفتاری به طور معناداری موجب افزایش شادکامی و رضایت زناشویی زوجین شد (05/0>P) و بین اثربخشی دو روش در افزایش شادکامی و رضایت زناشویی، تفاوتی وجود نداشت.
نتیجه‌گیری با استفاده از آموزش مهارت‌های ارتباطی و درمان‌شناختی رفتاری می‌توان موجبات افزایش شادکامی و رضایت زناشویی را در زوجین فراهم آورد. مراکز بهداشتی درمانی و مشاوره می‌توانند با تشکیل کارگاه‌های هفتگی آموزشی در زمینه افزایش آگاهی جنسی خانواده‌ها، موجبات سلامت روانی جامعه را فراهم آورند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Communication Skills Training and Cognitive-Behavioral Therapy in Improving Marital Satisfaction and Happiness of Couples with Sexual desire disorder

نویسندگان [English]

  • bahman akbari 1
  • leila moghtader 2
  • katayon khakbiz 3

1 Associate professor in Psychology. Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Assistant professor in Psychology, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

3 Psychology (MA), Department of Psychology, Faculty of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Introduction: Effective relationship between couples is the most important part in family good function. The purpose of this study was to compare the effectiveness of education on the effect of communication skills training and cognitive-behavioral therapy on marital satisfaction and happiness of couples with sexual desire disorders.
Materials and Methods: The research was carried out using a semi-experimental design with a post-test, pre-test, and control group design in the first 6 months of 2016. Among the patients referred to the reproductive health centers of Tehran, 60 couples who had at least one DSM-V criteria had sexual dysfunction, were selected and randomly assigned to three groups of communication skills training and cognitive-behavioral therapy and control. The instrument was the Oxford Happiness Inventory and Enrique Marital Satisfaction Questionnaire. The covariance analysis and bin porridge correction were used to analyze the data.
Results: The results showed that communication skills training and cognitive behavioral therapy could significantly increase marital satisfaction and happiness (p>0.05) and there were no statistically significant differences between communication skills training and  cognitive  behavioral therapy in increasing marital satisfaction and happiness.
Conclusion: It can be concluded that using communication skills and cognitive-behavioral therapy can increase the happiness and marital satisfaction in couples. Health centers and counseling can provide community mental health through the creation of weekly educational workshops to increase family sexual awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Happiness
  • Marital Satisfaction
  • Sexual desire disorder
1]. Wilcox W, Dew J. If Momma Aren't Happy: Explaining Declines in Marital Satisfaction Among New Mothers. Marriage and Fam J. 2011; 73)1): 1–12.
[2]. Pourmarzi D, Rimaz S, Khoii M, Al-sadat E, Razi M, Shokoohi M: Comparative survey of youth’s sexual and reproductive health educational needs in two stages before and after marriage, Razi of Med Sci J .2013; 20(106): 30-39. (Persian)
[3]. Hutagalung F, Ishak Z. Sexual Harassment: A Predictor to Job Satisfaction and Work Stress, among women employes. Procedia- Soci and Behav Sci. 2012; 65(3): 723-730.
[4]. Kaplan H, Saduk b. Summary of Psychiatry-Behavioral Sciences / Clinical Psychiatry. Translation by Nasratollah Pourfakari.Tehran: Nashre Ab Publishing. 2013.
[5]. [5]. Talaee Zadeh F, Bakhtiyarpoor S. Relationship between marital satisfaction and sexual satisfaction with the mental health of couples. Thou & Behav in Clin Psy .2016; 10(40): 37-46. (Persian)
[6]. Jiang H, Wang L, Zhang Q, Liu DX, Ding J, Lei Z, Lu Q, Pan F. Family functioning, marital satisfaction and social support in hemodialysis patients and their spouses. Stress Health . 2015; 31(2): 74-166.
[7]. Aliakbari Dehkordi, M. (2010). Relationship between woman sexsual function and martial adjustment. J Behav Sci. 2010; 4(3):199 -206 (Persian)
[8]. Villeneuve L, Dargis L, Trudel G, Boyer R, Preville M. Daily hassles, marital functioning and psychological distress among community-dwelling older couples. J Europ Review of Appli Psy. 2014; 2(1): 1-10.
[9]. Siadatian GH, Asghari Nezhad M. Relationship between attachment styles with happiness and marital satisfaction of married female students of Islamic Azad University. Personality psychology master's thesis. Islamic Azad University Karaj. 2013. (Persian)
[10]. Bahadori Khosroshahi N. survey the quality of happiness and its relationship with the development of social skills (interaction with peers) in preschool children in Tehran. Educational Psychology Master's Thesis. Tehran University, Faculty of Education and Psychology. 2011. (Persian)
[11]. Caperman R, luckes K. Empathy Deficits of Sexual Offenders: A Conceptual Model. Journal of Sexual Aggression, 2014; 9: 13-25.
[12]. Solati K. The Effectiveness of Life Skills Training on Happiness, Mental Health, and Marital [13]Satisfaction in Wives of Iran-Iraq War Veterans. Middle East Journal of Family Medicine. 2017 Sep 1; 7(10): 74 .(Persian)
[13]. Ghasemian A, Kumar GV. Effect of life skills training on psychological distress among male and female adolescent students. Indian Journal of Health and Wellbeing. 2017 Apr 1; 8(4): 279 (Persian)
[14]. Yoosefi N. Effectiveness of life skills training in marital satisfaction and couple’s hopefulness. Family Psychology. 2016;3(1): 59-70 (Persian )
[15]. Esmaeilpour K, khajeh V, Mahdavi N: Predicting Couples' Marital Satisfaction Based on Relationship Beliefs and Relationship Skills. Family research 2013; 9(1):29-44. (Persian)
[16]. Hertlein KH, Weeks GR, Gambescia N. Systematic sex therapy. New York: Routlege; 2009.
[17]. Asogwa, V.C., Ojogbane, V.J., & Idoko, E.J. Effect of cognitive behavior therapy on self-efficacy of students of agricultural education program in Nigerian universities. Innovative Social & Science Education Research J. 2016; 4(2): 47-57.
[18]. Keshavarz Safie Z, Noury R, Hassani J. The Effectiveness of Coupled and Sexual Skills Training on Lack of Liviness and Marital Satisfaction in Women. J of Behav Sci. 2015; 9(1): 51-59. (Persian)
[19]. Chang SL. Family background and marital satisfaction of newlyweds. Generational transmission of relationship interaction patterns. Unpublished Master's Thesis, California State University. 2008.
[20]. Buster J E. Managing female sexual dysfunction. Fertility and sterility J, 2013; 100 (4): 905-15.
[21]. Alipoor A, Noorbala A. Evaluation of reliability and validity of Oxford Happiness Inventory in Tehran University Students. Thoughts and behavior J. 1999; 5(1): 56-66. (Persian)
[22]. Ebadatpur, M. Standardization of Matrimonial Relationship Pattern Questionnaire in Tehran. Master's thesis consultation, Tehran; Tarbiat Moallem University. 2004. (Persian)
[23]. Hossiani Motlagh AM, Alizadeh Z, Shahabadi S. The Effect of Life Skills Training on Mental Health and Marital Adjustment in Married Women Referred to the Counseling Center in Yasuj. Biomedical & Pharmacology J. 2013; 4(2): 18-27. (Persian)
[24]. Amrei MT, Farahani A. The Effectiveness of Training Life skills on Happiness of Students. World Scientific News J. 2016; 246: 276 (Persian)
[25]. Hanrahan SJ, de Lourdes Francke Ramm M. Improving Life Satisfaction, Self-concept, and Happiness of Former Gang Members using Games and Psychological Skills Training. Sport for Development J. 2015 Sep 1; 3(4):41-7.
[26]. Sadati Z, Hossieni O, Mirzaian B, Dousti Y. The effect of life skills training on marital satisfaction and happiness of married students. Community Health J. 2018; 5(3):282-90. (Persian)
[27]. Kim O, Jeam H. Gender differences in factors influencing sexual satisfaction in Korean older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics 2013; 56 (2): 321-326.
[28]. Javidi N. The Effectiveness of training of emotion management strategies According to emotional focused couples therapy (EFT) to increase couples sexual satisfaction and improve family function and couples communication patterns. [MsC Thesis].Tehran, Iran: University of science & culture 2012. (Persian)
[29]. Yoo H, Bartle-Haring S, Day RD, Gangamma R. Couple communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. J Sex Marital Ther 2014; 40(4): 275-93.
[30]. Heiman JR, Long JS, Smith SN, Fisher WA, Sand MS, Rosen RC. Sexual satisfaction and relationship happiness in midlife and older couples in five countries. Arch Sex Behav 2011; 40(4): 741- 53.
[31]. Mehrabi Honarmand M, Hossein Pour M, Mehdizadeh L: The effectiveness of life skills to enhance marital married women 20-40 years. Teaching and Learning Studies J. 2010; 2(1):125-139. (Persian)
[32]. Shahhosseini Z, Abedian K: Iranian university students’ perceived reproductive health needs. International Congress of adolescent medicine and health. 2013; 13(2):1-6. (Persian)
[33]. Shahsiah M, Bahrami F, Etemadi O, Mohebi S: Effects of Sex Education on Reducing Conflicts among Couples, Isfahan, Iran. Health System Research J. 2012; 7(6):901-908. (Persian)
[34]. Monjezi F, Iravani MR: Teaching of Communication Verbal, Emotional and Sexual Based on Islamic Views on Married Couple’s Satisfaction. Asian J Soc Econ Sci. 2013; 2(1):12-19. (Persian)
[35]. Abedian K, Shahhosseini Z: University students’ point of views to facilitators and barriers to sexual and reproductive health services. Int J of adol med and health. 2013; 23(4): 1-6. (Persian)
[36]. Bakhtiari M, Sheidaei H, Bahrainian SA, Nouri M. The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Low Sexual Desire and Marital Satisfaction. Thought & Behavior in Clinical Psychology J. 2015; 9(36): 7-17. (Persian)