نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 .کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. دانشجوی دکترای تخصصی آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

زمینه و هدف  با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و نقش سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در زندگی سالمندان، این پژوهش با هدف ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در جامعه سالمندان انجام شد.
مواد و روش‌ها مطالعه حاضر، توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بود که برای این منظور، تعداد 402 سالمند، به صورت تصادفی از 6 مرکز بهداشت از سطح شهر سبزوار، 2 سرای سالمند و 3 کانون بازنشستگان( علوم پزشکی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی) در سال 98-1397 به عنوان جامعه پژوهش با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک سالمند، سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن، سالمندی موفق و وضعیت‌شناختی سالمند (AMT) استفاده شد. اطلاعات به‌دست آمده، با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 و به‌کارگیری آزمون‌های همبستگی پیرسون، آزمون کانونی و رگرسیون چندمتغیره داده‌ها تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها میانگین و انحراف معیار سنی واحدهای پژوهش 8  ± 8/68 سال بود. نمره سرمایه اجتماعی با نمره سالمندی موفق، همبستگی داشت که میزان این ارتباط، مثبت و متوسط بود (662/0 = r ). نزدیک به 30 درصد از تغییرات در نمرات سالمندی موفق، به عنوان متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی و شرایط تأهل، زندگی با بستگان، اشتغال و سطح تحصیلات قرار داشت (29/0 =   ).
نتیجه‌گیری نتایج این مطالعه، مبنی بر تأیید توان پیشگویی و تأثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص سالمندی موفق سالمندان در جامعه، تأمل‌برانگیز است. سرمایه اجتماعی، به‌عنوان متغیر مستقل، سالمندی موفق را به‌عنوان متغیری وابسته، تحت تأثیر قابل‌توجهی قرار می‌دهد؛ به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی از توان پیشگویی سالمندی موفق نیز برخوردار است. این ارتباط در برخی از ابعاد؛ شامل سلامت جسمی، سلامت روانی، عملکرد جسمی و وضعیت‌شناختی قابل توجه‌تر بود؛ از این رو این یافته‌ها می‌تواند راهنمای خوبی برای تمرکز پژوهش‌های بعدی و در نهایت، مداخلات مسئولین و متخصصان امر، برای نیل به اهداف سالمندی موفق باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital and Successful Aging in the Elderly Community of Sabzevar, 2019-2020

نویسندگان [English]

  • Mahboube Alipour 1
  • Raha Salehabadi 2
  • Rahim Akrami 3
  • Javad Ganjloo 4

1 MSc student of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar university of medical sciences,Sabzevar,Iran

2 MSc of Nursing, Iranian Research Center on Healthy Aging, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

3 MSc of Epidemiology, Department of epidemiology & biostatistics, School of public health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

4 MSc of Nursing, School of Paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences. PhD Student of Futures Studies, Faculty of Social Sciences, Qazvin Branch, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to the increasing number of aging population in developing countries such as Iran and the role of social capital and successful aging in the aging population, this study aimed to investigate the relationship between social capital and successful aging in the aging population, Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on 402 aging people randomly selected from 6 health centers in the city, 2 aging homes and 3 open centers (medical sciences, education, social security) in 2019-2020 as a research population by stratified sampling. To collect information from the aging demographic information questionnaires, Onyx and Bowen Social Capital Questionnaire, Successful Aging Questionnaire, and aging Cognitive Status Questionnaire (AMT) were used for data collection. Data were analyzed using SPSS-22 software and Pearson correlation, focal tests, and multivariate regression.
Results: The mean of age of the subjects were 68.8 years. The social capital score was correlated with the successful aging, which was positively and moderately correlated (r = 0.662). Nearly 30% of the changes in the scores of the dependent variable of successful aging were influenced by the variables of social capital and marital status, living with relatives, employment, and educational level (r2 =  0.29).
Conclusion: The results of this study confirming the predictive power and impact of social capital on the index of successful elderly in the community are puzzling and relationship was found to be more significant. Social capital as an independent variable significantly affects successful aging as a dependent variable.in other words, social capital has the ability to predict successful aging.in some aspects including physical health, mental health, physical function and cognitive status. This findings could be a good guide for further research focus and for the authorities and practitioners, to achieve successful aging goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Successful Aging
  • Aging
[1]. Goli M, Maddah SB, Dalvandi A, Hosseini MA, Rahgozar M. The relationship between Successful aging and spiritual health of the elderly. 2017; 4(5):16-21. (Persian).
[2]. HemmatiMaslakpak M, Hashemlo L, Khalkhali HR. The effect of implementing Orem's self-care model on the self- esteem of elderly’s resident of nursing home in Uremia. 2012; 1(1):18-23. (Persian)
[3]. Eftekharian R, Kaldi AR, Sam Sh, Sahaf R, FadaeiVatan R. Validity and reliability of Persian version of Onyx Social Capital Scale in elderly people. 2016; 11(1):174-189. (Persian)
[4]. Mulvaney-Day NE, Alegria M, Sribney W. Social cohesion, social support, and health among Latinos in the United States. Social Science and Medicine. 2007; 64(2):477-95
[5]. Shoja M, Nabavi S, Kassani A, Bagheri yazdi S. Factor analysis of social capital and its relations with mental health of older people in 9 districts of Tehran. JNKUMS. 2012; 3 (5):81-90. (Persian)
[6]. Sadeghiyan F, Raei M, Hashemi M, Amiri M, Chaman R. Elderly and health problems: a cross sectional study in the Shahroud township. Salmand Iran J Ageing. 2011; 6(2). (Persian)
[7]. Lee DTF. Transition to residential care: experiences of elderly Chinese people in Hong Kong. Journal of Advanced Nursing. 1999; 30(5):1118–26.
[8]. Alipour F, Sajadi H, Forouzan A, Nabavi H, Khedmati E. The role of social support in the anxiety and depression of elderly. Salmand Iran J Ageing. 2009; 4(11). (Persian)
[9]. Chen X, Wang P, Wegner R, Gong J, Fang X, Kaljee L. Measuring social capital investment: Scale development and examination of links to social capital and Perceived Stress. Soc Indic Res 2015; 120(3):669-87.
[10]. Baltes, P. B, Baltes M. M. Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with
compensation. Cambridge University Press. 1990; 1(1):134.
[11]. Larkin M. Robert Butler: Championing a healthy view of ageing. Lancet. 2001; 357(92):48-9.
[12]. Zanjari N, Sharifian Sani M, Hosseini Chavoshi M, Rafiey H, MohammadiShahboulaghi F. Successful aging as a multidimensional concept: An integrative review. Med J Islam Repub Iran. 2017 (17 Dec); 31:100. (Persian)
[13]. Rote S, Hill TD, Elliso C.G. Religious attendance and loneliness in later life. Gerontologist 2012, 53, 39–50.
[14]. HadjizAdehMeimandi M, Barghamadi M.The study of the relationship between religious beliefs performance and life satisfaction among the elderly. Salmand. 2010; 5 (1):87-94.
[15]. Onyx J, Bullen P. Measuring social capital in five communities. Journal of Applied Behavioral Science. 2000; 36(1):23-42.
[16]. Barzegar Bafrooei K, Ahali Abadeh M, Mohamadi GHaletaky S. The relationship between social support and sense of humor on life expectancy in the elderly Yazd. JGN. 2015; 1 (4):24-35. (Persian)
[17]. Grover S. Successful aging. J Geriatric Meant Health 2016; 3:87-90.
[18]. Cannuscio A, Carolyn B, Kawachi J. Social capital and successful aging: The role of senior housing. Ichiro Annals of Internal Medicine; Sep 2, 2003; 139, 5.
[19]. Mehdi Ghaderi, Amir Maleki, Majid Haghjoo. The role of social capital in healthy lifestyle promotion among people with coronary artery disease. Cardiovascular Nursing Journal, 4(2), Summer 2015.
[20]. Kaivanara M, Haghightian M, Alibaei M. The Relationship between Social Capital and Mental Health amonge the Citizens of Shahr-e-Kurd. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 22 (7). 2015.
[21]. Mehregan N DH, Shahanavaz S. An assessment of social capital Tehran in Iran. 2013; 20(64):5-24. (Persian)