نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: نرون های تحریک کننده سمپاتیکی که از قسمت سری ناحیه شکمی-جانبی بصل النخاع (RVLM) منشا گرفته و به نخاع منشعب می شوند، برای حفظ تون سمپاتیکی پایه و جمع بندی رفلکس های قلبی-عروقی ضروری است. از طرفی کاتکولامین ها، ماده P و سوماتواستاتین در تعدیل فشار خون در ساقه مغز نقش دارند. هدف از مطالعه حاضر این بود که در نرون های C1 بصل النخاع که حاوی mRNA پرپروتاکی کینین (PPT-A) A بوده و به نخاع منشعب می شوند، آیا گیرنده 2A سوماتواستاتین (SST2A) هم بیان می شود یا خیر.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی که بر روی 12 سر موش صحرایی نر نژاد Sprague-dawley انجام شد، بیان ژن PPT-A و حضور گیرنده SST2A در نرون های C1 ناحیه RVLM به کمک مخلوطی از تکنیک های نشانه گذاری رو به عقب توسط تزریق زیر واحد بنای کلراتوکسین (CTB)، هیبریدسازی درجا (ISH) و ایمونوهیستوشیمی بررسی شد. برای توصیف داده ها نیز از درصد و میانگین استفاده شد.
یافته ها: بیشتر نرون های RVLM که وارد نخاع می شوند (نرون های CTB+) از نوع C1 هستند، یعنی حاوی آنزیم تیروزین هیدروکسیلاز (TH+) می باشند. این نرون ها همچنین حاوی PPT-A mRNA یا گیرنده SST2A هستند. اما هیچ نرونی که هم دارای mRNA مربوط به PPT-A بوده و هم گیرنده SST2A داشته باشد، مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد که نرون های ناحیه C1 بصل النخاع که به داخل نخاع منشعب می شوند، از نظر بیان PPT-A mRNA یا گیرنده SST2A به صورت دو گروه نرونی متفاوت بوده و ممکن است اثرات تعدیلی متفاوتی بر رفلکس های قلبی- عروقی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Somatostatin 2A Receptor and Preprotachykinin A mRNA Expression in Bulbospinal C1 Neurons in Rats

نویسندگان [English]

  • chon Li
  • pal Pilowsky
  • Akbar Pejhan

چکیده [English]

Background and purpose: Sympatho-excitatory neurons which originate from Rostral Ventrolateral Medulla (RVLM) and project to spinal cord are necessary for the maintenance of resting sympathetic tone and integration of cardiovascular reflexes. Also it is known that catecholamines substance P and somatostatin are involved in blood pressure modulation in the brain stem. The aim of this study was answering to the question: Is somatostatin 2A receptor (SST2A) expressed in medullary C1 neurons which have preprotachykinin A (PPT-A) mRNA and are projected to spinal cord? Methods and materials: This study was done on 12 male Sprague-Dawley rats. We used a complex of techniques such as retrograde labeling of spinally projecting neurons by injection of Cholera Toxin Beta (CTB) unit In situ Hybridization (ISH) and Immunohistochemistry to identify PPT-A mRNA and SST2A receptor expression in C1 neurons of RVLM. For data deh1ion mean ± SEM as well as percentage were used. Results: Most spinally projecting neurons in RVLM (CTB+) are C1 neurons i.e. they have Tyrosin Hydroxylase enzyme (TH+). These neurons contain PPT-A mRNA or SST2A receptors but no neurons were observed with the expression of both PPT-A mRNA and SST2A receptor. Conclusion: It seems that medulla C1 neurons which project to spinal cord and express PPT-A mRNA or SST2A receptor are two separate neuron types. They may have different modulatory effects on cardiovascular reflexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Rostral VentroLateral Medulla; Preprotachykinin A; Somatostatin 2A Receptor