نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفهای، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفهای، گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مازندران

4 کارشناس آزمایشگاه،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

چکیده :
زمینه و هدف (Background): بیش از دو میلیون نفر در سراسر جهان با گردوغبار چوب که باعث بروز بیماریهای ریوی و سرطان دستگاه تنفسی می شود مواجهه دارند. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک مواجهه کارگران با ذرات قابل تنفس چوب در کارگاههای نجاری شهرستان ساری انجام شد.

مواد و روش ها(Materials & Methods): این مطالعه توصیفی– تحلیلی در 27 کارگاه نجاری شهرستان ساری در پاییز سال 1396 انجام شد. 43 نفر از شاغلین کارگاه های نجاری به صورت تصادفی اتنخاب شدند. برای نمونه برداری از ذرات قابل استنشاق از روش استاندارد شماره0500 توصیه شده توسط NIOSHو با استفاده از پمپ نمونه برداری فردی کالیبره شده و نمونه بردار IOM انجام شد. سپس ریسک مواجهه با ذرات با استفاده از روش ارائه شده توسط انستیتو ایمنی و بهداشت شغلی سنگاپور تعیین گردید.
یافته ها Results)): میانگین غلظت گردوغبار قابل تنفس چوب در کل کارگاه ها mg/m^3 30/15 بود و متوسط غلظت گردوغبار قابل تنفس چوب در کارگاه های نجاری، برش MDF، نجاری/MDF، چوب بری، مبلمان سازی و منبت کاری به ترتیب 94/11±58/18،3/17±49/19،50/7±32/8، 05/6±48/10،98/3 ±44/3،0±77/4 mg/m^3 بود. دمای هوا و تهویه عمومی به طور معنی داری با میانگین غلظت گردوغبار قابل تنفس چوب رابطه داشت. ریسک مواجهه با ذرات قابل استنشاق در همه این کارگاهها در حد متوسط برآورد شد.
نتیجه گیریConclusion)): مواجهه کارگران شاغل در نجاری های شهر ساری با گردوغبار قابل تنفس چوب بیشتر از حدود مجاز مواجهه شغلی ملی و بین الملی است. مواجهه کارگران با ذرات قابل تنفس در هوای سرد و در شرایط خاموش بودن سیستم تهویه عمومی کارگاه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Assessment of the Workers’ Exposure to inhalable Wood Dust in the carpentries in Sari City

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mohammadyan 1
  • zahra darzi azadboni 2
  • reza ali mohammadpour tahmtan 3
  • Razieh Yousefi nejad 4

1 Health Science Research Center, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 occupational health mazandaran university madical science sari iran

3 Department of Biostatistics, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, sari, Iran.

4 laboratory expert, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, sari, Iran

چکیده [English]

Abstract:
Background and purpose: More than 2 million people are exposed to wood dusts every day around the world. Exposure to wood dust increases the prevalence of respiratory diseases and cancer incidence. Therefore, this study was carried out to evaluate the risk assessment of workers exposure to inhalable wood dust in the carpentries in Sari City.
Materials and Method: This cross-sectional study conducted in 27 carpentries in Sari City in septumber, October and November ,2017. 43 workers were selected randomly. Inhalable wood dust were measured in the basis of the standard method number 0500 recommended by NIOSH using a calibrated personal sampling pump and an IOM sampler. The risk of exposure to wood dust then was measured using a recommended method by Singapore institute of occupational safety and health.
Result: The average concentration of the inhalable wood dust in total carpentries was 15.30( mg)/m^3 and also in carpentries , MDF cutting, MDF/Carpentry, wood cutting, furniture making and wood carving workshops were 18.58±11.94, 19.49±17.3,8.32±7.5,10.48±6.05,3.44±3.98,4.77±0 mg/m^3 respectively. There was a significant correlation between the concentration of inhalable wood dust and the ambient temperature and the general ventilation. The risk of Exposure to inhalable wood dust were evaluated in the medium levels for all workshops.
Conclusion: The workers’ personal exposure to inhalable wood dust in carpentries in sari city was higher than Occupational Exposure Limit recommended by national and international recommended levels. The higher workers’ exposure to inhalable wood dust was found in lower ambient temperature and in the absence of general ventilation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk assessment
  • occupational exposure
  • wood dust
  • carpentry
[1]. Gioffrè A, Marramao A, Iannò A. Airborne microorganisms, endotoxin and dust concentration in wood factories in Italy. Annals of occupational hygiene. 2012; 56(2):161-9.
[2]. Galea KS, Van Tongeren M, Sleeuwenhoek AJ, While D, Graham M, Bolton A, et al. Trends in wood dust inhalation exposure in the UK, 1985– 2005.Annals of occupational hygiene. 2009; 53(7):657-67.
[3]. Siew SS, Kauppinen T, Kyyronen P, Heikkila P, Pukkala E .Occupational exposure and to wood dust and formaldehyde and risk of nasal, nasopharyngeal and lung cancer among Finnish men. Cancer Manage Res.2012; 4: 223-232.
[4]. Ediagbonya TF, Tobin AE, Ukpebor EE , Okieimen FE. Prevalence of respiratory Symptoms among Adults from Exposure to Particulate Matter in Rural Area of Niger Delta Region of Nigeria. Biological and environmental sciences journal for the tropics.2014; 11: 463- 466 .
[5]. World Health Organization, International Agency For Re- search On Cancer. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Wood Dust and Formalde- hyde. WHO 1997.
[6]. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service National Toxicology Program. Final Report on Carcinogens Background Document for Wood Dust. Depart- ment 2000.
[7]. Kauppinen T, Vincent R, Liukkonen T, Grzebyk M, Kauppinen A, Welling I, et al. Occupational exposure to inhalable wood dust in the member states of the European Union. Annal Occupational Hygiene. 2006; 50(6): 549-61.
[8]. Schlünssen V, Vinzents PS, Mikkelsen AB, Schaumburg I. Wood dust exposure in the Danish furniture industry using conventional and passive monitors. Annals of occupational hygiene. 2001; 45(2):157-64.
[9]. Mikkelsen AB, SCHLUNSSEN V, Sigsgaard T, Schaumburg I. Determinants of wood dust exposure in the Danish furniture industry. Annals of occupational hygiene. 2002; 46(8):673-85.
[10]. Bislimovska D, Petrovska S and Minov J. Respiratory Symptoms and Lung Function in Never-Smoking Male Workers Exposed To Hardwood Dust.Journal Of Medical Science. 2015 Sep 15; 3(3): 500–505.
[11]. Mohammadyan M AM. Personal Exposure to Wood Dust among Workers in Neka Choob Factory (Iran). Iranian journal of Health Sciences. 2014; 2(4):21-6.
[12]. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH manual of analytical methods. 4th ed. Washington, DC: DHHS (NIOSH) Publication; 1994.
[13]. OS&HD. A Semi-Quantitative Method to Assess Occupational Exposure to Harmful Chemicals. singapor ministry of manpower; 2005 3-35.
[14]. Iranian Committee for Review and Collection of Occupational Exposure Limit (ICRCOEL). Occupational exposure limit. 3rd ed. Tehran, Iran: Environment Institute, Tehran University of Medical Sciences; 2012. [In Persian].
[15]. ACGIH.American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 2008.
[16]. Badirdast Ph, Assessment of the exposure of chipboard workers’ to fungal bioaerosols and wood dusts. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention. Winter 2016; Vol.3, No.4.
[17]. Salari S. Evaluating the prevalence of respiratory problems and some related factors in the wood industry workers Gonabad city in .2013.
[18]. Osman E, Pala K. Occupational exposure to wood dust and health effects on the respiratory system in a minor industrialestate in Bursa/Turkey. International journal of occupational medicine and environmental health. 2009; 22(1):43-50.
[19]. Traumann A, Reinhold K and Tint P. The model for assessment of health risks of dust connected with wood manufacturing in Estonia. Agronomy Research.2013; 11 (2):471–478.