نویسندگان

سبزوار، جنب پلیس راه، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: مصرف غذا در طی همودیالیز با توجه به تغییراتی که در سیستم گردش خون ایجاد می کند، احتمال تشدید عوارض زودرس ناشی از همودیالیز را مطرح می سازد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام گرفت و جامعه پژوهش بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله نهایی بود. 31 بیمار به روش نمونه گیری غیر احتمالی و مبتنی بر هدف انتخاب شدند. بیماران یک بار در حین همودیالیز ناشتا نگه داشته شدند و در بار دوم، یک وعده غذایی حاوی 325 کیلوکالری انرژی در شروع ساعت دوم همودیالیز به آن ها داده شد و فشار خون، شدت تهوع و شدت استفراغ آن ها بلافاصله قبل و بعد از وصل شدن به دستگاه، پس از جدا شدن از دستگاه و هر 30 دقیقه در حین همودیالیز اندازه گیری و ثبت شد. داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی و مستقل، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، ویلکاکسون و مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: فشار خون پس از دقیقه 60 در حالت دریافت غذا 6.1 ±4.1 میلی متر جیوه کاهش داشت، در حالی که در حالت عدم دریافت غذا حین همودیالیز فشار خون به میزان 1.67 ± 2.57 میلی متر جیوه کاهش یافته بود که تفاوت آن ها معنی دار بود. همچنین شدت تهوع پس از مصرف غذا در 11 بیمار (35.5 درصد) و در حالت عدم مصرف غذا در پنج بیمار (16.1 درصد) افزایش یافته بود که تفاوت آن معنی دار بود. شدت استفراغ پس از صرف غذا در 8 بیمار (25.8 درصد) و در حالت عدم مصرف غذا تنها در یک بیمار (3.2 درصد) افزایش یافته بود که از نظر آماری تفاوت آن معنی دار بود.
نتیجه گیری: مصرف غذا حین همودیالیز باعث افزایش افت فشار خون، افزایش شدت تهوع و شدت استفراغ می شود. بنابراین باید در حین همودیالیز از مصرف غذا اجتناب شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Food and Non-food Ingestion During Hemodialysis on Early Acute Side Effects of Hemodialysis

نویسندگان [English]

  • Abbasali Zeraati
  • Habibollah Esmaili
  • Abdolghader Assar Roodi
  • Mohmmad Nowroozi

چکیده [English]

Background and purpose: Food ingestion during hemodialysis may aggravate early side effects of hemodialysis due to hemodynamic changes. Therefore this study was carried out to investigate the effect of food and non-food ingestion during hemodialysis on its early symptoms. Methods and materials: This clinical trial was conducted on the research population of ESRD Patients; 31 cases were selected through convenient and purposeful sampling. They were NPO during hemodialysis first and received one meal (containing 325 Kcal) one hour after the second hemodialysis started. Their blood pressure intensity of nausea and vomiting immediately before and after hemodialysis and every 30 minutes during hemodialysis were measured and recorded. The obtained data were analyzed in SPSS using paired and independent t-test Pearson and Spearman correlation coefficients Wilcoxon and McNemar tests. Results: Blood pressure reduced 6.1±4.1 mmHg 60 minutes after hemodialysis started but in non-food hemodialysis the reduction was 1067± 2.57 mmHg and the difference was significant. Also nausea intensity after food ingestion increase in 11 patients (35.5%) but it increased in 5 cases (16.1%) after non- food hemodialysis and the difference was significant. Vomiting intensity after food ingestion increased in 8 cases (25.8%) and in 1 patient (302%) upon non-food hemodialysis the difference of which was significant. Conclusion: Food ingestion during hemodialysis causes a decline in blood pressure and increases the intensity of nausea and vomiting. Therefore food ingestion during hemodialysis should be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Hemodialysis; Ingestion; Non
  • food Ingestion; Hypotension; Nausea; Vomiting