نویسندگان

تهران، تجریش، ابتدای خیابان دربند، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه آمار زیستی، دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان

چکیده

زمینه و هدف: خستگی از شایع ترین علائم بیماری ام اس محسوب می شود که کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد. با توجه به هزینه زیاد درمان های دارویی جهت کنترل علائم ام اس و همچنین عوارض متعدد ناشی از آن ها، استفاده از درمان های مکمل در این بیماران رو به افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان طراحی و اجرا گردید. مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که بر روی 36 زن مبتلا به ام اس در شهر اصفهان انجام شد. نمونه گیری به روش هدفمند صورت گرفت و برای هر یک از واحدهای پژوهش ماساژِ افلوراژ همراه با اسانس لاواند، به مدت 20 دقیقه، 3 روز در هفته و طی چهار هفته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله برنامه SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و همچنین از طریق آزمون های آماری تی زوجی، تی استیودنت و آنالیز واریانس انجام شد. یافته ها: قبل از مداخله، میانگین نمره شدت خستگی بیماران تحت مطالعه 49 بود که بعد از مداخله به 37/29 رسید. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که شدت خستگی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری داشت (0001/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Three Treatment Methods of Dental Pulp Inflammation with Missing Values

نویسندگان [English]

  • Saeed Asgari
  • Farid Zareiy
  • Alireza Akbarzadeh Baghban
  • Mehdi Safari

چکیده [English]

Background and Purpose: Microbial، physical and chemical irritants may lead to dental pulp inflammation. For irreversible pulpitis، root canal therapy is the only option. In these situations، vital pulp therapy is usually uncomplicated and inexpensive. The main aim of the present study was comparing three different treatments of dental pulp inflammation، including root canal therapy and pulpotomy. Since there were missing data in the 6 and 12 months follow-ups، the missing mechanism was considered in data analysis process. Methods and Materials: In this clinical trial، 615 patients were randomly allocated into three arms: RCT (n=203)، pulpotomy with CEM cement (n=205)، and with MTA (n=207). The presence of periapical lesion in the baseline، 6th and 12th month was assessed radiographically. After evaluating the mechanism of the missing data، weighted generalized estimating equations (WGEE) methodology was utilized for the analysis of data. To do this، the SAS software، version 9.1 was used. Results: The success rate of pulpotomy with MTA in 6 and 12 months follow-up was 96% and 95%، respectively. These rates were 92% and 93% for pulpotomy with CEM. Additionally، the success rate of root canal therapy was 78% and 82% in the above mentioned follow-up periods respectively، which indicate the significant superiority of pulpotomy with MTA and CEM over RCT (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulpotomy; Root Canal Therapy; CEM; MTA; Weighted Generalized Estimating Equations; Missing at Random