نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد اتاق عمل، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه اتاق عمل /دانشکده پرستاری و مامایی/دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ اصفهان / ایران

3 گروه پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از واحدهای مهم بیمارستان که در آن مخاطرات زیادی اتفاق می افتد، اتاق عمل است. یکی از گروه های مهمی که در اتاق عمل در معرض این مخاطرات قرار دارند، پرستاران اتاق عمل می باشند. با توجه به این که مطالعات اندکی در مورد فراوانی و علت های مخاطراتی که برای پرستاران اتاق عمل اتفاق می افتد وجود دارد، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین توزیع فراوانی مخاطرات شغلی اتاق عمل و علت های بروز مخاطرات، انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته ای بود که در آن علاوه بر انواع مخاطرات، علت بروز مخاطرات نیز مورد پرسش قرار گرفته بود. نمونه ها به شیوه ی در دسترس انتخاب شدند.
یافته ها: از میان 70 نفر پرستار اتاق عمل، 45 نفر پرسشنامه ها ی مربوطه را پر نمودند. داده ها با نرم افزار spss آنالیز گردید. در میان مخاطرات شغلی اتاق عمل، مخاطرات شیمیایی با میانگین تعداد دفعات مواجهه 09/26 بار، پر مواجهه ترین مخاطره بوده است. مخاطرات ارگونومیک با میانگین تعداد دفعات مواجهه 38/10و مخاطرات تصادفی با میانگین تعداد دفعات مواجهه 04/10به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
نتیجه گیری: پرستاران اتاق عمل دچار مخاطرات گوناگونی میشوند. بعضی از علت های بروز این مخاطرات با برنامه ریزی ساده و هزینه ی پایین قابل برطرف شدن هستند. برطرف نمودن این علت ها می توان تاثیر بالایی در کاهش بروز مخاطرات، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت اتاق عمل داشته باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating occupational hazards of the operating room and the causes of its occurrence in the operating room nurses of al-Zahra Medical Center

نویسندگان [English]

  • bahare mousavi 1
  • soheila mozhde 2
  • Ahmadreza Yazdannik 3

1 department of operating room, Nursing and Midwifery Faculty, isfahan university of medical science, isfahan, iran

2 operating room department, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction:
One of the important units in hospital where there is a lot of hazard, is the operating room. One of the most important groups that is exposure to these hazards are operation room nurses. Given that there are few studies on the abundance and causes of hazards for operating room nurses, The presents study was conducted with the aim of determining the occupational hazards evaluation of the operating room and the causes of the it.
Material and method:
In this descriptive cross-sectional study, the data gathering tool was a researcher-made questionnaire in which besides a variety of hazards, the causes of the hazards were also questioned. Samples were selected in an accessible manner.
Result:
Of the 70 operating room nurses, 45 completed the questionnaires. Data were analyzed by SPSS software. Among the operational hazards of the operating room, chemical hazards were the most endangered by the average exposure of 26.09 times. Ergonomic hazards with an average number of exposure times of 10.38 and accidental hazards with an average number of exposures of 10.44 are second and third respectively .
Conclusion
Operating room nurses exposure to different hazards. Some of the causes of these hazards can be resolved with simple planning and low cost. Elimination of these causes can have a great impact on reducing risks, reducing costs and improving the quality of the operating room.
Key words: Occupational hazards, operating room nurses, operating room

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational hazards
  • operating room nurses
  • operating room
[1].   Nelson DI, Concha‐Barrientos M, Driscoll T. The global burden of selected occupational diseases and injury risks: Methodology and summary. American journal of industrial medicine. 2005;48(6):400-18.
[2].   Danjuma A, Adeyeni A, Taiwo O, Micheal S. Rates and Patterns of Operating Room Hazards among Nigerian Perioperative Nurses. Journal of Perioperative and Critical Intensive Care Nursing. 2016;2(1):2-7.
[3].   Smith K. Environmental hazards: assessing risk and reducing disaster: Routledge; 2003.
[4].   Meswani HR. Safety and occupational health: challenges and opportunities in emerging economies. Indian journal of occupational and environmental medicine. 2008;12(1):3-9.
[5].   Simon RW, DiTullio BL, Foster LA, Canacari EG, Guglielmi CL. Eliminating workplace hazards in the OR. Perioperative Care Operating Room Management. 2016;1(2):18-27.
[6].   Hinmikaiye CD, Bamishaiye EIJIJoNS. The incidence of low back pain among theatre nurses: a case study of University of Ilorin and Obafemi Awolowo University Teaching Hospital. 2012;2(3):23-28.
[7].   Petersen C, Kleiner C. Evolution and revision of the perioperative nursing data set. AORN journal. 2011;93(1):127-32.
[8].   Matern U, Koneczny S. Safety, hazards and ergonomics in the operating room. Surgical endoscopy. 2007;21(11): 1965-1969.
[9].   ARAB M. Occupational hazards of nursing staff in emergency department of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Hospital journal. 2015;14(2):36-48.
[10].Aghabeigi R. Frequency and causes of injuries caused by sharp and sharp objects in operating room personnel in Ahvaz hospitals Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2013;4(3):1-11.
[11].Adib-Hajbaghery M, Lotfi MS. Behavior of healthcare workers after injuries from sharp instruments. Trauma Mon. 2013;18(2):75-80.
[12].Nagao M, Iinuma Y, Igawa J, Matsumura Y, Shirano M, Matsushima A, et al. Accidental exposures to blood and body fluid in the operation room and the issue of underreporting. American Journal of Infection Control. 2009;37(7):541-4.
[13].Cumberland N, Botting F. Formaldehyde vapour cabinets. Journal of Hospital Infection. 1991;19(1):67-70.
[14].Davies C, Khan M, Ghauri A, Ranaboldo C. Blood and body fluid splashes during surgery–the need for eye protection and masks. The Annals of The Royal College of Surgeons of England. 2007;89(8):770-2.
[15].Ghahremani E. Survey of the Occupational Hazards and Related Factors in Health Care  Workers in Military Hospitals during 2016-2017. Journal of Military Medicine. 2018;20(1):56 -64.