نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در سالهای اخیر بروز مقاومت دارویی و عوارض جانبی داروهای ضد میکروبی شیمیایی در درمان عفونت ها افزایش یافته است. لذا استفاده از داروهای گیاهی جدید با عوارض جانبی کمتر و فناوری نانو در عرصه پزشکی می تواند کمک شایانی در درمان این نوع عفونت ها باشد. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای اثرات نانو ذرات نقره و عصاره متانولی گل همیشه بهار بر روی چهار سویه پاتوژن می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-آزمایشگاهی، گیاه مورد بررسی براساس ویژگی های گیاه شناختی در بخش هرباریوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، به عنوان گیاه گل همیشه بهار مورد شناسایی قرار گرفت. در این مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی گل همیشه بهار با روش سوکسوله در غلظت های mg/ml20 تا mg/ml 400 از عصاره متانولی و غلظت های µg/ml 10 تا µg/ml 80 از نانو ذرات نقره تهیه گردید سپس اثرات ضد میکروبی آنها با روش های انتشار چاهک و رقت لوله ای بررسی شد.
نتایج: یافته ها نشان دادند که عصاره متانولی گیاه گل همیشه بهار از رشد باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس، باسیلوس سرئوس و اشریشیاکلی جلوگیری می کند. در حالی که اثر مهاری نانوذرات نقره بر‌روی باکتری های سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیاکلی بیشتر از باکتری های گرم مثبت است. تاثیر ترکیب عصاره گل همیشه بهار و نانو ذرات نقره بسیار بیشتر از تاثیر هرکدام از آن ها بود.
نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان داد عصاره گیاه گل همیشه بهار دارای اثر ضد باکتریایی است. بنابراین این عصاره می‌تواند گزینه مناسبی برای مطالعات آینده در شرایط In Vivo جهت تهیه داروهای ضدباکتریایی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative study on the effects of silver nanoparticles and methanolic extracts of Calendula officinalis on pathogenic bacteria Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • behboud jafari 1
  • Alireza monadi sefidan 2

1 Department of Microbiology, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran

2 Department of Microbiology, College of Medicine, Tehran Medicine University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective: In recent years, the drug resistance and side effects of antimicrobial drugs have increased in the treatment of infections. Therefore, the use of new herbal medicines with less side effects and nanotechnology in the medical arena can be a great help in treating these types of infections. The purpose of this study is to compare the effects of silver nanoparticles and methanolic extracts of Calendula officinalis on four strains of pathogens bacterial .
Materials and Methods: In this descriptive-laboratory study, the plant was identified as a plant of C.officinalis, based on herbological characteristics in the Herbarium section of Azad University, Ahar Branch. In this study, the antimicrobial effects of methanolic extract of C.officinalis were studied by Soxhlet extractor method at concentrations of 20 mg / ml to 400 mg / ml of methanolic extract and 10 to 80 μg / ml concentrations of silver nanoparticles. Then, their antibacterial effects were investigated using well-diffusion and dilution methods.
Results: The findings showed that methanolic extract of C.officinalis prevents the growth of S.aureus, B.cereus and E.coli. While the inhibitory effect of silver nanoparticles on P.aeruginosa and E.coli bacteria is more than gram-positive bacteria. The effect of the combination of C.officinalis extract and silver nanoparticles was much greater than the effect of each of them.
Conclusion: The results showed that the flower extract of the C.officinalis has an antibacterial effect. Therefore, this extract can be a good option for future studies in In Vivo to provide antibacterial drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial
  • Calendula officinalis
  • Silver nanoparticles
[1]. Adwan G, Abu-Shanab B, Adwan K. Antibacterial activities of some plant extracts alone and in combination with different antimicrobials against multidrug–resistant Pseudomonas aeruginosa strains. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2010;3(4):266-9.
[2]. Jafari-Sales A, Pashazadeh M. Study of chemical composition and antimicrobial properties of Rosemary (Rosmarinus officinalis) essential oil on Staphylococcus aureus and Escherichia coli in vitro. International Journal of Life Sciences and Biotechnology. 2020;3(1):62-9.
[3]. Jafari-Sales A, Pashazadeh M. Antibacterial Effect of Methanolic Extract of Saffron Petal (Crocus sativus L.) on Some Standard Gram Positive and Gram Negative Pathogenic Bacteria In vitro. Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants (CUPMAP). 2020;3(1):1-7.
[4]. Jafari-Sales A, Shahniani A, Fathi R, Malekzadeh P, Mobaiyen H, Bonab FR. Evaluation of Antibacterial Activity of Essential Oil of Ziziphora clinopodioides and Achillea wilhelmsii on Antibiotic-resistant Strains of Staphylococcus aureus. Internal Medicine and Medical Investigation Journal. 2017;2(2):49-56.
[5]. Mobaiyen H, Jafari Sales A, Sayyahi J. Evaluating Antimicrobial Effects of Centaurea Plant’s Essential Oil on Pathogenic Bacteria: Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, and Escherichia Coli Isolated from Clinical Specimens. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2016;5(4):479-87.
[6]. Jafari-Sales A, Mobaiyen H, Jafari B, Sayyahi J. Assessment of Antibacterial Effect of Alcoholic Extract of Centaurea depressa MB, Reseda lutea L. and Fumaria asepala on Selected Standard Strains in Vitro. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2019 Dec 10;5(3):63-73.
[7]. Oussalah M, Caillet S, Saucier L, Lacroix M. Inhibitory effects of selected plant essential oils on the growth of four pathogenic bacteria: E. coli O157: H7, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes. Food control. 2007;18(5):414-20.
[8]. Celiktas OY, Kocabas EH, Bedir E, Sukan FV, Ozek T, Baser K. Antimicrobial activities of methanol extracts and essential oils of Rosmarinus officinalis, depending on location and seasonal variations. Food Chemistry. 2007;100(2):553-9.
[9]. Mobaiyen H, Jafari-Sales A. Antibacterial effects of methanolic extracts of Reum ribes L. and Hyssopus officinalis on some standard pathogenic bacteria. Jorjani Biomedicine Journal. 2019 Sep 10;7(3):34-44.
[10]. Hussain AI, Anwar F, Sherazi STH, Przybylski R. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of basil (Ocimum basilicum) essential oils depends on seasonal variations. Food chemistry. 2008;108(3):986-95.
[11]. Jafari-Sales A, Bagherizadeh Y, Malekzadeh P, Ahmadi B, Bonab F. Evaluation of the Antimicrobial Effects of Essential Oil of Reseda Lutea L. on Pathogenic Bacteria: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Escherichia coli. Archives of Clinical Microbiology. 2017;8(3).
[12]. Jafari-Sales A, Jafari B, Sayyahi J, Zohoori-Bonab T. Evaluation of antibacterial activity of ethanolic extract of malva neglecta and althaea officinalis l. On antibioticresistant strains of staphylococcus aureus. J Biol Today World. 2015;4(2):58-62.
[13]. Jafari-Sales A, Rasi-Bonab F, Sayyahi J. The Survey on Antimicrobial Effects of Methanolic Extract of Carum Copticum L. on Staphylococcus Aureus, Bacillus Cereus, Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa in Laboratory Conditions. Paramedical Sciences and Military Health. 2019 Mar 1;13(4):19-25.
[14]. Khafagi IK, Dewedar A. The efficiency of random versus ethno-directed research in the evaluation of Sinai medicinal plants for bioactive compounds. Journal of ethnopharmacology. 2000;71(3):365-76.
[15]. Sales AJ. Evaluation of antibacterial activity of ethanol extract of lavandula stoechas l. plant on antibiotic-resistant strains of staphylococcus aureus. Journal of Current Research in Science. 2014;2(6):641.
[16]. Khalid KA, EL-Ghorab AH. The effect of presowing low temperature on essential oil content and chemical composition of Calendula officinalis. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 2006;9(1):32-41.
[17]. Jafari-sales A, Shadi-Dizaji A. Evaluation of Inhibitory Effect of Methanol Extract of Allium Sativum in vitro on Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2019 Jul 10;5(1):61-8.
[18]. Sundar Rao K. Antibacterial activity of some medicinal plants of Papua New Guinea. International journal of pharmacognosy. 1996;34(3):223-5.
[19]. Vlietinck A, Van Hoof L, Totte J, Lasure A, Berghe DV, Rwangabo P, et al. Screening of hundred Rwandese medicinal plants for antimicrobial and antiviral properties. Journal of ethnopharmacology. 1995;46(1):31-47.
[20]. Zargari A. Medicinal plants: Tehrari University Publications. ISBN; 1995.
[21]. Kemper KJ. Calendula (Calendula officinalis .)Longwood Herbal Task Force. 1999;1.
[22]. MH SS. Medicinal plants and treatment by plants. Tehran: Donyae Taghzieh Publication; 2006.
[23]. Dorman H, Deans SG. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of applied microbiology. 2000;88(2):308-16.
[24]. Krag K. Plants used as contraceptives by the North American Indians: an ethnobotanical study. Botanical Museum Cambridge, MA: Harvard University. 1976;1177.
[25]. Mozherenkov V, Shubina L. Treatment of chronic conjunctivitis with Calendula. Meditsinskaia sestra. 1976;35(4):33. [26]. Vijayasarathy V, Sharma L, Prakash A. Indigenous drug treatment for hemorrhoids. Probe. 1981;20(4):285-7.
[27]. Braydich-Stolle L, Hussain S, Schlager JJ, Hofmann M-C. In vitro cytotoxicity of nanoparticles in mammalian germline stem cells. Toxicological sciences. 2005;88(2):4129.
[28]. Christian P, Von der Kammer F, Baalousha M, Hofmann T. Nanoparticles: structure, properties, preparation and behaviour in environmental media. Ecotoxicology. 2008 Jul 1;17(5):326-43.
[29]. Hussain SM, Javorina AK, Schrand AM, Duhart HM, Ali SF, Schlager JJ. The interaction of manganese nanoparticles with PC-12 cells induces dopamine depletion. Toxicological sciences. 2006;92(2):456-63.
[30]. Gill A, Holley R. Disruption of Escherichia coli, Listeria monocytogenes and Lactobacillus sakei cellular membranes by plant oil aromatics. International journal of food microbiology. 2006;108(1):1-9.
[31]. Zitterl-Eglseer K, Sosa S, Jurenitsch J, Schubert-Zsilavecz M, Della Loggia R, Tubaro A, et al. Anti-oedematous activities of the main triterpendiol esters of marigold (Calendula officinalis L.). Journal of ethnopharmacology. 1997;57(2):139-44.
[32]. Ghasemi Pirbalouti A, Mosavi Haris SA, Tirgir F, Hamedi B. Effect of jasmonic acid and salicylic acid on polyphenol and flavenoids in extract of Calendula officinalis L. flower.Journal of Herbal Drugs (An International Journal on Medicinal Herbs). 2012;3(3):175-80.
[33]. Duraipandiyan V, Ayyanar M, Ignacimuthu S. Antimicrobial activity of some ethnomedicinal plants used by Paliyar tribe from Tamil Nadu, India. BMC complementary and alternative medicine. 2006;6(1):35.
[34]. Caccioni DR, Guizzardi M, Biondi DM, Renda A, Ruberto G. Relationship between volatile components of citrus fruit essential oils and antimicrobial action on Penicillium digitatum and Penicillium italicum. International Journal of Food Microbiology. 1998;43(1-2):73-9.
[35]. Kraft K, Hobbs C. Pocket guide to herbal medicine: Georg Thieme Verlag; 2004.
[36]. Maspi N, Ghafarifar F ,Bahrami A, Bastaminejad S, SHAMSI M. Evaluation of leishmanicidal effect of watery & ethanolic flowers calendula officinalis extract on promastigotes of leishmania major (MRHO/IR/75/ER) in Vitro. 2010.
[37]. Doustar U, Mohajeri D. Immunohistochemical Study of the Effect of Calendula Officinalis of ß-catenin Protein Expression in Experimental Colon Cancer. Govaresh. 2010;15(1):26-31.
[38]. Ahmad H, Khan I, Wahid A. Antiglycation and antioxidation properties of juglans regia and calendula officinalis: possible role in reducing diabetic complications and slowing down ageing. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2012;32(3):411-4.
[39]. Lagarto A, Bueno V, Guerra I, Valdés O, Vega Y, Torres L. Acute and subchronic oral toxicities of Calendula officinalis extract in Wistar rats. Experimental and toxicologic pathology. 2011;63(4):387-91.
[40]. Eslami G, Taheri S, Ayatollahi SA, Zare Mohazzabiyyeh R. Effects of Calendula officinalis extract on bacteria isolated. Research in Medicine. 2011 Jan 1;34(4):214-8.
[41]. Nakagawa Y, Shimazu K, Ebihara M, Nakagawa K. Aspergillus niger pneumonia with fatal pulmonary oxalosis. Journal of Infection and Chemotherapy. 1999;5(2):97-100.
[42]. Asadi M, Khosravi-Darani K, Mortazavi A, Hajseyed Javadi N, Azadnia E, Kiani Harchegani A, et al. Antimicrobial effect of silver nanoparticles produced by chemical reduction on Staphylococcus aureus and Escheirchia coli. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 2014;8(4):83-92.
[43]. Kim J-S. Antibacterial activity of Ag+ ion-containing silver nanoparticles prepared using the alcohol reduction method. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2007;13(5):718-22.