نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکدة علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد تمام، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: افسردگی پس از زایمان (PPD) اپیزودی از افسردگی ماژور است که تاثیرات منفی بسیاری بر مادر و فرزندش دارد. عواملی به عنوان فاکتورهای پیشگویی‌کننده در حول و حوش زایمان، مانند افسردگی در قبل و طی بارداری، و تولد پیش از موعد نوزاد، برای آن شناخته شده‌ است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شیردهی با PPDانجام گردیده است.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع طولی بوده و از بین 365 خانم 38 هفته ی باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهرستان دره شهر، استان ایلام، در سال 95-94، تعداد 303 نفر که در بررسی با پرسشنامه ادینبرگ دچار افسردگی نبودند وارد مطالعه شدند. گروه مورد مطالعه مجددا در6 تا 8 هفته بعد از زایمان مورد بررسی مجدد با پرسشنامه ادینبرگ قرارگرفتند که 31 نفر نمره 13 یا بیشتر کسب کردند که 29 نفر، افسردگی آنان توسط روانپزشک تایید شد و مطالعه بر روی این افراد انجام شد. ارتباط بین PPD با شیردهی و سایر متغیرهای تاثیر گذار شامل نوع زایمان، محل زندگی و ..... با تقسیم نمونه ها به دو گروه افسرده و غیر افسرده سنجیده شد.
نتایج: از بین متغیرهای بررسی شده تنها شیردهی بود که با افسردگی پس از زایمان مرتبط بود (P=(0/004 و همچنین در آنالیز رگرسیون چند متغیره نیز این ارتباط همچنان برقرار بود (P=0/02).
نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد در صورت شیردهی انحصاری با شیر مادر از میزان ابتلا به

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between breastfeeding and Postpartum Depression in women referring to Health Centers in Darreh Shahr County, Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kashkouli 1
  • Saeedeh Ziaei 2

1 MSc of Midwifery, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Full professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,

چکیده [English]

Introduction: Postpartum depression (PPD) is an episode of major depression that has many negative effects on the mother and the newborn child. Some factors have been identified as the predictive factors for PPD in peripartum such as Peripartum and Postpartum Depression, and preterm labor. The aim of this study was to investigate the relationship between breastfeeding and PPD.
Material and Methods: This research was a longitudinal study conducted in Darreh Shahr County, Ilam Province in 2015-2016. Of the 365 women who were pregnant about 38 weeks, 303 ones who had no depression according to the Edinburgh questionnaire were put under the study. The under study group was reexamined again with the Edinburgh questionnaire 6 to 8 weeks after delivery. 31 of them achieved grade 13 or greater of whom 29 ones were approved that had depression by a psychiatrist. The study was conducted on this group. Afterwards the relationship between breastfeeding and PPD and other effective variables including type of delivery, place of residence and etc, was investigated by dividing the samples into two groups namely depressed and non-depressed subjects.
Results: Among the variables studied it was only breastfeeding that was connected to postpartum depression (P=0/004). This relationship was also positive (P =0/ 02) in the multivariate regression analysis.
Conclusion: The results revealed that in the case of exclusive breastfeeding, the rate of PPD was decreased. Due to the high rate of prevalence of PPD

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postpartum depression
  • Edinburgh questionnaire
  • Breastfeeding
  • Health Care Centers
[1].   Epperson CN. Postpartum major depression: Detection and treatment. Am Fam Physician.1999; 59(8): 2247–54.
[2].   Goodman SH, Rouse MH, Connell AM, Broth MR, Hall CM, Heyward D. 2011. Maternal depression and child psychopathology: a meta-analytic review. ClinChildFamPsycholRev. 2011;14(1):1–27. Cited in PubMed; PMID: 21052833.
[3].   Nuckols CC. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-5. American psychiatric Associations. America Psychiatric publishing; 2013. ISBN 978-0-89042-55-80.
[4].   Jones HW, Venis JA. Identification and classification of postpartum psychiatric disorders. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2001; 39(12): 23-30. Cited in PubMed; PMID: 11775292.
[5].   The American College of Obstetricians and Gynecologists. Screening for perinatal depression. Committee Opinion NO. 630.  2015; 125: 1268-71.
[6].   O’Hara MW, Swain AM. Rates and risk of postpartum depression –a meta-analysis. Int Rev Psychiatry. 1996; 8(1): 37-54. https://doi.org/10.3109/09540269609037816
[7].   Troutman BR, Cutrona CE. Nonpsychotic postpartum depression among adolescent mothers. J Abnorm Pchychol. 1990; 99(1): 69-78. Cited in PubMed; PMID: 2307769.
[8].   Hobfoll SE, Ritter C, Lavin J, Hulsizer MR, Cameron RP. Depression prevalence and incidence among inner-city pregnant and postpartum women. J Consult Clin Psychol. 1995; 63(3): 445-453. Cited in PubMed; PMID: 7608357.
[9].   Montazeri A, Torkan B, Omidvari S. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): translation and validation study of Iranian version. BMC Psychiatry. 2007; 4(7): 11. Cited in PubMed; PMID: 17408479.
[10].Poobalan AS, Aucott LS, Ross L, Smith WC, Helms PJ, Williams JH. Effects of treating postnatal depression on mother-infant interaction and child development. Br J Psychol. 2007; 191: 378-86. Cited in PubMed; PMID: 17978316.
[11].Dave S, Sherr L, Senior R, Nazareth I. Association between parental depression and behavior problem in children of 4-6 years. Eur Child Adolese Psychiatry. 2008; 17(5): 306-15. Cited in PubMed; PMID: 18365134.
[12].McCoy SJ, Beal JM, Shipman SB, Payton ME, Watson GH. Risk factors for postpartum depression: a retrospective investigation at 4-5 weeks postnatal and a review of the literature. J Am Osteopath Assoc. 2006; 106(4): 193-8. Cited in PubMed; PMID: 16627773.
[13].O’Hara MW, McCabe JE. Postpartum depression: current status and future directions. Annu Rev Clin Psychol. 2013; 9: 379-407. Cited in PubMed; PMID: 23394227.
[14].Roubintan N, Esmaeilpour K, Mahmoud Aliloo M, Seyedrasooli E. The relationship of type of delivery and infant feeding with Postpartum Depression. Med J Tabriz Univ Med Sci 2012; 34(3): 52-56. (Persian).
[15]. Hassan Zahraei R, Asadollahi GA, Bashardoost N, Khodadoostan Shahraki M. Evaluation of the relationship between post-natal depression and other different factors in women who have visited the health care centers of Isfahan in 1376. J Nurs Midwifery Univ  Isfahan 1997; 11: 50-57. (Persian).
[16].Lashkaripour K, Bakhshani NM, Hokmabadi S, Sajjadi SAR, Safarzadeh Sarasiyabi, A. Postpartum depression and related factors: A 4.5 months study. J Fund Mental Health 2012; 4(52): 404-412. (Persian).
[17].Khooshemehry G, Shariati Feizabady A, Naserkhaki V. Prevalence of Postpartum Depression and the Factors that Decides in Clinics in the North of Tehran. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac 2011; 19(1): 59-69. (Persian).
[18].Veisani Y, Delpisheh A, Sayehmiri K, Rezaeian Sh. Trends of Postpartum Depression in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. Depress Res Treat.  2013; 15(14): 21-29. Cited in PubMed; PMID: 23936640.
[19].Cox JL, Connor Y, Kendell RE. Prospective study of the psychiatric disorders of childbirth. Br J Psychiatry. 1982; 140: 111-7. Cited in PubMed; PMID: 7074291.
[20].O’Neill T, Murphy P, Green VT: Postnatal depression-aetiological factors. Ir Med J. 1990; 83(1):17–18. Cited in PubMed; PMID: 2361830.
[21].Yonkers KA, Ramin SM, Rush AJ, Navarrete CA, Carmody T, March D, et al. Onset and persistence of postpartum depression in an inner-city maternal health clinic System. Am J Psychiatry 2001; 158(11): 1856–63. Cited in PubMed; PMID: 11691692.
[22].Tammentie T, Tarkka MT, Astedt-Kurki P, Paavilainen E. Sociodemographic factors of families related to postnatal depressive symptoms of mothers. Int J Nurs Pract. 2002; 8(5):240–6. Cited in PubMed; PMID: 12225350.
[23].Tamminen T. The impact of mother’s depression on her nursing experiences and attitudes during breastfeeding. Acta Paediatr Scand Suppl. 1988; 344: 87–94. Cited in PubMed; PMID: 3265836.
[24].Sehhatie Shafaei F, Ranjbar Koochaksariie F, Ghojazadeh M and Mohamadrezaei Z. Study of relationship between some predisposing factors and postpartum depression. J Ardabil Univ Med Sci 2008; 8(1): 54-61. (Persian).