نویسندگان

کازرون، کیلومتر پنج جاده کازرون-شیراز، ساختمان شماره 3، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون

چکیده

زمینه و هدف: کبد یکی از اندام های حیاتی بدن به شمار می رود که در تنظیم بسیاری از پدیده های فیزیولوژیک دارای نقش کلیدی است و هر گونه اختلال در عملکرد آن باعث می شود مجموعه ای از اختلالات فیزیولوژیک، آناتومیک و انواعی از بیماری های مختلف به وجود آید. از طرفی با توجه به مصرف گیاهان دارویی در طب سنتی، در این مطالعه اثرات عصاره آبی-الکلی برگ گیاه پونه (Mentha pulegium) بر روی فاکتورهای عملکردی کبد مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 50 سرموش صحرای نر بالغ از نژاد ویستار، با وزن تقریبی 220-230 گرم در 5 گروه 10 تایی مورد استفاده قرار گرفت. گروه های آزمایش شامل گروه کنترل بدون هیچ گونه تیمار دارویی، گروه شاهد که روزانه فقط با حلال تیمار شدند و سه گروه تجربی 3 و 2 و 1 بودند که به ترتیب مقادیر (mg/kg) 400، 800 و 1600 عصاره آبی-الکلی برگ گیاه پونه به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. 18 روز بعد، از همه گروه ها نمونه خونی گرفته شد و میزان آنزیم های کبدی آلانین آمینوترانسفراز، (ALT) آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی شامل پروتئین تام و آلبومین اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون تی و نرم افزار SPSS و Excel تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: مقدار آنزیم ALT در گروه های تجربی حداکثر،‌ متوسط و حداقل دریافت کننده عصاره به ترتیب 71.38 ± 4.67، 70.13± 4.48 و 50.63 ± 6.51 بود که نسبت به گروه کنترل (96.75 ± 5.91) کاهش معنی داری را نشان داد. آنزیم AST فقط در دوز حداکثر عصاره (175.63 ± 4.84) نسبت به گروه کنترل (207.88 ± 13.85) کاهش معنی داری را نشان داد. میزان آنزیم ALP در دوز حداکثر (778.5 ± 58.8)، متوسط 802.63 ± 39.1 و حداقل 815.5 ± 25.5 نسبت به گروه کنترل (608.38 ± 44.2) افزایش معنی داری را نشان داد. مقدار پروتئین تام و آلبومین در گروه تجربی دریافت کننده عصاره با دوزهای بالا نسبت به گروه کنترل نیز کاهش معنی داری را نشان داد. همچنین وزن موش ها با افزایش دوز کاهش معنی داری پیدا کرد.
نتیجه گیری: عصاره آبی-الکلی برگ گیاه آنزیم های کبدی از جمله ALT و AST را کاهش می دهد. همچنین با کاهش فعالیت عملکردی کبد، مقدار پروتئین های تام و آلبومین کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effects of the Hydro-Alcoholic Extract of Mentha Pulegium Leaves on Liver Function Test in Male Rat

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Shariati
  • Laleh Khodaparast
  • Mokhtar Mokhtari

چکیده [English]

Background and Purpose: Liver is one of the vital organs which has a key role in regulating most physiologic mechanisms and any disorder in hepatic function can cause a series of physiologic and anatomical disorders and still other diseases. Since Mentha pulegium has been used extensively in traditional medicine the aim of the present investigation is to study of the effects of the Hudro-Alcoholic Extract of the Mentha Pulegium Leaves on hepatic functions. Methods and Materials: In this experimential study 50 Wistar male rats (about 220- 230 g) were used in five groups of tens including: control group receiving nothing sham group receiving distilled water and 3 experimental groups receiving 400 800 and 1600 (mg/kg) of the Hydro-Alcohol Extract of Mentha Pulegium Leaves respectively. The obtained data were analyzed by t-test using SPSS and Microsoft Excel. Results: According to the results there is a significant reduction in the level of ALT AST in experimental groups. In addition the level of ALP showed a significant increase. Regarding albumin and total protein there has been a decline in the experimental groups receiving the highest dose of the extract and asignifilant reduction in the total body weight in proportion to the increased dosage of the extract. Conclusion: The Hydro-Alcoholic extract of mentha pulegium leaves probably has a significant effect on hepatic function. This effect may be due to the presence of Flavonoids (Hesperidin diosmine) antioxidant tannin and pulegone in the extract. This effect is reflected in the reduction of ALT AST and the increase in ALP. Also it can be attributed to the decrease in the hepatic serum level of the albumin and total protein

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Mentha Pulegium; Liver Enzyme; Proteins; Rat