نویسندگان

سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز تحقیقات فیزیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات قبلی بیانگر آن بوده اند که برگ گیاه شنبلیله اثرات ضد دردی، ضد التهابی و احتمالا اثرات تعدیلی بر واکنش های اضطرابی و خواب دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شنبلیله بر اضطراب و زمان خواب در موش سوری بوده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 140 سر موش سوری نر، نژاد آلبینو (25 تا 30 گرم) و در 14 گروه 10 تایی استفاده شد. برای ارزیابی اضطراب از ماز بعلاوه ای مرتفع استفاده شد و گروه های آزمون عصاره هیدروالکلی شنبلیله با دوزهای 50، 100، 200، 400 و 800 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به طور داخل صفاقی و گروه شاهد سالین 30 دقیقه قبل از ارزیابی دریافت نمودند اما گروه کنترل هیچ ماده تزریقی دریافت نکرد. بیست و پنج دقیقه بعد از تزریق دارو، به منظور افزایش فعالیت حرکتی، حیوانات به مدت 5 دقیقه در یک جعبه با دیواره های مشکی قرار گرفتند و سپس برای ارزیابی واکنش های اضطرابی به ماز بعلاوه ای مرتفع منتقل شده و مدت زمان سپری شده و تعداد دفعات حضور در بازوهای باز به مدت 5 دقیقه مشاهده و ثبت شد. برای ارزیابی دوره خواب از روش Angel (ثبت دوره خواب با کمک فیزیوگراف) استفاده شد و ضمنا 30 دقیقه قبل از ارزیابی خواب از عصاره گیاه شنبلیله، سالین و گروه کنترل مشابه فوق استفاده شد. ضمنا داده ها با کمک آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه شنبلیله با دوز 100 و 200 میلی گرم، مدت زمان و تعداد دفعات حضور حیوان را در بازوهای باز بعلاوه ای مرتفع در مقایسه با گروه شاهد و کنترل به طور معنی داری افزایش داد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Trigonella Foenum on Anxiety and Sleep in Mice

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Taherian
  • Mehdi Zahedi Khorasani
  • Zahra Mollashahi
  • Abbas Ali Vafaei

چکیده [English]

Background and Purpose: Previous studies suggest that the leaf of Trigonella foenum (TF) has analgesic anti-inflammatory and probably modulatory effects on sleep and anxiety reactions. The present study is intended to determine the effects of hydro - alcoholic extract of TF on anxiety and sleeping time in mice. Methods and Materials: In this experimental study 140 male albino mice (25-30 gr) were used in 14 groups (n=10 in each group). Elevated plus maze (EPM) was used for the assessment of anxiety and experimental groups received hydro-alcoholic extracts of TF (50 100 200 400 and 80 mg/kg) as IP injection; sham group received saline (10 mg/kg IP injection) 30 minutes prior to evaluation; the control group did not receive any injection. 25 minutes after injection animals were put in a black box for 5 minutes in order to increase their activity; then they were transferred to the EPM for anxiety evaluation by two factors: the time spent and frequency of entrance to the open arms of the EPM. In order to assess sleeping time the Angel method (records of sleeping duration by physiograph) was used. 30 minutes before sleep assessment TF extract and saline were used for experimental and sham groups; the control group received nothing as what we did in anxiety evaluation. Finally ANOVA and Tukey tests were used for data analysis. Results: The findings indicated that the hydro-alcoholic extract of TF in doses of 100 and 200 mg/kg significantly increased the time spent and frequency of entrance to the open arms of EPM (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Trigonella foenum; Anxiety; Sleep; Mice; Elevated Plus Maze